PRÍDEM SKORO – MOJE MENO JE JEŽIŠ

Prídem skoro – moje meno je Ježiš (Helena z Nemecka)
(Tieto posolstvá sú aktuálne zverejňované aj na internetovej stránke: http://www.prichod-nasho-pana-jezisa-krista.sk)

OBSAH (kliknutím na príslušný odkaz dátumu zverejnenia posolstva sa dostanete k jeho obsahu)

UPOZORNENIE:
Pre veľké množstvo týchto posolstiev v slovenskej verzii dávaných denne cez nástroj Helenu nie je zatiaľ možné ich na tejto stránke načas a v požadovanom rozsahu zverejňovať. Preto navštevujte ďalšiu slovenskú stránku, ktorá tieto posolstvá v slovenskom jazyku aktuálne zverejňuje: http://www.prichod-nasho-pana-jezisa-krista.sk

________________________________________________________________________________________________________

89. Posolstvo zo dňa 13.01.2017

Moje verné milované deti,

dávam vám ďalšie rady a pokyny ako sa máte zachovať v časoch veľkého duchovného úpadku. Tento stav je veľmi nebezpečný pre vaše duše, lebo sa môže stať, že sa úplne odkloníte odo Mňa a začnete sa prikláňať na opačnú stranu, čo nie je to, čo by som si Ja, váš pravý Trojjediný Boh, pre vás želal.

Áno, duša je veľmi citlivá a krehká a človek, ktorý žije len materiálne a nie duchovne, sa postupne stáva necitlivý až natoľko, že ho hmota úplne pohltí a viac mu niet pomoci, hoci som stvoril svoje stvorenia ako duchovné bytosti, ktoré mali žiť v harmónii s matériou.

Je žalostné vidieť, ako sa dnešný človek pripútal k materializmu a zanedbal duchovno do tej miery, že mu hrozí zánik. Tento svet je v úplnej tme a duchovnom rozklade. Chcete to, moje deti a je to cieľ vašich životov? Alebo máte vyššie ciele, akými sú sloboda a voľnosť duše, ktorú vám ponukám Ja vo večnosti? Rozmýšľajte o tom.

Je ešte veľa tajomstiev, ktoré nie sú odhalené vášmu pokoleniu, ale mojou snahou je vám postupne objasniť niektoré veci, o ktorých nemáte zatiaľ tušenia ako je napríklad existencia duchovného života v iných dimenziách mimo vašej zeme. Už ste niekedy nad tým rozmýšľali? Zrejme len máloktorí, keďže väčšina z vás má nízke pohnútky a dáva prednosť matérii, ktorá má v skutočnosti byť pre vás len pomôckou, no nie vašim cieľom.

Preto sa snažte žiť viacej duchovne a menej materiálne a objavujte duchovné aspekty vášho života, lebo len tie sú pravým cieľom vašej existencie vo večnosti spolu s voľnosťou a slobodou duše žijúcej v harmónii so Mnou, vašim Trojjediným Bohom, ktorý vás stvoril a želá si pre vás len to najlepšie – vašu večnú spásu.

Deti moje, príde čas, kedy sa ľudia na celom svete budú viac zaoberať duchovnými aspektami bytia. Vy však zostaňte už teraz bdelí a proste Ma o dary Ducha Svätého, aby ste dostali dar poznania o Božích veciach a mohli dať Bohu to, čo Mu patrí.

Upriamte svoje snaženie na veci potrebné a užitočné pre váš duchovný rozvoj, aby ste nepremárnili váš čas, ktorý vám bol daný na tejto zemi. Máte ho využívať účelne a zmysluplne na zdokonalovanie vášho duchovného života, aby ste mohli byť v neustálom spoločenstve so Mnou, vašim Bohom, ktorého najväčším prianím je vaše duchovné uzdravenie a záchrana vášho večného života so Mnou.

Kráčajte po tejto ceste a zdokonaľujte sa v oblasti duchovna, aby ste sa dostali k vášmu Otcovi na nebesiach. Nebojte sa týchto vecí, ktoré som stvoril, a ktoré vám majú slúžiť na poznanie a vo váš prospech.

