Jún – December 2016

Prídem skoro – moje meno je Ježiš (Helena z Nemecka)

OBSAH (kliknutím na príslušný odkaz s názvom posolstva sa dostanete k jeho obsahu)

________________________________________________________________________________________________________

76. Posolstvo zo dňa 31.12.2016

Moja milovaná armáda,

dávam vám posledné posolstvo v tomto roku v jeho posledný deň, ktorý sa snažte prežiť v mojom zmysle, v zmysle vášho Trojjediného Boha.

Pýtate sa prečo? Lebo význam tohto dňa nespočíva v tom, že v tento deň slávite a oslavujete, ale v tom, že ste sa dostali o ďalší krok bližšie ku Mne, vášmu Trojjedinému Bohu, ktorý vám na konci vašej cesty ponúka ohňostroj lásky a plnej odovzdanosti. Je to ďalší krok smerom ku Mne, k mojej láske, ktorú mám prichystanú pre tých, ktorí sú Mi verní a oddaní. V tomto spočíva pravý význam tohto posledného dňa roka.

Využite tento dnešný deň na to, aby bol dňom plnohodnotným a naplneným láskou ku Mne a vašim blížnym. To si želám v tento dnešný posledný deň roka, v tento silvestrovský večer.

V tomto zmysle vám požehnávam a prajem vám láskyplné chvíle so Mnou, vašim Trojjediným Bohom, a s vašimi blížnymi rodinnými príslušníkmi. Choďte v pokoji a zostávajte so Mnou.

Shalom, moja verná armáda. Boh je s vami všetkými na večné veky. Amen.

K tomu vám osobne žehnám Ja, váš Trojjediný Boh
Otec, Syn a Duch Svätý. Amen.

obsah

75. Posolstvo zo dňa 30.12.2016

Moja milovaná armáda,

odovzdajte Mi všetky vaše starosti aj radosti, aby ste vošli do nového roka odľahčení a sčasti aj očistení. Áno, aj očistení, pretože som vám tento rok dal na to, aby ste bojovali a dokázali, ako ďaleko ste ochotní ísť v mojom mene, v mene Ježiša Krista, a ako ďaleko ste ochotní splatiť vaše dlhy voči Mne, vášmu Kráľovi a vládcovi.

Vidím, že sú medzi vami takí, ktorí sa menej snažili, ale aj takí, ktorí sa snažili viacej či dokonca veľa, a preto vám bude udelená odmena podľa vašich snáh a zásluh.

Áno, moja armáda, to je Boží zákon spravodlivosti, ktorý nemožno obísť. Je to Božia spravodlivosť, ale ešte nie je koniec. Dokiaľ ste na tomto svete, máte stále ešte možnosť Mi slúžiť a dokázať tak vašu vernosť a oddanosť.

Ale len na tomto svete, lebo po uplynutí vášho času, ktorý ste dostali na to, aby ste Mi preukázali vašu vernosť a snahu Ma nasledovať, už nemáte možnosť na nápravu.

Je to len tento pozemský život, ktorý vám ponúka túto možnosť. Preto ho využite naplno, aby ste raz nemuseli ľutovať vašu činnosť alebo nečinnosť.

Prosím vás, odovzdajte Mi všetky svoje záležitosti z tohto roka a vojdite s čistým štítom do nového.

K tomu vám žehná váš Trojjediný Boh
Otec, Syn a Duch Svätý. Amen.

obsah

74. Posolstvo č. 2 zo dňa 27.12.2016

Moja milovaná armáda,

raduj sa, moja milovaná nevesta, lebo tvoja odmena už nie je ďaleko. Raduj sa, moja milovaná nevesta, lebo Ja, tvoj Boh a Kráľ, som tvojim ženíchom.

Ja som nebeským ženíchom pre tých, ktorí Mi darovali svoj pozemský život, celú svoju námahu a celé svoje úsilie, a ktorí Mi týmito svojimi činmi dokázali svoju lásku.

Oni sú mojou nevestou, ktorú nekonečne milujem a ktorej sa za jej vernosť aj kráľovsky odmením. Odmením ich mojimi nebeskými darmi, mojou Božou láskou, lebo len láska je merítkom všetkého a kto má dostatok lásky, je šťastný a spokojný.

Doprajem vám túto odmenu za vašu strastiplnú a namáhavú cestu. Vedzte, že máte u Mňa odmenu istú.

To vám sľubuje váš Trojjediný Boh
Otec, Syn a Duch Svätý. Amen.

obsah

73. Posolstvo č. 1 zo dňa 27.12.2016

Moja milovaná armáda,

dokedy sa ešte budete spoliehať len na samých seba a na svoje vlastné konanie a zmýšľanie? Či som vás neupozornil, aby ste sa spoliehali predovšetkým na Mňa, vášho Trojjediného Boha? Tak čoho sa bojíte a z čoho máte strach?

Nie vy ste strojcami všetkého diania a vecí, ale len Ja osobne. Preto berte moje slová vážne a doslovne alebo chcete toho raz ľutovať?

Zariaďte sa podľa toho a konajte len podľa mojej Božej vôle a v mojom záujme, lebo všetko ostatné je len márnosť nad márnosť. Konajte vždy len v záujme vášho Trojjediného Boha.

O to vás prosí váš Trojjediný Boh
Otec, Syn a Duch Svätý. Amen.

obsah

72. Posolstvo zo dňa 25.12.2016

Moja milovaná armáda,

ďakujem vám, že ste tieto posledné dni strávili v modlitbe a pokání. Ja, váš Trojjediný Boh Otec, Syn a Duch Svätý, vám za to ďakujem a som veľmi rád, že ste počúvli moje slová a dali sa na cestu modlitieb a pokánia. Tieto obety Mi pomohli doriešiť niektoré veci, ktoré by inak negatívne ovplyvnili určité udalosti alebo osoby. Som veľmi rád, že mám ešte pár spoľahlivých detí, ktoré Ma počúvajú a nasledujú. Ďakujem vám, moji milovaní.

Mám však na vás, moja milovaná armáda, ešte nasledovné prosby. Choďte naďalej vpred a nedajte sa odlákať od vašich cieľov, ale bojujte ďalej v plnej sile za vaše ideály a predovšetkým za Mňa, vášho Trojjediného Boha, ktorý sa vás snaží viesť tým správnym smerom, ktorým je moje večné nebeské kráľovstvo.

Odovzdajte všetky vaše záležitosti a trápenia do mojich svätých rúk a Ja vás povediem k prameňu života, ktorým som Ja, váš pravý Boh, ktorý k vám neustále hovorí a komunikuje s vami, aby ste raz mohli so Mnou žiť a podieľať sa na večnej blaženosti.

Zverte všetky svoje záležitosti len Mne osobne, pretože iba Ja, váš Ježiš Kristus, som garantom vašej úspešnosti. Aj naďalej vás budem poučovať a dávať vám rady, len Mi verte a berte moje slová vážne.

Ja, váš Boh, som z lásky k vám osobne prišiel, aby som vám ponúkol tieto slová. Príjmite ich a majte ich v úcte, lebo toto je Božie slovo dané mojim Nebeským Otcom ako dar pre mojich verných. Toto sú pravé a milostiplné Božie slová. Príjmite ich ako dar a nehanobte ich, pretože vám to raz môže priťažiť.

Moji milovaní, toľko na dnes odo Mňa. Vložte všetko do mojich rúk a Ja vás naďalej budem viesť a žehnať vám.

Toto vám odovzdávam Ja, váš Trojjediný Boh, Otec, Syn a Duch Svätý. Amen. Choďte v pokoji a ostaňte Mi verní.

Váš Spasiteľ a Vykupiteľ
Ježiš Kristus z Nazareta. Amen.

obsah

71. Posolstvo č. 2 zo dňa 24.12.2016

Moja milovaná armáda,

ešte raz sa vám ozývam s prosbou, dajte si čo najskôr do poriadku všetky vaše dlhy a neresti a napravte, čo sa ešte napraviť dá, lebo už zakrátko príde čas, kedy bude neskoro na riešenie týchto vecí.

Nebudete mať na to príležitosť ani silu. Preto sa pustite do nápravy chýb a riešte veci tak, ako sú milé Bohu, lebo ak budete ďalej odkladať to, čo je neodkladné, vkĺznete ešte do väčšej diery, z ktorej sa tak ľahko nedostanete.

Hneď teraz riešte a naprávajte svoje chyby, aby vám mohla byť poskytnutá nová šanca plná lásky a pokoja. Pozbierajte všetky svoje sily a dotiahnite veci do konca tak, ako vám radím.

Toto som vám ako dodatok ešte chcel povedať, aby ste veci dotiahli do konca a umožnili tým nový a plodnejší začiatok.

O to vás prosí váš Trojjediný Boh
Otec, Syn a Duch Svätý. Amen.

obsah

70. Posolstvo č. 1 zo dňa 24.12.2016

Milá moja slovenská armáda,

rád vás takto nazývam, lebo vy ste moji milovaní, ktorí sa snažia za Mňa bojovať a šíriť moju Božiu pravdu. Áno, mám vás veľmi rád a preto som sa rozhodol dnes na sviatok môjho narodenia darovať vám pár mojich slov na povzbudenie. Áno, potrebujete moje povzbudenie, aby ste mali silu a chuť ďalej pokračovať vo vašej službe pre Mňa vo vedomí, že vás povediem až do konečného cieľa.

Veríte tomu, moji milovaní? Áno, verte tomu a ďalej usilovne pracujte a snažte sa vydržať až do konca, pretože len tí, ktorí vydržia až do samého konca, budú mať istú záchranu.