Ukážte snahu a dodržujte moje zákony majúc vieru vo Mňa, aby som vám mohol odkryť nové dimenzie vášho bytia. Vy nie ste len materiálne bytosti, ale ste predovšetkým duchovné stvorenia, ktorých cieľom je dosiahnutie večnej blaženosti v nebi, v mojom kráľovstve, ktorého Kráľom som Ja, a ktorý vás všetkých z celého srdca do neho pozýva.

Buďte snaživí a kráčajte k tomuto cieľu, aby ste na konci vašej cesty získali večnú blaženosť v mojom nebeskom kráľovstve. Verte Mi a dôverujte vo Mňa, vášho Kráľa, moje drahé deti.

K tomu vám dávam svoje požehnanie v mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen.

Váš Kráľ a Spasiteľ
Ježiš Kristus

obsah

88. Posolstvo zo dňa 12.01.2017

Moji milovaní,

bol som poverený mojim nebeským Otcom, aby som vám oznámil, že čas sa kráti a udalosti prorokované od dávnych dôb sú už na obzore.

Vy, ktorí ste mojou armádou bojujúcou za Mňa, máte za úlohu predovšetkým sa dobre pripraviť, aby vás nezaskočili prichádzajúce udalosti. Ste úzko prepojení so Mnou a máte dôležité poslanie v čase, keď´sa spustia predpovedané udalosti.

Po Veľkom Varovaní danom mojim Otcom bude vašou hlavnou úlohou pomáhať a viesť ostatných, ktorí budú bezradní a nebudú sa vedieť zorientovať. Budete sa musieť postarať o duše, ktoré nebudú mať poňatie o tom, čo sa deje, aj keď mnohí už počuli o mojom príchode a Božej spravodlivosti.

Pripravte sa na toto obdobie, ktoré bude plné nárekov a bedákania aj preto, lebo dôjde k strate na životoch mnohých ľudí a ich blízkych, ktorých počet v celosvetovom merítku bude pomerne značný.

Nie je mojim úmyslom vám ublížiť, keďže Ja som len čistá láska, ale tresty ako aj stav duše u mnohých spôsobia, že nebudú schopní to prežiť. Je to smutná bilancia toho, akým smerom sa uberá váš svet, ale mojej spravodlivosti sa nikto nebude môcť vyhnúť.

Ponáhľajte sa a dajte si čo najskôr do poriadku vaše duše, aby ste Ma nezaťažení hriechmi mohli dôstojne prijať a zmeniť vaše životy k lepšiemu.

Ja, ktorý vás milujem nekonečnou láskou, som strojcom a pôvodcom všetkého bytia. Nebuďte ľahostajní voči tejto mojej láske, ale prijmite ju s otvorenou náručou a venujte sa v tomto čase, ktorý vám ešte zostáva, vašej starostlivej príprave. K tomu vám dávam svoje Božie požehnanie v mene Otca, Syna a Ducha Svätého.

Choďte v pokoji a zostaňte so Mnou, vašim Spasiteľom a Kráľom
Ježišom Kristom z Nazareta. Amen.

obsah

87. Posolstvo zo dňa 11.01.2017

Moja milovaná armáda,

Ja, váš verný Boh, si neželám nič väčšmi ako vašu záchranu a vaše uzdravenie spôsobom, aký vám ukazujem cez tieto posolstvá obsahujúce pokyny a poučenia, ktoré vám pravidelne dávam.

Vy, moje deti, by ste v prvom rade mali brať vážne moje pokyny a ponaučenia a snažiť sa podľa nich konať a byť poslušné Mne, vášmu Trojjedinému Bohu, ktorý je vašim Nebeským Otcom a chce pre vás len to najlepšie.

Viete, že vás veľmi milujem, no napriek tomu Ma nechcete počúvať. Zamyslite sa nad tým, čo od vás požadujem a uvedomte si, že po vás nežiadam nič nemožné, len to, čo vám zabezpečí záchranu a večný život.