Dnes je sviatok môjho narodenia a Ja vás chcem poprosiť, prežite tento deň v pokoji a modlitbe, aby sa pod tlakom sveta neznehodnotil pravý význam tohto dňa a aby ste týmto spôsobom dostali moje milosti, ktoré tak veľmi potrebujete. Tento svet je zlý a krutý a bez potrebného požehnania a milostí by ste tento boj len ťažko obstáli.

Dajte sa do práce, nasledujte Ma a robte pokánie, aby vám mohlo byť odpustených čo najviac vašich hriechov.

K tomu vám žehná váš Kráľ Ježiš Kristus z Nazareta, ktorý v tomto čase prichádza na zem spolu so svojou Matkou Máriou a celým nebeským doprovodom. Shalom, choďte v pokoji. Amen.

Yeshua Hamashiach

obsah

69. Posolstvo zo dňa 23.12.2016

Moja milovaná armáda,

obraciam sa na vás s prosbou. Zostávajte Mi aj naďalej verní, aby som mohol uskutočniť plány, ktoré sme si Ja a môj Nebeský Otec predsavzali naplniť.

Tieto plány sú na záchranu vás, vašej krajiny, ale i ostatných krajín. Pomôžte nám v tomto boji a nedajte sa odlákať od tejto veľkej a dôležitej úlohy, od ktorej závisí aj vaša záchrana.

Áno, od tejto úlohy závisí záchrana vašich duší, ale i duší vašich blízkych. Ja, váš Trojjediný Boh, vás o to prosím a dávam vám na to svoje osobitné Božie požehnanie.

Spoliehajte sa len na moje rady a pokyny, pretože Ja ako Boh najlepšie viem, čo je pre vás dobré a čo nie. Nedávajte na rady iných, iba na moje rady. To je moja rada pre vás, moji milovaní.

A tiež vám odporúčam, aby ste Mňa, vášho pravého Boha, prosili o dary a milosti, ktoré potrebujete na uskutočnenie týchto plánov, lebo bez mojej pomoci by nebolo možné, aby sa všetko udialo tak, ako si to želám Ja. K tomu vám ešte raz žehnám a dúfam vo vašu vernú spoluprácu.

Váš Boh a Pán na nebesiach Ježiš Kristus z Nazareta
spolu so svojim Otcom v doprovode s Duchom Svätým. Amen.

obsah

68. Posolstvo č. 2 zo dňa 20.12.2016

Moja milovaná slovenská armáda,

vy, deti moje, sa máte začať pripravovať na novú ofenzívu. Táto ofenzíva spočíva predovšetkým v dobrej príprave a v dobrom duchovnom rozpoložení.

Čo to konkrétne znamená? Mali by ste, a to by som vám odporúčal, dať na prvé miesto Mňa a až potom všetko ostatné, aby ste mali dostatok sily na dobrú obranu proti útokom, ktoré vás čakajú. Sú to útoky duchovného ale aj fyzického charakteru, no záleží od miesta a viery danej oblasti, v ktorej sa pohybujete.

Áno, veľmi záleží na tom, v ktorej oblasti a krajine žijete, pretože každé miesto a každá krajina má svoje silné aj slabé stránky vo vzťahu k pravej viere vo Mňa, Trojjediného Boha. Pokiaľ sa nachádzate v oblasti, kde je dostatočný počet ľudí s čistou vierou, potom to máte oveľa ľahšie ako tí, ktorí sa nachádzajú v oblasti s malou alebo vôbec žiadnou vierou vo Mňa, Trojjediného Boha.

Preto sa obrňte, deti moje, ochranným pancierom modlitieb, aby vás dokázal ochrániť pred útokmi zlého.

Toto je dôvod, prečo sú niektoré oblasti také neplodné a bez živín. Chýba im ten pravý prvok na to, aby sa mohli zdravo rozmnožovať a zdravo žiť. Bez pravej živiny, ktorou som Ja, nie sú schopní prežiť a sú ako rastlina, ktorá bez živín postupne chradne, až kým úplne uhynie.

Preto ani vy nedovoľte takéto spustošenie úrody a starostlivo obhospodarujte svoje pole a svoj statok, aby ste mali z čoho a na čom hospodáriť. Dobrý hospodár je usilovný a húževnato rozmnožuje svoju úrodu, aby z nej mohol čerpať radosť a vieru.

To som vám chcel dať dnes ako malé ponaučenie o tom, ako sa správať, keď sa so svojim okolím ocitnete v ohrození. Len čistá a pevná viera vám dá plnohodnotné naplnenie a istú budúcnosť. Som stále s vami.

Váš Nebeský Otec vo svätej Trojici. Amen.

obsah

67. Posolstvo č. 1 zo dňa 20.12.2016

Milí moji priatelia,

dnes chcem osloviť hlavne tých, ktorí sú v pravom slova zmysle mojimi priateľmi. Sú to tí, ktorí idú aj cez neprekonateľné prekážky, len aby Ma nasledovali a milovali. Oni sú tí, ktorí Mi robia nesmiernu radosť. Oni stoja najbližšie pri Mne, hoci Ja všetkých rovnako milujem.

Moji oddaní služobníci, dovoľte Mi, aby som vám ako odmenu daroval pár slov útechy za váš vytrvalý boj a za vašu obetavú snahu.

Ja, váš Boh a Kráľ Ježiš Kristus z Nazareta vám veľmi ďakujem. Vy ste mojim potešením v tomto slzavom údolí. Vy ste prameňom čistej vody, ktorá Ma osvieži. Vy ste mojou nádejou pre vašu ľudskú rasu, ktorá je v troskách, ale pár z vás mojich verných a oddaných priateľov osviežuje môjho ducha. Sviežosť vašej snahy Ma napĺňa radosťou a nádejou na lepšiu budúcnosť vašich detí.

Neobávajte sa o vašu budúcnosť, pretože len Ja som vaša istota a budúcnosť. Nasledujte Ma a vkladajte všetky vaše starosti do mojich rúk. Ostaňte Mi verní a choďte v pokoji. Shalom.

K tomu vám žehná váš Trojjediný Boh
Otec, Syn a Duch Svätý. Amen.

obsah

66. Posolstvo zo dňa 19.12.2016

Milá moja verná armáda,

Ja, váš Nebeský Otec v troch osobách – Otec, Syn a Duch Svätý – sa k vám prihováram, aby som vám oznámil dôležitú informáciu.

Prichádza čas môjho príchodu a nie všetci z vás sú naň pripravení. Prečo, deti moje? Prečo ste sa nepripravili tak, ako ste sa mali pripraviť? Myslím tým hlavne vašu duchovnú prípravu, ktorá vám má byť veľmi blízka. Áno, predovšetkým vaša duchovná príprava.

Už nebudete stíhať dobre sa pripraviť, pretože čas môjho príchodu je už tu a vy ešte stále chodíte po nákupoch a hľadáte pohanské zvyky. Áno, je to tak.

To ale nie je pravý zmysel môjho príchodu. Najdôležitejšou a centrálnou podstatou Vianoc som Ja, Svätá Trojica, váš Nebeský Otec, Syn a Duch Svätý. Narodenie môjho jednorodeného Syna Ježiša Krista je podstatou a najdôležitejšou udalosťou celých Vianoc a nič iné.

Tak potom prečo toľká vaša námaha? Nájsť Ma môžete len v tichosti, nie v zhone a reve. Tam Ma nepočujete, len v tichu a pokore vášho srdca.

Znova sa na vás obraciam s prosbou, aby ste začali pracovať na vašej večnosti, lebo nepoznáte čas ani deň, kedy si po vás prídem. Len Ja jediný rozhodujem o týchto veciach a nikto iný. Mali by ste akceptovať môj chod sveta a moje plány, lebo tie sú pre vás vždy tie najlepšie a najvýhodnejšie, verte tomu. Aj keď mnohému nerozumiete, verte a dôverujte Mi.

Prečo ste maloverní a nedôverčiví? Či som vám nesľúbil len to najlepšie z najlepšieho, keď Mi budete verne a oddane slúžiť? Áno, sľúbil a Ja svoje sľuby vždy plním.

Preto, moja armáda, daj sa do práce a nesklam Ma. Ja, váš ochranca a Kráľ, vás neustále sprevádzam a ochraňujem.

Dávam vám v spojení s Otcom, Synom a Duchom Svätým svoje Božie požehnanie. Shalom – choďte v pokoji.

Ježiš Kristus, ktorý k vám prichádza. Amen.

obsah

65. Posolstvo zo dňa 16.12.2016

Moja milovaná armáda,

viete o tom, že k vám prichádzam a prídem ako váš Spasiteľ a Vykupiteľ? Neprichádzam k vám ako trestajúci Boh, ale ako váš Spasiteľ a Vykupiteľ.

Udalosti, ktorých budete svedkami, nebudú priamo z mojej vôle, ale ako dôsledok toho, že vaše generácie vrátane tej vašej nezasvätili svoje životy Bohu, ale môjmu protivníkovi. Preto nastanú tieto udalosti.

Ja ako Boh ich len dopustím, aby ste videli a zažili to, čo vzišlo z vašej vôle a aké následky má vaša voľba. Mojim úmyslom nie je vás trýzniť ani vám naháňať strach, ale vás zachrániť. Áno, pre Mňa je prvoradá len vaša záchrana a nič iné!

Preto nehovorte, deti moje, že príde Boží trest. To je len dôsledok vášho konania, ale aj nekonania, a kvôli tomu prídu tieto udalosti. A okrem nich sú tu ešte aj Božie veci a Božie zákony, ktoré ľudská rasa ako taká nemá možnosť pochopiť. Aj napriek tomu vás nadovšetko milujem a prial by som si záchranu každého jedného z vás.

Áno, to si želá Najsvätejšia Trojica,
Boh Otec, Syn a Duch Svätý. Amen.

obsah

64. Posolstvo č.2 zo dňa 15.12.2016

Moji milovaní,

oslovujem vás dnes ešte raz, aby som vám dal pokyny ako sa máte zachovať, keď na vás doľahne akt môjho milosrdenstva a vy nebudete vedieť, čo ako prvé urobiť.

Ako prvé bude potrebné, aby ste podľa svojich možnosti čo najskôr išli do kostola a vyspovedali sa. Proste Mňa, vášho Boha, o odpustenie vašich hriechov a úprimne ich ľutujte. Ak nebudete mať možnosť navštíviť svätú omšu, tak sa snažte o pokánie a ľútosť v domácom prostredí.

Po druhé, keď sa ukážu prvé znaky Varovania a vy uvidíte, že sa začínajú prejavovať Mnou stanovené zjavenia, nepodľahnite panike, ale snažte sa zachovať rozvahu, stíšte sa a prejavte pokoru, pretože pokora je jedným z tých správnych duševných stavov ako ustáť túto mimoriadnu situáciu.

Preto ani vy nepodľahnite panike, ale zachovajte pokoj a rozvahu. Ja vám budem nápomocný, ale snažte sa aj vy sami seba dostať do stavu, v ktorom vás chcem mať.

Pomôžte aj druhých, aby si zachovali rozvahu a zostali ticho, pretože im to pomôže zvládnuť tento stav a vysporiadať sa s touto neobvyklou situáciou.

Dávajte si pozor na ľudí, ktorí sa budú chcieť dostať do vašej blízkosti, pretože nebudete vedieť, kto kým je a čo je jeho úmyslom. Takisto sa vyhýbajte ľuďom, ktorí sa vám budú zdať podozriví, pretože diabol bude všade riadiť a pôsobiť cez stratené duše.

Buďte preto opatrní a radím vám, nezdržujte sa na miestach, kde bude zhromaždených veľa ľudí kvôli nebezpečenstvu prepuknutia paniky.

Dávajte si tiež veľký pozor na tých, ktorí vám budú dávať lákavé ponuky ohľadne výmeny tovarov a uskutočnenia rôznych nekalých obchodov a kšeftov, pretože to budú podvodníci využívajúci situáciu na zneužitie mnohých ľudí a duší.

Mám na vás tiež prosbu, aby ste si dopriali ešte pekné chvíle s vašimi najbližšími, pretože po tejto udalosti už tak skoro nebudú pokojné dni a večere.

Ale vy, ktorí vo Mňa pevne veríte, sa radujte, lebo vám bude daná nová nádej budúcnosti, v ktorej Mi budete pomáhať pracovať na novom Božom Kráľovstve, ktoré vás čaká tu na zemi.

Buďte s Bohom, moji milovaní a dajte sa do práce a bojujte za vášho Trojjediného Boha Otca, Syna a Ducha Svätého. Boh je s vami. Amen.

Yeshua Hamashiach

obsah

63. Posolstvo č.1 zo dňa 15.12.2016

Moja milovaná armáda,

udalosti sa musia urýchliť, pretože vaše sily sú u konca a Ja nechcem stratiť ešte aj vás, moji milovaní. Diabol vás chce zničiť, strhať a rozšliapať ako malého chrobáka, ale Ja, váš Boh, to za žiadnych okolností nedovolím.

Pripravte sa, pretože vaša osobná záchrana príde už veľmi skoro, skôr ako sa nazdáte. Nielenže vaša osobná záchrana, ale aj vašich detí a niektorých vašich príbuzných, keďže krčah vody sa už prelial a vy meliete z posledného.

Moja milovaná armáda, dávam vám moje posledné pokyny, buďte bdelí každým dňom a pozorujte horizont, lebo z toho smeru Ma máte hľadať a očakávať. Znaky na oblohe vás upozornia na to, že sme s mojim Otcom začali konať podľa dávno predpovedaných proroctiev.

Proroctvá dané v Garabandale sa začínajú naplňovať a ich začiatok je už na dosah a tak blízko, že kvôli tejto blízkosti nedokážete rozpoznať ich príchod.

Už burcujem na poplach, moja verná armáda, a ohlasujem môj skorý príchod spolu s mojim Otcom a Duchom Svätým podľa dávno predpovedaných proroctiev.

Dajte sa usilovne do práce, modlite sa, ľutujte svoje hriechy a robte pokánie, aby som vás zastihol pripravených, pretože vy ste moje svetielka tu na zemi, pre ktoré som ochotný urobiť všetko, pokiaľ Mi preukážete svoju vernosť a oddanosť až do samotného konca.

Deti moje, Ja, váš Nebeský Otec, ešte stále trpím kvôli tým, ktorí Ma neposlúchli a neprijali moje slová. Kvôli nim by som bol ochotný ešte raz dať môjho milovaného Syna ako výkupné za vaše nespočetné hriechy. Áno, až taká veľká je moja láska k vám, že by som ešte raz obetoval môjho milovaného Syna za vás, ale tento vykupiteľský úkon už raz bol a viac nebude.

Čo však bude, je vaša záchrana pod podmienkou, že Mi zostanete verní a spoľahliví. Budem vám dávať pokyny, kde a ako máte konať, len o to proste.

O to vás žiada Najsvätejšia Trojica – váš Nebeský Otec
so svojim jednorodeným Synom Ježišom Kristom a Duchom Svätým. Amen.

obsah

62. Posolstvo zo dňa 14.12.2016

Moji milí verní, moja armáda,

blížim sa k vám spolu so svojim milosrdenstvom, ako bolo predpovedané už mnohými prorokmi. Viete vôbec, čo vás čaká a na čo sa máte pripraviť? Neviete, lebo vaše možnosti vám nedovoľujú predstaviť si dopad a závažnosť týchto udalostí.

Nechcem vám naháňať strach ani vo vás vyvolávať paniku, ale je potrebné, aby ste si uvedomili závažnosť vecí a podľa toho sa pripravili a reagovali nielen po materiálnej, ale predovšetkým po duchovnej stránke, pretože kto nebude dostatočne pripravený, nebude mať pevnú pôdu pod nohami.

Vstúpte do seba a spytujte si svedomie do takej hĺbky ako vám to je len možné. To znamená, že si otvoríte svoju dušu a vylejte Mi svoje hriechy a výčitky a vynasnažíte sa napraviť to, čo sa ešte napraviť dá a pokiaľ sa nedá, tak robte pokánie za svoje hriechy.

To je najlepšia príprava, ako ustáť prichádzajúce súženie a starosti. Ja budem s vami po celý čas, ale nie v takej intenzite vnímania ako doteraz, pretože očista sa bude týkať všetkých vrátane vás, moji milovaní.

Očista zeme je nutná, aby sa mohla začať nová etapa, etapa mojej vlády a novej cesty, ktorú mám prichystanú pre tých, ktorí Mi dôverujú a milujú Ma. Táto nová cesta bude mať dramatický začiatok, ale víťazný koniec. Víťazný koniec pre tých, ktorí vydržia až do konca a neopustia Ma v ťažkých časoch skúšok.

A ako sa máte teraz zachovať a reagovať na prichádzajúcu dobu? Len s pokorou a dôverou. To je tá cesta, ktorú vám ponúkam, cesta pokory a dôvery.

Choďte vpred s odvahou a so štítom, ktorý som vám už v minulých posolstvách ponúkol. Je to štít ochrany, ktorý vám ešte stále ponúkam a dávam vám ho ako obranu proti nepriateľovi. Využite túto príležitosť a použite ho, aby vám bol na úžitok.

Štít obrany spočíva predovšetkým v modlitbe, no nie len slovami, ale najmä srdcom a duchom cez obetu a lásku k blížnemu. Láska ku Mne je podstatnou časťou tohto ochranného štítu. Preto, moji milovaní, verte týmto slovám a preneste ich aj do vašich skutkov.

Na to vám dávam moje Božie požehnanie v spojení s nebeským Otcom a Duchom Svätým. Amen.

Váš Kráľ a Ochranca
Ježiš Kristus z Nazareta

obsah

61. Posolstvo č.2 zo dňa 13.12.2016

Milé moje verné deti,

chcem vás tak volať a takto vás aj volám, pretože tie deti, ktoré sú Mi verné, sú najbližšie pri Mne a spôsobujú Mi najväčšiu radosť. Áno, teším sa z ich vernosti a lásky ku Mne a za to im ďakujem. Je to ako ochutnať sladký med po dlhej dobe suchoty ducha, čo je vec veľmi skľučujúca.

Suchota ducha Ma viacej zarmucuje ako čokoľvek iné. Duša, ktorá nežije pre Mňa, je stratená, lebo nenašla životodarnú šťavu, ktorou je viera vo Mňa a večný život.

Viete, že večný život reálne existuje? Niektorí z vás to vedia, iní nie. Preto sa veľmi zodpovedne pripravujte na tento reálny nadprirodzený život bez časopriestoru. Tento večný stav bez konca predstavuje nadprirodzený život bez časového a priestorového ohraničenia a záleží len na vás, ako ho chcete prežiť. Buď so Mnou, vašim Trojjediným Bohom v harmónii, láske a šťastí alebo bezo Mňa v utrpení, tyranii, bolesti, tme a súžení.

Ako sa rozhodnete? Ktorú z týchto dvoch večností si vyberiete? Veľmi dobre si to rozmyslite, pretože dokiaľ žijete na tejto zemi, máte ešte príležitosť dať vášmu životu ten správny smer. Ale po smrti už nie, lebo tam existuje už len čistá Božia spravodlivosť, ktorá bude pre niektorých z vás príjemná a pre niektorých nie.