Tak veľmi si prajem, aby ste otvorili svoje srdcia a nechali Ma do nich vôjsť. Bol by to ten najväčší dar, ktorý by ste Mi mohli dať. Dovolili by ste Mi, aby som mohol vo vás prebývať. Neobávajte sa, že by ste tým niečo mohli stratiť. Naopak, vaše srdcia by sa naplnili veľkou láskou a odanosťou ku Mne.

Nemyslíte, že by to bolo pre vás hodnotné, povznášajúce a oslobodzujúce? Ale vy často dávate predo Mnou prednosť tomuto svetu, jeho zlobe a jeho pánovi, hoci pánom vášho sveta nie som Ja, ale diabol, ktorý vás zviedol a opantal.

Ja som váš Stvoriteľ a milujúci Vykupiteľ, preto sa prosím pridajte na moju stranu a nie na stranu diabla a jeho otrokov. Dôverujte len Mne, vášmu Trojjedinému Bohu, lebo len Ja som cesta, pravda a večný život a nikto iný. Verte a dôverujte len Mne, moje milované deti.

Dávam vám neustále svoje rady a pokyny, aby ste ich s láskou a dôverou prijímali. No pamätajte si, že sa nikomu nevnucujem a rešpektujem slobodnú vôľu mojich detí.

Zaobchádzajte s mojimi slovmi s úctou a vážnosťou, lebo sú to Božie slová, ktoré sú sväté. Moje slovo je zákon, ktorý som Ja, váš Otec na nebesiach so svojim jednorodeným Synom a Duchom Svätým.

Moje deti, poslúchajte svojho Otca na nebesiach a budete za to naveky odmenené.

K tomu vám dávam svoje otcovské požehnanie v mene našej Najsvätejšej Trojice,
Boha Otca, Syna a Ducha Svätého. Amen.

obsah

86. Posolstvo č. 2 zo dňa 10.01.2017

Moje milované deti,

mojou snahou je veľmi dobre vás pripraviť na prichádzajúcu dobu, aby ste boli vyzbrojení čo možno najväčším počtom vašich dobrých skutkov a zásluh. Len oni budú vašou ozdobou, aby žiarili ako diamanty na vašom odeve. Áno, tento odev by mal byť posiaty diamantami ako lúka posypaná kvetmi.

Želám si a prosím vás, aby ste sa snažili vykonať čo najviac dobrých úmyslov a skutkov, aby váš odev bol slávnostne vyzdobený a žiaril. Je mojou snahou vám to dať na vedomie a aj doporučiť. Snažte sa a buďte usilovní, lebo snaha a usilovnosť sa cenia a bývajú odmenené. Pre každého z vás mám pripravenú primeranú odmenu, pokiaľ doložíte svoje životy pevnou vierou vo Mňa, láskou k blížnemu a dobrými úmyslami a skutkami.

Ak bude toto vaše úsilie úspešné, máte sa na čo tešiť, lebo oko nevidelo a ucho nepočulo, čo mám pripravené pre tých, ktorí Ma neopustili a dotiahli veci až do konca.

Nenechajte sa odradiť, lebo protivník pracuje s plným nasadením a snaží sa vás odo Mňa odlákať. Neverte mu! Veľa je v hre, čo by ste mohli stratiť a to by som si Ja, váš Boh, Kráľ a Otec neprial. Vždy klaďte len Mňa na prvé miesto a ostatné vám bude pridané.

Choďte v pokoji a mieri, deti moje a snažte sa rozmnožovať vždy len to dobré, no nikdy nie hnev a zlobu.

K tomu vám žehná váš verný a milujúci Boh
Otec, Syn a Duch Svätý na nebesiach vo svätej Trojici. Amen.

obsah

85. Posolstvo č. 1 zo dňa 10.01.2017

Moje milované deti,

chcem vám podarovať nasledujúcu modlitbu na dôkaz mojej prítomnosti v týchto posolstvách a mojej lásky k vám. Nech vás povzbudí a prinesie vám úžitok a požehnanie najmä tam, kde to najviac potrebujete. Choďte a dajte túto modlitbu mojim deťom na posilnenie ich viery, na uľahčenie ich starostí a na povznesenie ich ducha.

Boh, váš Otec na Nebesiach, ktorý vás so svojim jednorodeným Synom a Duchom Svätým tak nevýslovne miluje, je neustále s vami.