Poďte, deti moje, dajte sa do práce a venujte Mi váš voľný čas predovšetkým v láske a vzájomnom porozumení. Choďte vpred a nedajte sa zviesť vecami tohto pozemského života, ktoré sú často zlé a zavádzajúce a sú namierené proti Mne a mojej čírej ceste.

Buďte ako malé deti a dôverujte Mi bez akýchkoľvek pochybností a Ja sa vám za to odvďačím už tu na zemi alebo v mojom nebeskom kráľovstve.

Verte a dôverujte Mi, moji milovaní, lebo toto sú pravé a pravdivé slová vášho
Trojjediného Boha Otca, Syna a Ducha Svätého. Amen.

obsah

60. Posolstvo č.1 zo dňa 13.12.2016

Moja milovaná armáda,

áno, takto vás veľmi rád nazývam, pretože vy ste moja armáda, ktorá sa snaží húževnato pracovať na tom, aby sa naplnila len moja Božia vôľa.

Veľmi vám ďakujem za túto vašu nesmiernu obetu, ktorú s otvoreným náručím prijímam a prosím vás, aby ste aj naďalej prinášali vaše obety, ktoré sú potrebné na uskutočnenie mojich Božích plánov, pretože potom, keď sa naplnia a Ja budem pred vami stáť ako váš Kráľ a Pán, nech nestojíte predo Mnou s prázdnymi rukami.

Prázdne ruky sú znakom lenivosti, ochabnutosti, ľahostajnosti a bojazlivosti a Ja si želám, aby ste Mi slúžili a prinášali ovocie podľa toho, ako bolo každému z vás určené.

Hľadajte a skúmajte, čo je vašou úlohou a aká by mala byť, aby ste raz mohli predo Mnou ukázať plody vašej snahy a vašich činov.

Pre každého jedného z vás mám stanovené úlohy a prácu, no vy ich často krát nedokážete rozpoznať, a preto tápete s prázdnymi rukami.

Proste rozumne a dobre a bude vám dané, ale dajte si pozor, aby ste neprosili o veci, ktoré sú pre vás neprospešné či dokonca zlé. Proste vždy v mojom mene, aby som vám dal to, čo Ja chcem a čo považujem pre vás za dobré a prospešné, lebo vy veľa razy ani neviete odhadnúť, čo je pre vás dobré a pre váš prospech.

Len Ja, váš pravý Trojjediný Boh, viem zvážiť a správne posúdiť, čo je pre vás dobré a prospešné, preto vždy proste len v mojom mene o svoje dary podľa mojej a nie podľa vašej vôle.

K tomu vám žehnám Ja, váš Trojjediný Boh
Otec, Syn a Duch Svätý. Amen.

obsah

59. Posolstvo zo dňa 12.12.2016

Moji milovaní,

dovoľte Mi, aby som sa vám opäť prihovoril s ďalšou témou ohľadne vašich problémov, ktoré mnohých z vás trápia, keď si neviete dať rady ako by ste ich mali riešiť.

Vo vašich životoch sú chvíle, keď už neviete ako ďalej. Máte pocit, že ste sa dostali na konečnú a nevidíte pred sebou žiaden smer ani budúcnosť či nádej. Vidíte len tmu spojenú s veľkými problémami a ťažkosťami tohto sveta.

Mnohí z vás prežívajú tieto chvíle a trápia sa. A pritom je tu pre vás možnosť, ako sa dostať z tejto dilemy alebo ju aspoň zmierniť, a tak očividne odľahčiť vašu ťažkú situáciu.

Chcem vám povedať nasledovné: Odovzdajte Mi každú ťažkú skúšku, ktorá na vás dolieha. Odovzdajte Mi ju do mojich rúk, aby som vám pomohol uniesť vaše bremeno, ktoré je mnoho razy také ťažké, že si myslíte, že ho nedokážete uniesť.

Hovorím vám, že pre vás existuje riešenie, ktoré vám môže priniesť citeľnú úľavu vtedy, keď Mi odovzdáte všetky vaše starosti a problémy a Ja ich ponesiem spolu s vami, pretože dvom sa ide ľahšie ako jednému.

Dajte na moje rady a počúvnite Ma. Sami pocítite úľavu, ktorú vám ponúknem, ak tieto veci vedome a dobrovoľne vložíte do mojich rúk. Veľmi vás milujem, a preto Mi verte a dôverujte Mi.

Uľaví sa vám a Ja sa tiež budem cítiť lepšie keď uvidím, že sa dokážete aj zasmiať, nielen zaplakať. Ja som stále s vami a budem rád, ak dáte na moje rady a ponaučenia.

S Bohom, moji milovaní, s Bohom. To vám žehná váš Boh Otec, Syn a duch Svätý na nebesiach spolu s mojimi svätými v doprovode mojich verných anjelov. Amen.

Yeshua Hamashiach

obsah

58. Posolstvo zo dňa 11.12.2016

Moja milá armáda,

kráčaj vpred a nenechaj sa zmiasť týmto svetom. Kráčaj vpred a dovoľ Mi, aby som ťa naďalej mohol sprevádzať a ukazovať ti, ktorá cesta je tá pravá. Kráčaj vpred a bojuj tak, ako sa patrí na vernú armádu svojho Trojjediného Boha.

Buďte ale opatrní, pretože na každom kroku na vás číha priepasť, nastražená vašim nepriateľom, ktorý chce, aby ste do nej spadli. Zostaňte naďalej ostražití a dbajte na slová vášho Pána a Kráľa Ježiša Krista. On si želá vašu slobodu a vyslobodenie z tejto pasce, ktorú pre vás nachystal váš nepriateľ.

Ja stále čakám, kedy sa voči Mne otvoríte, aby som vám mohol ukázať pravé a spravodlivé veci.

Vy ale neverte každému, kto volá meno „Ježiš, Ježiš“, pretože to sú často vlci v baránkovom rúchu. Skúmajte preto ich skutky a konanie, lebo len tak poznáte moju prítomnosť. Všetko ostatné sú len márnosti a prázdne slová.

Dôkazom toho, ako človek myslí a uvažuje, sú jeho skutky a podľa nich sa hodnotí. Dávajte si pozor aj na iné vplyvy, ktoré vás môžu ovplyvniť a zviesť na zlé cesty, akými sú médiá, reklamy, filmy a divadlá. V nich je totiž mnoho zla.

Len veci Mnou požehnané dávajú veciam a skutkom hodnotu. Len veci, ktoré sú Mnou požehnané.

To som vám chcel dnes oznámiť a objasniť. Rozmýšľajte nad týmito vecami a pokúste sa podľa toho žiť a pracovať.

K tomu vám z celého srdca žehná Boh
Otec, Syn a Duch Svätý. Amen.

obsah

57. Posolstvo zo dňa 10.12.2016

Moje milé deti,

odovzdávam vám túto nádheru, ktorá sa nazýva láska. A prečo práve v tomto čase? Pretože láska je tá sila, ktorá vás udrží nad vodou a je vám záchranným člnom. Preto Mi odovzdajte všetky svoje starosti a bolesti a príjmite to, čo mám pre vás nachystané.

Ostáva už len malý okamih a naše stretnutie sa stane realitou vzácnou pre tých, ktorí sú Mi verní a ohromujúcou realitou pre tých, ktorí Ma ešte nenašli.

Moji milovaní, dovoľte Mi, aby som sa aj Ja mohol tešiť z tejto chvíle, ktorú pre vás s veľkou láskou pripravil môj Otec.

Dajte príležitosť aj tým, ktorí Ma ešte len hľadajú. Príležitosť, ktorá môže rozhodnúť o ich večnom živote.

Brány nebeské sa už otvárajú, aby vám umožnili vojsť. Vy, moji verní, poďte a vojdite dnu. Poďte a vychutnajte si plody života.

To vám praje a s láskou vám žehná váš
Nebesky Otec, Syn a Duch Svätý. Amen.

obsah

56. Posolstvo č. 2 zo dňa 08.12.2016

Milé moje verné deti,

znova k vám prichádzam s novým posolstvom a to dnešné sa týka najmä toho, ako sa máte snažiť zachovať si vernosť a vytrvalosť voči Mne, vášmu Trojjedinému Bohu. Dávam vám na to moje poznanie a inštrukcie, aby ste sa vedeli správne a dobre rozhodnúť.

Predovšetkým sa vyvarujte rôznych ponúk, ktoré sa vám budú klásť do cesty a aj keby boli mnohé z nich pre vás lákavé, nebudú vždy na váš prospech. Po Varovaní narastie množstvo ponúk rôzneho charakteru a to nielen ohľadne práce. Mnohé budú vypadať veľmi atraktívne, ale vy zostaňte ostražití, lebo tieto ponuky nebudú odo Mňa.

Snažte sa vždy rozoznávať a pýtať sa Ma, čo je pre vás dobré a čo nie. Ja vám dám poznanie o tom, či je tá ktorá ponuka odo Mňa alebo nie. Pýtajte sa a bude vám daná odpoveď. Majte sa preto na pozore pred lákavými ponukami, ktoré vám môžu byť záhubou.

Ja mám pre vás tiež atraktívne ponuky, no tie sú duchovného charakteru alebo sa týkajú práce a skutkov v súlade s mojou vôľou.

Len Ja som váš Kráľ a Boh, ktorý sa stará o vašu budúcnosť a nikto iný. No ľudia robia chyby v tom, že sa spoliehajú len na seba. Všetko si sami organizujú a riešia. Keby len vedeli, že so Mnou je všetko oveľa jednoduchšie a ľahšie.

Keby to len vedeli spoznali by, že so Mnou je práca a spolupráca oveľa jednoduchšia a krajšia. Oni to však nevedia, lebo neštudujú, nehľadajú a nechcú Ma poznať.

Je to na ich veľkú škodu, lebo to sú Božie pravdy a tie sú univerzálne a platné v súlade s mojim zákonom, zákonom Trojjediného Boha. Preto sa aj vy, deti moje, v prvom rade spoliehajte na Mňa a až potom na všetko ostatné.

K tomu vám žehnám v mene Otca, v mojom mene a v mene Ducha Svätého. Amen.

Váš Záchranca a Vykupiteľ
Ježiš Kristus z Nazareta. Amen.

obsah

55. Posolstvo č. 1 zo dňa 08.12.2016

Moja milovaná armáda,

vedzte, že prichádzajú chvíle, na ktoré tak túžobne čakáte. Áno, niektorí z vás sa už nemôžu dočkať tej slávnostnej chvíle, keď sa ocitnete v mojej prítomnosti a prežijete okamihy plné šťastia, lásky a harmónie, ktoré vám tento svet nikdy nemôže v takej plnosti dať, ako Ja, váš Kráľ a Pán.

Áno, tento úžasný pocit dokonalej lásky vám môžem darovať len Ja. Chcem vás preto pripraviť na tento okamih a venovať vám pár slov ako prípravu na naše stretnutie.

Bude to stretnutie nevýslovného úžasu, plnosti lásky, odovzdanosti a vernosti. Medzi nami nebude žiadna prekážka, hriech ani nezhoda, iba harmónia a túžba, aby sa tento okamih nikdy neskončil.

Viete si vôbec prestaviť niečo také úžasné? Oko nevidelo, ucho nepočulo, čo mám prichystané pre tých, ktorí Mi ostali verní. Áno, moji milovaní, mám pre vás prichystanú nevýslovnú nádheru, ktorú vám chcem darovať.

Preto ešte vytrvajte vo svojej práci pre Mňa a zostaňte Mi ďalej verní, pretože to je podmienka. Ale ak dáte prednosť svetu a jeho nástrahám, stratíte nárok na túto nebeskú nádheru. Preto bojujte húževnato a nepoľavujte ani na chvíľku, lebo sa vám môže stať osudnou a spôsobiť vám vážne problémy.

Neprestajne sa Ma držte. Ja som váš hrad, vaša istota a vaša opora, ktorá vás vždy a všade podoprie a dodá vám pevnú pôdu pod nohami. Choďte, moji milovaní, v pokoji a zostaňte Mi verní.

Držte sa týchto mojich požehnaných slov a nebojte sa. Ja som predsa vašim hradom a vašou jedinou oporou. Som váš Trojjediný Boh Otec, Syn a Duch Svätý.

Váš Kráľ a vaša opora
Ježiš Kristus z Nazareta. Amen.

obsah

54. Posolstvo zo dňa 07.12.2016

Moji milí bratia a sestry,

ktorí ste Ma doteraz neopustili, chcem vám oznámiť, že sa blíži vaša chvíľa. Tá chvíľa je už tak blízko, že už nie je vôbec čas na nejaké iné veci ako otvoriť dvere a Mňa privítať. Áno privítať Ma, pretože už stojím pred vašim stánkom a pred ohradou vášho domu, v ktorom bývate.

Áno, kráľovská návšteva už prichádza, preto prestrite všetky vaše biele obrusy a prichystajte stoly, aby ste svojho Pána a Kráľa privítali tak, ako sa patrí. Prestrite stoly a nachystajte svojmu Pánovi dary, ktoré sú hodné vášho milujúceho Kráľa a záchrancu. Prisadnem si k vám a som ochotný s vami povečerať, aby ste si Ma mohli uctiť, a aby som vám mohol venovať svoju pozornosť.

Viete o tom, že mám záujem požívať s vami jedlo a porozprávať sa, aby som vám mohol venovať svoju pozornosť a dôveru? Viete, aký je to vzácny dar? Uvedomte si to a podľa toho aj konajte, lebo na odplatu vám prinesiem dary ducha Svätého a poznanie.

Poďte, moji hostitelia, a pohostite Ma kráľovsky, pretože Ja som vám dal život a nádej, radosť a bohatstvo. Radosť z večného života a bohatstvo plné darov.

Choďte v pokoji a privítajte Ma ako sa patrí. Boh s vami. Shalom. Amen.

Váš Trojjediný Boh v troch Božích osobách
Otca, Syna a Ducha Svätého. Amen.

obsah

53. Posolstvo zo dňa 06.12.2016

Milá moja armáda,

už sa chystá tá vytúžená chvíľa nášho stretnutia, ktorú tak neodkladne posúvam smerom k vám, aby ste aj vy pocítili príchod niečoho a niekoho, čo bude pre vás ohromujúce, veľkolepé a kráľovské. Kráľovské preto, moji milovaní, lebo len Božie kráľovstvo, ktoré k vám zosielam, môže mať túto honosnosť a lesk.

Vy, ktorí ste mojou armádou pracujúcou pre Mňa, sa obzvlášť tešte, pretože vám budú odhalené dary nevýslovnej nádhery. Radujte sa, pretože ľudská reč ani jazyk nedokážu opísať tie nevýslovné veci, ktoré vám budú zjavené.

Zostaňte pokojní, lebo to budem Ja, kto vám dá schopnosť rozpoznať hodnotu týchto nevýslovných darov, ktoré vám posielam. Budem to Ja, kto vám odhalí určité veci, ktoré som určil a naplánoval.

Som to Ja, váš večný a nekonečný Boh Jahwe, ktorý sa skláňa ku vám, svojim pozemským deťom, aby som vám odovzdal Mnou ustanovené dary ako prejav mojej milosti k vám, mojim najmilším. Radujte sa a chváľte svojho Pána Boha, lebo jeho vôľa a dobrota nepozná hraníc.

Medzi vami budú však aj takí, ktorí napriek mojim darom tieto odmietnu a zanevrú na ne kvôli ich pýche a nadutosti, ktoré im nedovolia pochopiť nadprirodzené a nebeské veci.

Deti moje, armáda moja, milujem vás a mám vás nekonečne rád a prial by som si, aby naša láska bola vzájomná ako medzi dobrými manželmi, medzi mužom a jeho nevestou, plná nehy, dôvery a pravdy, pretože len takýto vzťah má vyhliadky na večnú budúcnosť.

Posielam vám dary plné lásky, nehy a dôvery, ale vás prosím, aby ste nezneužívali moju dobrotu a zaobchádzali s týmito darmi zodpovedne a s rozvahou. Dávam vám odmenu za vašu snahu a námahu, ktorú musíte pre svoju vieru znášať. Je to dar nevyčísliteľnej hodnoty, ktorým je moja láska vtelená do človeka.

Choďte v pokoji a ostaňte Mi verní.

To vám žehná váš Trojjediný Boh
Otec, Syn a Duch Svätý. Amen.

obsah

52. Posolstvo zo dňa 05.12.2016

Moji milí verní,

prišiel som k vám, aby som vám dal život a aby ste Mňa, vášho Pána a kráľa, nasledovali. Áno, preto som prišiel ako Boh na túto zem.

Ale nie všetci z vás ste Ma prijali ako vášho Spasiteľa a Vykupiteľa. Mnohí Ma prijali len ako proroka, nie však ako samotného Boha vteleného do človeka.

Preto vás ešte raz napomínam, že som Trojjediným Bohom, ktorého Otec poslal na vašu zem, aby vám priniesol svetlo a záchranu.

Tých, ktorí Ma prijali a akceptovali ako svojho Boha v ľudskej podobe, oslovujem mimoriadnym spôsobom. Vy ste moji verní apoštoli, od ktorých teraz požadujem, aby o Mne prorokovali a hlásali moju pravú nezmenenú vieru.

Tí, ktorí Ma neprijali tak, ako som to od nich vyžadoval, nech prosia Ducha Svätého o dar poznania, pretože všetko poznanie a dary, ktoré máte, sú len mojim milosrdenstvom a mojou milosťou. Nech sa nikto nevyvyšuje svojimi zásluhami a nadradenosťou, pretože bez mojej milosti nemáte nič.

Ja som Pánom všetkého vrátane každého daru a slova. Len Mne môžete byť za všetko vďační, moji milovaní. Preto sa snažte udržať v skromnosti a kajúcnosti, čo vám umožní zostať blízko Mňa, vášho Trojjediného Boha Otca, Syna a Ducha Svätého.

Choďte v pokoji. Amen.
Ježiš Kristus z Nazareta

obsah

51. Posolstvo zo dňa 04.12.2016

Deti moje,

už sa blíži chvíľa môjho príchodu. Privítajte Ma s úctou ako Kráľa, lebo Ja nie som obyčajný Kráľ, ale Kráľ večnosti, ktorú môžete dostať do daru, ak Mi zostanete verní v týchto turbulentných časoch.

Chystajte sa a buďte pripravení na veľkú slávnosť, pretože váš Kráľ prichádza.

Dávam vám posledné oznamy môjho príchodu. Ako som už naznačil, môj príchod je za dverami a preto nezaháľajte a oblečte si tie najkrajšie rúcha a zapáľte sviece na znak toho, že prichádzam.

Moje srdce je tak naplnené láskou k vám, deti moje, že Ja sám sa už nemôžem dočkať, kedy vás budem môcť vziať do svojho náručia a zotrieť vám slzy z líc. Áno, zotrieť slzy z líc tým z vás, ktorí Ma milujú a sú Mi oddaní a verní.

Dovoľte Mi, aby vám bola moja svätá ruka oporou a vašou záchranou. Tu vám darujem z celého srdca, pretože vás nevýslovne milujem.