Modlitba daná vám od vášho Pána:

Odovzdávam Ti, môj večný Bože, všetky svoje osobné starosti a trápenia tohto sveta, aby sa tým zadosťučinilo mojej osobnej záchrane i záchrane mojich blížnych.

Môj večný Nebeský Otec, prijmi túto moju bolesť a utrpenie ako tú najmenšiu obetu, ktorú Ti môžem zo srdca darovať, aby som aspoň týmto spôsobom mohol mať podiel na záchrane sveta a duší, najmä tých, ktoré to najviac potrebujú.

Viem, Otče, že moje osobné kríže nie sú v mojich očiach ničím mimoriadnym, ale uvedomujem si aj to, že v tvojich svätých očiach majú veľký význam.

Prosím Ťa, aby si láskavo prijal všetky moje osobné starosti a záležitosti tak, ako si to vyžaduje tvoja svätá vôľa, aby každé jedno utrpenie, ktoré znášam alebo budem znášať, prispelo k záchrane ľudských duší.

Dovoľ mi, môj verný Otče, aby som sa Ti poďakoval za tvoje dary a milosti, ktoré som nezaslúžene od Teba dostal. Ďakujem Ti aj za všetky utrpenia a bolesti, pretože si uvedomujem ich význam a dôležitosť nesenia svojho vlastného kríža.

Prosím aj našu nebeskú Matku Pannu Máriu, aby nám bola nápomocná v tomto boji plnom sĺz a vyprosovala nám plnosť darov Ducha Svätého, ktoré sú tak potrebné, aby nás viedli touto tmou, ktorá nás všade obklopuje.

Prosím všetkých anjelov a svätých, aby mňa i mojich najbližších sprevádzali po tejto ceste a boli nám spoľahlivými spoločníkmi v našou putovaní do večnej blaženosti.

O to Ťa, môj Bože, prosím z celého srdca v mene
Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen.

obsah

84. Posolstvo zo dňa 09.01.2017

Moja milovaná armáda,

dnes vás chcem oboznámiť s nasledovným. Sú tu a prichádzajú dni, na ktoré vás chcem veľmi dobre pripraviť, lebo čas rýchlo ubieha a niet na čo čakať. Vaša príprava má spočívať predovšetkým vo vašej snahe čo najviac sa duchovne ku Mne priblížiť a tráviť so Mnou čas. Len ten, kto trávi so Mnou veľa času, Ma môže spoznať a porozumieť Mne aj udalostiam, ktoré prichádzajú. Je dôležité, aby ste so Mnou trávili veľa času. To si prajem a po tom túžim, aby sme spolu strávili čo najviac času.

Chcem vám ukázať, ako Ja a môj Otec usilujeme o vašu večnú záchranu a akým spôsobom ju môžete dosiahnuť. Je to možné dosiahnuť len tým, keď zostanete verní a oddaní Mne a našej Najsvätejšej Trojici. Len tí, ktorí sú rozhodnutí pre túto cestu so Mnou, s vašim Pánom a Kráľom Ježišom Kristom, budú môcť vojsť do môjho Kráľovstva.

Dodávam vám silu a odvahu, aby ste boli schopní ísť po tejto ceste a vydržali až do konca. Nie veci získané ľahkou cestou sú cenné a vítané vo vašich očiach, ale tie, ktoré ste nadobudli ťažko a strastiplne. Preto aj naďalej pracujte na vašej duchovnej spáse a Ja vás budem na tejto ceste sprevádzať tak, ako si to praje môj Nebeský Otec.

Na to vám dávam svoje osobité Božie požehnanie v mene
Otca, Syna a Ducha Svätého. Amen.

obsah

83. Posolstvo zo dňa 08.01.2017

Moji verní milovaní,

dávam vám týmto spôsobom svoju mannu, povzbudenie a vedenie, ktoré tak veľmi potrebujete, aby ste neochabovali vo svojej odvahe a odhodlaní ísť za Mnou, vašim Trojjediným Bohom, ktorý sa vás snaží dosiahnuť svojim slovom a svojou nekonečnou láskou.