Raduj sa, nevesta moja, lebo vyslobodenie prichádza. Áno, vyslobodenie z okov zlého, ktorý vás trýzni a týra a drží v okovách. Ale Ja, váš Kráľ, Boh a záchranca, prídem čoskoro a pretrhnem toto zlo, aby už nemalo nad vami moc a pustilo vás zo svojich pazúrov. Preto Ma očakávajte slávnostne, honosne a veľkolepo.

Váš Kráľ je na ceste a želá si, aby ste Ho privítali tak, ako sa patri, pretože len dobrá príprava môže dať nášmu stretnutiu potrebný lesk a honosnosť. Obetujte na túto prípravu potrebný čas a očakávajte Ma.

Naše stretnutie je vašou odmenou za vašu doteraz obetovanú prácu pre Mňa a za vašu dôveru a vernosť. Len sa hlavne dobre pripravte, lebo len ten, kto je naozaj pripravený, Mi môže preukázať potrebnú úctu a vďaku.

Kráľovské zvony zvonia na známosť, že k vám prichádza Boh, aby vám odovzdal vyslúžený dar a večné kráľovstvo. Dajte to na známosť, moji milovaní, lebo tí, ktorí sú Mi verní, budú odmenení.

K tomu vám žehná váš Kráľ a Boh
Ježiš Kristus z Nazareta

obsah

50. Posolstvo č. 2 zo dňa 03.12.2016

Moji milovaní,

áno, ešte raz vám Ja, váš Trojjediný Boh Otec, Syn a Duch Svätý, potvrdzujem prichádzajúce udalosti prorocky predpovedané už dávno. Sú to udalosti mnohým známe, ale aj mnohým ešte neodkryté. Preto sa budem snažiť zverejniť ešte pár informácií, ktoré vám majú pomôcť pri objasnení nasledujúcich udalostí:

  1. Ako prvé sa uskutočni Varovanie, to znamená presunutie sa do stavu, v ktorom každý uvidí pravý stav svojej duše tak, ako ho vníma váš Trojjediný Boh a Kráľ.
  2. Po Varovaní, tomto akte milosrdenstva, nastane určitý čas chaosu a zmätku, ale aj príležitosť nájsť ku Mne cestu pre tých, ktorí Ma ešte nepoznajú.
  3. Po určitej krátkej dobe nastane na znak pravdivosti môjho aktu milosrdenstva zázrak, ktorý nechám zviditeľniť v Garabandale tak, ako to bolo predpovedané mojim vizionárom.
  4. Po určitej dobe vám danej ako dobe možnosti prísť ku Mne nastane vytrhnutie mojej Cirkvi, čo znamená, že moja nevesta bude vzatá ku Mne do môjho Kráľovstva, aby sme spolu vládli v tomto svete 1000 rokov v mieri a láske v spojení s mojimi Božími prikázaniami.
  5. Po 1000 ročnom Kráľovstve bude z hlbín zeme ešte raz vypustený drak, aby si zobral to, čo mu patrí a po tomto bude spolu s tými, ktorých si vezme, uvrhnutý na veky vekov do priepasti, odkiaľ už nebude pre neho návratu.

To je predbežný priebeh udalostí, ktorý je niektorým z vám známy, no niektorým ešte nie. Preto som vám ich ešte raz pripomenul ako poradie, ktoré mám v úmysle dať do pohybu.

Bdejte moji milovaní a čakajte, pretože Ja sa môžem pred vás postaviť každý okamih a každú minútu, ktorá môže rozhodovať o celej vašej budúcnosti vo večnosti.

To vám želá váš milujúci Boh
Otec, Syn a Duch Svätý. Amen.

obsah

49. Posolstvo č. 1 zo dňa 03.12.2016

Moje milované dobré deti,

Ja, váš Otec, ktorý vás tak veľmi milujem, sa vám prihováram ešte predtým ako budete mať osobné stretnutie so Mnou, vašim Nebeským Otcom a mojim jednorodeným Synom. Áno, prihováram sa vám ešte predtým, aby som vás mohol na toto vzácne stretnutie pripraviť a tým vám umožniť aj čas na vašu kajúcnosť a očistu.

Už nie je tak veľa času, aby ste to stále odkladali. Preto konajte teraz hneď, lebo zajtra môže byť už neskoro. Využívajte každú minútu, každú sekundu a venujte Mi čas na rozjímanie, čas na modlitbu, čas na študovanie Svätého Písma a aj čas lásky k blížnemu a robenia dobrých skutkov.

To všetko sú malé časti jedného veľkého celku, ktoré do seba zapadajú ako mozaika vytvárajúc jeden veľký celok, ktorý zobrazuje Mňa, vášho Kráľa a Pána, Trojjediného Boha, vášho milujúceho Otca, ktorý vám dáva túto šancu a prosí vás, aby ste ju využili.

Milujem každého jedného z vás a moje srdce je veľmi bolestivé, keď nenachádzam vašu odozvu a poslušnosť.

Buďte Mi verní a milujte Ma! To si praje váš milujúci Otec a Syn v doprovode s Duchom Svätým. Amen.

Uctievajte moju matku Máriu, ktorá vám je neustále na pomoci so svojim orodovaním a plačom.

K tomu vám žehná váš Trojjediný Boh
Otec, Syn a Duch Svätý. Amen.

obsah

48. Posolstvo č. 2 zo dňa 01.12.2016

Opäť sa vám prihováram s prosbou, aby se nespali, ale bdeli a boli pripravení každým okamihom dňa i noci, pretože neviete, kedy a akým spôsobom sa pred vás postavím, aby som si prišiel pre to svoje, čo Mi patrí. Ja prídem skôr, ako sa nazdáte, avšak to, čo Mi leží na srdci, je vaša pripravenosť.

Pokorte sa, moje milované deti a uznajte Ma za svojho Pána a Kráľa a moja odmena je vám istá.

Apelujem na vás, lebo chcem každého jedného z vás zachrániť, ale iba vtedy, ak Ma prijmete za vášho Kráľa a Vykupiteľa. Až potom môžeme začať našu spoločnú cestu za pravdou.

Moji milovaní, choďte vpred a hľadajte Ma. A Ja vás vezmem do svojho náručia a darujem vám lásku, po ktorej tak veľmi túžite. To je moje veľké prianie, ktoré si pre vás želám. Túžim vám dať svoju lásku, aby ste mohli v nej rásť a prekvitať a mohli si raz v mojom kráľovstve spolu so Mnou užívať dary dané vám Mnou a mojim Otcom.

To vám z celého srdca želám Ja, váš
Otec, Syn a Duch Svätý. Amen.

Yeshua Hamashiach

obsah

47. Posolstvo č. 1 zo dňa 01.12.2016

Moji verní,

poďte všetci do boja, ktorý som vám cez mnohých prorokov dávno predpovedal. Tento boj už začal, no nie všetci ste si toho vedomí.

Tento boj už začal a preto vy, moji verní, ktorí ste si toho vedomí a máte odvahu, pustite sa do boja a bojujte za svojho večného Kráľa, Pána Ježiša Krista, ktorý je vám verný a oddaný.

Buďte aj naďalej jeho vernou armádou a nesklamte Ho. Tento boj je duchovným bojom a duchovno je základom vášho bytia. Ostatné materiálne vám bude pridané ako dar, no podstatou každého jedného z vás je duchovno.

Preto sa máte o vaše duchovno dobre starať a nad ním bdieť. Musíte ho zdokonaľovať a rozvíjať, aby mohlo stúpať do vyšších sfér, lebo je vaším merítkom a podstatou vášho bytia. Aj naďalej na ňom pracujte a ostatné vám bude pridané.

Keď je duch vyspelý a dosiahol určitú duchovnú úroveň, môžem s ním ľahšie komunikovať a zjavovať sa mu ako Boh a Kráľ. Preto dbajte na tieto dôležité slová a snažte sa ich zrealizovať.

Moje milované deti, dávam vám svoje požehnanie v mene
Otca, Syna i Ducha Svätého. Amen.

Yeshua Hamashiach

obsah

46. Posolstvo zo dňa 30.11.2016

Moji milovaní,

prichádzam k vám ako váš ženích, ako váš milovaný, no vy Ma toľko razy odmietate.

Prečo to robíte? Veľmi vás milujem a dal by som za vás aj svoj život, no vy Ma tak chladnokrvne odmietate.

Moji milovaní, Ja nemám na výber a budem musieť, keď na to príde čas, sa od vás odvrátiť, aby ste pocítili, ako je to byť bez mojej lásky a nádeje.

Ja som stále pri vás, ale vy Ma nevnímate a ani sa Ma nesnažíte hľadať. Radšej sa obraciate na skazený svet a na to, čo vám ponúka. Čo vám Ja ponúkam, to je pre vás nezaujímavé, lebo by ste museli zmeniť svoj spôsob života a to vy nechcete. Uvedomte si však, že len táto moja cesta vedie do večnosti a žiadna iná. Ak sa rozhodnete pre svet a všetko to, čo vám ponúka, zahyniete. Áno, zahyniete, lebo už nebude pre vás záchrany.

Len ak sa rozhodnete pre Mňa, bude vaša budúcnosť zabezpečená. Preto sa nedajte nalákať na klamstvá a neveru, ktoré nie sú odo Mňa.

Verte len Mne a počúvajte moje slová a nájdete v nich radosť a istotu, pretože pochopíte, že som to Ja, ktorý jediný sa môže o vás postarať, uživiť vás a zachrániť.

Budete zažívať veľkú radosť z mojej večnej a nekonečnej lásky, ktorú vám ponúkam, no zároveň vás veľmi prosím, neodmietnite Mňa, vášho Kráľa a ženícha, ktorý za vás vylial svoju krv na kríži, aby vás vykúpil z večného zatratenia.

Zostávajte v pokoji, moji milovaní. Shalom. Amen.

Váš Kráľ večnosti
Ježiš Kristus Nazaretský

obsah

45. Posolstvo zo dňa 29.11.2016

Moje milé verné deti,

prichádzam k vám ako Otec, ktorý sa stará o svoje deti a ako ten, ktorý pozerá, aby ste mali všetkého dostatok.

Ja, váš Nebeský Otec, dohliadam v prvom rade na to, aby ste mali hojnosť duchovných darov, lebo oni sú merítkom vašej budúcnosti. Áno, duchovné dary a až potom všetko ostatné. Vy sa máte snažiť prijímať tieto dary s úctou a s úctou sa o ne aj starať.

Ale ak vy s nimi zaobchádzate ľahkovážne a neberiete ich ako Boží dar, ľahko sa môže stať, že vám budú odobraté. Potom vám ostanú len materiálne veci, ale tie vám večnosť nezabezpečia.

Je to len duchovno, čo vám zabezpečí večnú budúcnosť. Preto sa snažte, aby ste dosiahli duchovné dary a ostatné vám bude k tomu pridané.

Milujem vás a preto pre vás chcem len to najlepšie a tým je náš naozajstný vzťah vybudovaný na duchovnom základe. Len skrze tento vzťah Ma máte hľadať a iba takto Ma nájdete, pretože Ja som prítomný v každom človeku. Ja som všetko stvoril a som pre vás skutočne reálne prítomný v duchovnom ponímaní.

Neustále čakám, kým sa konečne rozhodnete ísť týmto smerom, aby sme spolu zažívali radostné chvíle plné lásky a vzájomnej úcty.

Deti moje, ponáhľajte sa. Ja už prichádzam a prial by som si, aby ste Ma prijali s úctou, no predovšetkým s láskou. To vám, moji milovaní, odovzdávam ako moju prosbu.

Ostávajte so Mnou, s vašim Trojjediným Bohom
Otcom, Synom a Duchom Svätým. Amen.

obsah

44. Posolstvo zo dňa 27.11.2016

Dnes vám chcem pripomenúť vašu zodpovednosť, ktorú máte voči iným dušiam ako i voči iným krajinám, pretože aj to je úloha mojej armády, aby cítila zodpovednosť voči iným krajinám a národom. Boli ste stvorení ako jeden celok, v ktorom jednotlivé krajiny a národy majú rozdielne zvyky a kultúry, no všetci spolu tvoríte jeden celok. Preto máte zodpovednosť aj voči iným.

Vy, moja armáda, máte prinášať obety za iných svojou húževnatosťou, úsilím, modlitbami a presviedčaním o jednej pravde, ktorá existuje a ukazovať ostatným ten správny smer. Mali by ste sa snažiť byť aktívni a ukazovať iným, akým smerom majú ísť a ako majú konať. Pretože aj Ja, keď som putoval po vašej zemi, som sa snažil dávať pravdu môjmu ľudu a ukazovať im tú správnu cestu vedúcu do cieľa.

Nie všetci ju prijali a nie všetci Ma počúvali a brali vážne, no mnohí z nich si začali uvedomovať, že pravda by mohla byť aj niekde inde, než ako bolo hlásané zo synagóg.

Preto aj vy, moji učeníci, sa snažte iným národom ukázať cestu k pravde, aby si uvedomili svoju zaslepenosť a nesprávnu cestu. Ukazujte im ten správny smer a raďte im, ak prejavia o to záujem a snahu. To nech je vaša úloha v tomto a nasledujúcich rokoch.

Chcem vás poprosiť, aby ste sa zhostili tejto náročnej úlohy a pozvali aj iné krajiny, aby vás a predovšetkým Mňa, ich Trojjediného Boha Otca, Syna a Ducha Svätého, nasledovali, pretože v opačnom prípade ich aj vás čakajú ťažké časy plné súženia a bolesti.

Toto obdobie je časom veľkých skúšok a prekážok a len tí, ktorí Mi zostanú verní, budú mať vždy nádej a istú budúcnosť. Nedajte sa zastrašiť inými teóriami o budúcnosti, ale dôveruje a hľadajte svoju budúcnosť len vo Mne, vašom pravom Trojjedinom Bohu a Ja sa postarám o vašu bezpečnú budúcnosť.

To vám sľubuje váš pravý Trojjediný Boh
Otec, Syn a Duch Svätý. Amen.

obsah

43. Posolstvo zo dňa 23.11.2016

Moji milovaní,

už som vám mnoho razy povedal: „Pripravte sa, lebo Ja prichádzam“!

Myslel som to úplne vážne, ale vy ste to nemysleli doslovne. Prečo, moji milovaní, prečo? Ja mám veľkú snahu, aby som vás dostal do takého duchovného stavu, v ktorom budete schopní Ma prijať tak, aby vám to neuškodilo. Ba naopak, aby vám to urobilo obrovskú radosť. Ja sa radujem vtedy, keď sa vy radujete, pretože aj Ja mám vtedy radosť.

Ktorý otec alebo matka by sa neradovali, keď vidia, že ich vlastné dieťa je veselé a šťastné? Len zlý otec alebo matka sa neradujú. Lenže Ja som váš milujúci Otec a moja Matka Mária je vaša milujúca Matka, ktorá za vás neustále prosí a oroduje. Preto ju milujte a neubližujte jej, lebo tým ubližujete aj Mne.

Pripravte sa, deti moje, lebo už veľmi skoro budem blízko vás a chcem, aby sme spolu zažili krásne chvíle plné šťastia a harmónie. Chvíle bez ťažkostí, predsudkov a bolesti. To je stav, moji milí, do ktorého vás chcem pozvať, pokiaľ budete dobre duchovne pripravení. Na to však potrebujete pokoj ako aj silnú vieru a chvíľu, kedy sa môžete rozprávať len so Mnou a pritom rozjímať, aby vás nerušil svet svojim hlukom, ale aby vás viedol môj Duch Svätý.

Prosím vás, berte tieto moje slová vážne a pripravte sa zodpovedne a svedomite, nie len povrchne, ale do hĺbky svojho srdca a svojej duše.

Ja sa na vás už veľmi teším, keď budeme stáť zoči – voči jeden druhému a budeme môcť prežiť vytúžené chvíle v nebeskej atmosfére. Mojim zámerom je dostať do týchto sfér čo najviac duší, aby mohlo byť šťastných čo možno najviac mojich detí. Nič iné si neželám, lebo všetko to ostatné je len bolesť a smrť.

Pomôžte Mi to dosiahnuť, moji milovaní, vašimi modlitbami a vašou vernosťou voči Mne, vášmu Trojjedinému Bohu Otcu, Synu a Duchu Svätému. Amen.

Yeshua Hamashiach

obsah

42. Posolstvo zo dňa 21.11.2016

Moje milované deti,

dnes sa vám ozývam s novou témou týkajúcou sa môjho skorého príchodu na vašu zem. Tento príchod už nie je ďaleko.

Už po stáročia vás pripravujem na túto situáciu, na toto milosrdenstvo, ktoré vám bude darované preto, aby aj tí, ktorí neveria, videli a uverili. Budú ale medzi nimi aj takí, ktorí uvidia a neuveria. Bolo to tak po stáročia a bude to aj v budúcnosti.

Len tí najvernejší a najpravdivejší, ktorí Mi ostanú verní, budú mať z tohto stretnutia úžitok, pretože budú v stave milosti, ktorá im dovolí, aby Ma prijali s láskou a radosťou. Pre ostatných bude toto stretnutie skôr ako trest alebo ako súd pred mojim Otcom a Mnou v spojení s Duchom Svätým.

Preto vám ešte dohováram, pripravte sa, proste o odpustenie, robte pokánie a nasledujte Ma. Toto sú vaše zbrane, ktoré môžete použiť, aby ste mali v rukách karty potrebné ku výhre.

Dávam vám aj príležitosti a nádej, aby ste po tomto stretnutí napravili svoje chyby a dostali sa na tú pravú cestu.

Nebojte sa, Ja mám všetko vo svojich rukách. Len Mi dôverujte a milujte Ma a Ja vám odpustím, ale len tým, ktorí to myslia z čistého srdca a vážne.

Ostatní sa budú musieť zodpovedať za všetko to, čo vykonali voči Mne a svojim blížnym. Preto sa majte na pozore, buďte bdelí a začnite Ma skutočne hľadať, pretože živá viera je len jedna a tá je vo Mne a Ja som vo vás.

S Bohom, moji milovaní, s Bohom. Myslite na Mňa dňom i nocou, lebo neviete, kedy príde chvíľa nášho stretnutia.

To vám odkazuje váš Kráľ a vládca
Ježiš Kristus z Nazareta. Amen.

obsah

41. Posolstvo zo dňa 16.11.2016

Deti moje,

odhoďte všetko zbytočné a nasledujte Ma. Už po toľký raz vás na to upozorňujem. Venujte sa hlavne Mne a nestrácajte čas zbytočnosťami. Dostali ste ešte malý časový priestor, v ktorom môžete konať a splniť vaše úlohy. V tomto zostávajúcom časovom okienku ešte máte možnosť napraviť svoje chyby, ktorých ste sa dopustili, no predovšetkým Ma môžete ešte hľadať.

Ja som tu. Prišiel som k vám a som skutočne tu s vami úplne prítomný, len si to od vás vyžaduje, aby ste Ma hľadali a našli. Preto zbytočne neplytvajte týmto časom, ktorý vám bol daný. Už ho naozaj zostáva veľmi málo.

Je potrebné, aby ste stihli to, čo vám bolo dané ako úloha. Ak to z akýchkoľvek dôvodov nebude uskutočnené, môže sa stať, že pre vás bude neskoro. To je vážna vec s ohľadom na stav vašich duší.