Áno, moji milovaní, Ja, váš Nebeský Otec, sa vás snažím neustále oslovovať a prihovárať sa vám. Prečo povstávajú vo vás pochybnosti a neistota? Neveríte snáď mojim požehnaniam a darom? Čo je podľa vás dôvodom, že sa vám dostáva mojich slov a vedenia?

Tým dôvodom je moja láska a nič iné. Alebo si myslíte, že by som vás chcel zviesť na zlé cesty a pritom vám hovoril o svojom nebeskom kráľovstve a vašom vyslobodení?

Nie, moji drahí, veľmi sa mýlite, ak si to myslíte. O láske vám hovorím najmä preto, lebo si želám, aby vás dosiahla pravá Božia láska a vy ste v nej žili naplno.

Nenechajte sa zviesť týmto svetom a uvedomte si, že je plný zloby a nástrah. Viem, že nie je pre vás ľahké v ňom obstáť, ale sľubujem vám už po toľký raz, že vaša odmena je istá, ak vydržíte až do konca.

Nemáte čo stratiť, ale môžete len vyhrať, ak Mi preukážete svoju vernosť, preto sa obrňte pancierom modlitby a dobrých skutkov a kráčajte vpred do boja proti nepriateľovi, ktorý má veľa prívržencov, ale málo nádeje.

Ja, váš pravý Boh, som vaša nádej a budúcnosť, aj keď ste v porovnaní s légiami nepriateľa v menšine. To vás odvádza a odradzuje od vášho napredovania, aj keď počet mojej armády nie je rozhodujúci, lebo na prvom mieste nestojí kvantita, ale duchovná kvalita mojich verných a oddaných, ktorá je tým podstatným a rozhodujúcim Božím merítkom

Preto sa verne držte mojich Božích posolstiev a nezahadzujte tieto Božie dary, ktoré vám dávam ako odmenu za vašu vernosť. Neplytvajte týmito darmi. Ja som váš verný Kráľ a budem vás neustále sprevádzať, pokiaľ sa rozhodnete, že Mi zostanete verní.

Ste moje milované deti a Ja vás neponechám napospas vlkom, ktorí sa potulujú po svete, aby vás polapili a zneužili. Držte sa Ma, moje verné stádo, a Ja, váš dobrý pastier, vás ochránim.

K tomu vám žehnám v mene svojom, môjho Syna a Ducha Svätého. Amen.

Váš Boh a Kráľ
Ježiš Kristus z Nazareta

obsah

82. Posolstvo zo dňa 07.01.2017

Moji milovaní verní služobníci,

dávajte čo najrýchlejšie všetko do poriadku, lebo vaše vyslobodenie prichádza a Ja, váš pravý Trojjediný Boh, som sa rozhodol konať.

Čas, ktorý vám bol daný na prípravu, takmer uplynul a Ja už nemienim ďalej čakať, aby sa ešte viac rozmnožilo zlo v tomto svete, ktorý je už tak zhýralý a pošpinený.

Idem konať, aby tí, ktorí sú moji verní, už nemuseli znášať tlak tohoto sveta plného neduhov a neboli zlomení pod jeho ťarchou. Už veľmi skoro začnem konať tak, ako vám bolo predpovedané mojimi prorokmi.

Moji milovaní, držte sa mojich pokynov a oznámte aj vašim blížnym, že nastáva čas môjho skorého príchodu. Už bolo dosť neprávostí a nespravodlivosti, už stačilo násilia a všetkých ohavností.

Nemôžem a nechcem sa už ďalej pozerať na zlobu, ktorá v tomto svete vládne a pretrváva. Prichystajte sa, moji milovaní, lebo Ja som Boh všetkého dobra a všetkého stvorenia.

Poľnica už trúbi na poplach a váš Kráľ a Boh prichádza. Už len krátky čas a budete stáť pred mojou tvárou, aby som vám zotrel slzy z vašich uplakaných očí, podal vám ruku, pevne vás chytil a už viac nepustil.

Radujte sa, moji milovaní, lebo ten deň príde skôr, ako sa nazdáte. Choďte a pripravte sa, nadchádza čas môjho príchodu.

To vám ručí váš verný Boh a ochranca v Najsvätejšej Trojici
Boh Otec, Syn a Duch Svätý. Amen.

obsah

81. Posolstvo zo dňa 06.01.2017

Moja milovaná armáda,

dovoľte Mi, aby som vás takto oslovil. Áno, mám právo vás takto osloviť, lebo som váš Boh a vy ste moja armáda, ktorá sa rozhodla za Mňa bojovať a Ma nasledovať. Dovolím si tvrdiť, že sú medzi vami aj takí, ktorí by dali za Mňa, svojho Boha, aj život, ak by k tomu došlo.

Áno, takých je málo, len hŕstka, ale títo moji verní Mi pomáhajú na mojej ceste plnej tŕnia a bolesti, pretože ešte stále veľmi trpím pri pohľade na vašu ľahostajnosť, ignoranciu, nelásku, nadutosť, opovržlivosť, ba až drzosť, s akou Ma neustále odmietate a vtedy je moje srdce, už beztak celé doráňané a ubolené, naplnené veľkou bolesťou a žiaľom.

Nádej, ktorú mám, Mi dávajú moji oddaní, ktorí tvoria moju vernú armádu. Ďakujem vám, moji verní a oddaní a dávam vám sľub, že ak vydržíte až do konca, získate večnú odmenu. Bude to odmena vášho Kráľa a vládcu Trojjediného Boha, ktorý je ochotný na vás čakať tak dlho, kým každá z jeho oviec nevojde do Božieho košiara.

Prosím doprajte ešte sebe aj Mne pár pekných spoločných chvíľ, lebo sa blíži čas, kedy to tak nebude a Ja budem musieť spustiť udalosti, na ktoré už celý svet čaká. Nie všetci vedia o týchto udalostiach, ale každý vo svojom srdci cíti, že sa niečo blíži a niečo sa deje.

Preto vy, moja milovaná armáda, bojujte a venujte Mi svoj čas, aby ste pokropili svoje srdcia rosou lásky a ovlažili si ňou svoje duše do zásoby na čas, kedy nebudete dostávať túto mannu alebo len obmedzene.

Deti moje, Ja, váš Nebeský Otec, vás veľmi milujem a neprajem si nič iné, len vašu záchranu z tohto nepriateľského sveta plného hriechu a bolesti. A navyše vám ešte ponúkam nádej na moju večnú a nekonečnú budúcnosť, ktorú som pripravil pre každého, kto Mi vernosťou a odvahou dokáže svoju pravú vieru vo Mňa, Trojjediného Boha Otca, Syna a Ducha Svätého.

Choďte, moji milovaní, kráčajte vpred a odovzdajte Mi všetky vaše starosti a trápenia a Ja vám odľahčím váš kríž a dodám vám novú silu, aby ste Ma mohli ďalej nasledovať. Verte a dôverujte Mi. To je dobrý predpoklad na to, aby ste si zaistili vaše víťazstvo. Shalom. Choďte v pokoji, ale vždy len so Mnou.

Dávam vám na to svoje Božie požehnanie v mojom mene,
v mene môjho Syna a v mene Ducha Svätého. Amen.

obsah

80. Posolstvo zo dňa 05.01.2017

Moji milovaní,

toto posolstvo je pre moju poslednú bojujúcu armádu, ktorá sa rozhodla ísť do boja na čele so svojim Pánom a Kráľom Ježišom Nazaretským, ktorý ju ako Syn Boha Najvyššieho dovedie do vytúženého cieľa.

Ja, váš Boh a Kráľ stojaci na čele tejto armády, mám veľkolepé plány a dávam vám svoje Božie splnomocnenie na to, aby ste Ma ako moja armáda verne nasledovali a boli ochotní ísť do ukrutného boja proti zlu a nepriateľským légiám, ktoré sú aktívne všade na tomto svete.

Áno, tieto nepriateľské sily sa nachádzajú všade vo svete a snažia sa so sebou strhnúť čo najviac duší, aby sa ich zhýralé a nemilosrdné kráľovstvo plné temnoty a nespravodlivosti rozmnožilo všade tam, kde sa to len dá.

Vy, ktorí ste tomuto zlu protisilou bojujúcou za mier, pokoj a predovšetkým lásku, sa mu musíte vzoprieť a bojovať proti nemu tak, ako vám to navrhuje váš Boh a Kráľ. Áno, mali by ste urobiť to, čo vám navrhujem, pretože viac ako návrh vám nemôžem predložiť kvôli vášmu daru slobodnej vôle, podľa ktorej sa môžete slobodne rozhodnúť, či pôjdete so Mnou alebo proti Mne.

Chcem vás preto veľmi povzbudiť a zároveň aj ubezpečiť, aby ste sa na tento náš spoločný boj dívali ako na veľmi dôležitú a správnu vec brániacu vášho Trojjediného Boha, ktorý vám na konci tejto strastiplnej cesty odovzdá víťaznú korunu.

Raduj sa, moja armáda, lebo tvoja odmena bude veľkolepá a zaslúžená. To vám sľubujem Ja, váš Trojjediný Boh Otec, Syn a Duch Svätý, ktorý vám ako svojim Kristovým bojovníkom žehná a udeľuje slobodu a právo ísť do tohto spravodlivého boja na čele s vašim verným Pánom a Kráľom Ježišom Kristom.

Choďte, moji verní a nesklamte Ma. Som stále s vami a posilňujem vás na tejto strastiplnej ceste plnej nástrah a záludností. Osobne sa o vás postarám, aby ste nemali žiadnej ujmy, pokiaľ Mi darujete vašu dôveru a vernosť.

Kráčajte vpred, moja armáda a buďte svedectvom vašej veľkej lásky ku Mne, vášmu Trojjedinému Bohu. Ja som váš Nebeský Otec, ktorý sa ale môže stať aj vašim nepriateľom, pokiaľ by ste sa proti Mne vzbúrili a nenasledovali Ma v tom, čo vám ponúkam ako váš záchranný čln.

Zostaňte v pokoji, moji milovaní, lebo moja láska k vám je taká veľká, že by mohla objať tisícky galaxií v tomto vesmíre. Preto, deti moje, bojujte s láskou a rozvahou a Ja sa vám za to bohate odvďačím večnými nebeskými darmi.

Váš pravý Boh a Kráľ Ježiš Kristus
so svojim Nebeským Otcom a Duchom Svätým. Amen.

obsah

79. Posolstvo zo dňa 04.01.2017

Moja milovaná armáda,

dnes chcem poukázať na udalosti, ktoré vás v blízkej budúcnosti čakajú a sú už v chode. Jedná sa o to, že vaša večná budúcnosť zavisí nielen od toho, či sa rozhodnete alebo nerozhodnete pre Mňa, vášho pravého Boha, ale aj od môjho milosrdenstva a mojej vôle, pretože Ja ako váš Stvoriteľ a vládca mám neobmedzenú moc, ktorú sa vždy snažím použiť vo váš prospech.

Robím tak preto, lebo ste moje milované deti, po ktorých veľmi túžim a snažím sa ich všetky priviesť k sebe, lebo vy všetci ste vyšli a pochádzate zo Mňa. Áno, Ja váš pravý Trojjediný Boh si to z celého srdca želám a bol by som veľmi nerád, keby bol opak pravdou.

Dajte na moje varovné slová a snažte sa, aby ste vo svojej duši čo najviac túžili po vašom večnom Bohu a nie po pozemských lákadlách.

To si veľmi želám Ja, váš Nebeský Otec, ktorý tak veľmi túžim mať každého jedného z vás v mojom nebeskom raji, pretože len tam nájdete to, po čom celý život túžite – prameň čistej priezračnej lásky, ktorá vás naplní a oslobodí.

Darujte vášmu Nebeskému Otcovi vašu dôveru a vernosť a vaša záchrana v mojom Božom kráľovstve bude pre vás istotou.

Som s vami, moji milovaní, len kráčajte po mojich cestách a nevzdávajte sa krátko pred cieľom.

Váš Boh a Pán Ježiš Kristus spolu so svojim
Nebeským Otcom a Duchom Svätým. Amen.

obsah

78. Posolstvo zo dňa 03.01.2017

Moja milovaná armáda,

obraciam sa na vás s prosbou. Dnešným dňom sa začína dôležitý čas vášho osobného rozhodnutia ohľadom vášho ďalšieho napredovania a cesty, ktorou sa chcete uberať. Buď pôjdete nekompromisne za Mnou vo všetkom, čo to so sebou prináša alebo so svetom, ktorý je plný nástrah a klamstiev.

Deti moje, Ja, váš Nebeský Otec, vás prosím, dobre si rozmyslite, čo všetko by ste stratili, keby ste sa rozhodli ísť nesprávnym smerom. Ešte raz vás preto prosím, dobre si zvážte a premyslite, čo ste ochotní obetovať pre to, aby ste raz mohli prebývať so Mnou v mojom večnom kráľovstve a žiť v pokoji a mieri. Proste Ducha Svätého, aby vám jasne ukázal, v čom spočíva podstata vášho správneho smerovania a aké veľké rozhodnutie leží na vašich pleciach.

Som to len Ja, váš Boh a Kráľ Ježiš Kristus, na ktorého sa máte spoliehať. Som to len Ja, kto vám ponúka záchranu a život. Preto sa snažte, aby vaše rozhodnutie bolo v súlade so Mnou. Len Ja vám ponúkam záruku večnej budúcnosti v mojom nebeskom raji.

Dajte sa do práce a zveľaďujte to, čo Ja, váš Trojjediný Boh, požehnávam a si volím. Dávam vám na to svoje osobité Božie požehnanie v mene Otca, Syna a Ducha Svätého. Shalom, choďte v pokoji a nasledujte Ma.

Váš Kráľ a záchranca
Ježiš Kristus z Nazareta. Amen.

obsah

77. Posolstvo zo dňa 02.01.2017

Moja milovaná armáda,

dni sa krátia a Ja chcem čo najskôr prísť k vám, aby sa mohlo uskutočniť to, čo vám bolo predpovedané mnohými prorokmi. Áno, blíži sa deň nášho osobného stretnutia, keď sa stretnete zoči voči s vaším Bohom Ježišom Kristom.

Radujte sa, moji milovaní a tešte sa na tento okamih, lebo tento deň vám otvorí oči a uši tam, kde ešte nepreniklo svetlo a ukáže vám nové cesty a perspektívy. Je to deň, ktorý má možnosť zažiť len vaša generácia. Vážte si túto udalosť, lebo je to výnimočný akt, ktorý vám na znak svojho milosrdenstva daruje môj Otec.

Moji milovaní, už len malá chvíľa nás delí od okamihu, keď budete stáť predo Mnou. Ste na toto naše stretnutie pripravení? Ak nie, tak sa snažte ešte napraviť to, čo sa dá, aby sa naše stretnutie mohlo niesť v duchu šťastia a vzájomného porozumenia nerušeného vašimi hriechmi a neodpustením.

Moja milovaná armáda, dávam vám túto informáciu a kladiem vám na srdce, aby ste moje slová brali vážne. Je to reálne a tak sa aj stane, avšak nie následkom nejakého môjho fantazírovania či niekoho iného.

Ja, váš pravý Trojjediný Boh, k vám posielam svojho Jednorodeného Syna Ježiša Krista, aby vám pomohol zachrániť vaše duše i duše vašich blízkych. Preto odovzdajte všetko do jeho rúk a On vám pomôže nájsť pravý zmysel vášho bytia, ktorým som Ja, váš Trojjediný Boh, ktorý vás tak veľmi miluje, a ktorý si neželá vašu záhubu ani zatratenie.

Jediným spôsobom, ako sa ku Mne dostať, je pravá láska voči Mne a vašim blížnym. Len láska je rozhodujúca a dáva veciam význam.

Dajte prosím na moje slová a snažte sa o to, aby sa vaše skutky a konania niesli v duchu lásky, ochoty a odovzdanosti voči Mne, vášmu Bohu, a vašim blížnym.

Dávam vám na to moje Božie požehnanie v mene
Otca, Syna a Ducha Svätého. Amen.

obsah