Neberte to na ľahkú váhu a veci neodkladajte. Konajte teraz, nie potom. Rozumeli ste dobre, konajte hneď teraz!

Mám čas určený mojim Otcom na vašu záchranu a chcem ho plne využiť, aby ku Mne prišlo čo najviac duší a dosiahlo večné kráľovstvo.

Poďte, moji milovaní, poďte za Mnou vpred. Toto vám dávam na znak mojej lásky k vám.

Váš Trojjediný Boh
Otec, Syn a Duch Svätý. Amen.

obsah

40. Posolstvo zo dňa 15.11.2016

Moje milované deti,

všetkých vás rovnako ľúbim. Nikoho z vás neľúbim menej. Ale tie duše, ktoré sa Mi neotvoria, nemajú možnosť pocítiť moju lásku.

Len tie duše, ktoré Ma hľadajú, Ma nájdu. Preto Ma naďalej hľadajte, moji milovaní. Ja nie som ďaleko, len otvorte oči a uši a dostanete, čo potrebujete.

Neželám si, aby ste sa násilne o to pokúšali predstierajúc, že žijete živú vieru. Živá viera musí vyvierať zo srdca, preto Ma musíte hľadať vašim srdcom a nie vašim intelektom a rozumom. To nebol nikdy ten spôsob, ako Ma možno spoznať a nájsť. Len vaše srdce musí byť v poriadku a ostatné vám bude dané. Preto sa nikdy nedívajte cez intelekt či dokonca vzdelanie.

Jedine srdce je vážkou na váhach Božích vecí, pretože iba láska zaváži, nič iné. Dobrá vôľa a ochota, vernosť a čistota ducha sú rozhodujúce. To sú tie pravé hodnoty v mojich očiach. Už som vám o tom hovoril, že najvzdelanejší z apoštolov Judáš Iškariotský bol ten, ktorý Ma zradil. A hoci mal vzdelanie a veľa vedel, aj tak to nebolo to, čo by rozhodovalo o jeho vernosti.

Moji milovaní, o vernosti a láske rozhoduje len srdce, nič iné. Mnoho razy pred svetom ukryté, ale dobré a oddané a na pravom mieste. V srdci sú ukryté hodnoty, ktoré Ja zreteľne vidím, no vy nie. Vaše videnie je obmedzené, nie však to moje. Ja som Boh. Preto sa nikdy nespoliehajte na svoje vlastné merítka, len na tie moje.

To som vám chcel dnes povedať. Dávajte si veľký pozor pri posudzovaní, lebo to môže byť veľmi klamlivé, verte. Hovorím to všetkým vám svojim milovaným deťom.

Buďte Mi dobré a verné deti. Pokračujte ďalej v boji a práci, ktorú pre Mňa konáte. Príde čas, keď uvidíte ovocie svojej práce. A nebude ho málo, to Mi verte.

Žehnám vám v mene Otca, Syna i Ducha Svätého. Amen.

Choďte v pokoji, moja armáda.

Yeshua Hamashiach

obsah

39. List pre Ježišovu armádu zo dňa 14.11.2016

Moji milovaní,

dávam vám nové pokyny, ako sa máte v súčasnej dobe zachovať pri toľkých zmätkoch a ponukách, ktoré na vás zovšadiaľ doliehajú.

Je potrebné získať dary Ducha Svätého, aby ste dokázali rozpoznať, čo je pre vás dobré a čo nie. Dary Ducha Svätého môžete získať predovšetkým vlastným snažením, študovaním Svätého Písma, modlitbami a prosením o ne a veľkou vierou vo Mňa, Trojjediného Boha.

Vaša viera musí byť bezpodmienečná a taká istá, aká je aj moja bezpodmienečná láska k vám. Ak nepoľavíte na tejto ceste a preukážete Mi svoju snahu, potom vám veľmi rád ukážem cestu, ktorá vás privedie priamo ku Mne.

Proste o dary Ducha Svätého, aby ste mali v tomto čase tmy a chaosu otvorené oči a uši. Len Duch Svätý vám môže ukázať čistú pravdu, aby vás viedol tým správnym smerom.

Preto sa pustite do týchto úloh, aby som vás mohol obdarovať plnosťou Ducha Svätého. Je to jeden zo základných darov, ktoré potrebujete získať, ak chcete veľmi úzko so Mnou spolupracovať. Venujte tomu pozornosť a snažte sa tieto dary nadobudnúť. Potom bude naša spolupráca pre vás oveľa živšia, radostnejšia a zrozumiteľnejšia.

Prosím, dajte sa do práce a Ja vám dám to, čo som vám sľúbil – večné spojenie so Mnou a mojim Nebeským Otcom. Veľmi by som si to prial a na to vám dávam moje osobité Božie splnomocnenie a požehnanie.

V tom vám naďalej žehná váš Trojjediný Boh
Otec, Syn a Duch Svätý. Amen.

obsah

38. List pre Ježišovu armádu zo dňa 13.11.2016

Ó, moje dieťa,

ani si nevieš predstaviť ako veľmi som rád, že ste moje slová dokázali zverejniť a dať ich na internetové stránky. To je moja túžba aj želanie môjho Otca, aby sme čo najviac ako je to len možné pomohli našimi radami a inštrukciami našim milovaným deťom. Vám všetkým, ktorí sa na tejto práci podieľate, veľmi ďakujem.

Mám ale na vás ešte ďalšiu prosbu. Je to zverejňovanie mojich Božích slov a posolstiev aj na iných internetových stránkach, pretože jedna stránka nestačí. Je potrebné poskytnúť ľuďom viacero možností, aby sa k mojim slovám a radám mohli dostať.

Konkrétne mám na mysli to, že dáte spolu hlavy do kopy a pokúsite sa vytvoriť nové stránky na internete, kde budú tieto posolstvá poskytované ľuďom, aby ich mohli čítať a nimi sa živiť. Aby mohli živiť svoje duše mannou, ktorú im Ja osobne posielam.

Do toho deti moje, konajte a buďte usilovné. Dávam vám na to moje osobitné Božie požehnanie. Na znak môjho milosrdenstva vám darujem dary Ducha Svätého, aby ste lepšie mohli chápať veci a vďaka tomu aj adekvátne konať.

Poďte, moji milovaní, nebráňte Mi uskutočniť moje zámery. Moje srdce je plné lásky, ktorú vám chcem rozdať a to požehnane.

Milujte aj vy Mňa a Ja sa vám za to budem odplácať. Už som vám o tom hovoril, ale keďže je to čistá pravda, tak som ochotný vám ju znova zopakovať.

Preto vás prosím, buďte takí dobrí a rozprestrite svoje siete viacerými smermi, aby boli plné a priniesli vytúžený úspech.

O to vás prosí váš milujúci Trojjediný Boh
Otec, Syn a Duch Svätý. Amen.

obsah

37. List pre Ježišovu armádu zo dňa 12.11.2016

Dnešným dňom sa začína nová doba, nová etapa pre vás všetkých, ktorí Mi slúžite. Dostávate sa na vyšší stupeň duchovného boja tak, ako som vám ho v predchádzajúcich posolstvách objasnil.

Nejedná sa o hocijaký boj. Je to boj o život a smrť a to v pravom slova zmysle. Pretože tie negatívne sily, o ktorých som vám už hovoril, sú natoľko silné, že aj vy, moja zvyšková armáda, musíte zvýšiť vašu ofenzívu. Mám v pláne vás naďalej navigovať, inštruovať a posúvať vpred.

Avšak na to je potrebné, aby ste v tomto smere vynaložili všetku vašu snahu, ktorá sa vo vašich očiach môže zdať menej významná. Bez tohto vášho zaangažovania to bude len veľmi ťažké sa pokúsiť vyhrať v tomto duchovnom boji.

Preto sa, moji milovaní, vzchopte a dajte do toho všetko, čo je vo vašich silách, lebo dnešným dňom sa začala ofenzíva vyššieho stupňa. Majte na pamäti, že len odvážne a verné srdce v spojení so Mnou môže obstáť v tejto bitke.

Ešte raz vás prosím, vzchopte sa, dajte do toho všetko a choďte vpred v mene mojom a v mene nášho Otca, Boha Trojjediného. Budem s vami stále na cestách hrboľatých i zarovnaných. Preto vpred, nebojte sa!

Keď som s vami, nič sa vám nestane a máte vo Mne tú najlepšiu ochranu, akú si len dokážete predstaviť. Volajte Ma na pomoc, keď ste v úzkych a Ja prídem tak rýchlo, ako je to nutné. Ešte jedna prosba, dávajte si pozor na nepriateľa, pretože on je ľstivý a prefíkaný.

Nenechajte sa ním oklamať a zviesť. Bude sa vás snažiť prilákať svetskými a materiálnymi vecami, ale vy sa nedajte. To je jeho lesť, ktorú vám nachystal, aby ste do nej vpadli. Len s hlavou vztýčenou a vernou môžete ísť do tohto boja. Mám vás všetkých veľmi rád a prial by som si, aby sa vaša odvaha a vernosť v tomto boji osvedčili.

To vám praje z celého srdca váš Trojjediný Boh

Otec, Syn a Duch Svätý. Amen.

obsah

36. Posolstvo č. 2 zo dňa 11.11.2016

Môj dobrý slovenský národ,

áno, vy ste môj dobrý ľud i národ. To vám môžem otvorene povedať Ja, váš Trojjediný Boh, ktorý na vás s láskou pozerá a nadovšetko vás miluje. Prichádzam k vám s novou prosbou, ktorá v mojich očiach nie je ľahkou záležitosťou.

Prichádza na vás čas, v ktorom sa púšťate do ďalšieho boja proti zlu, ktoré sa na tejto zemi rozmnožilo ako pliaga, ktorú je potrebné zastaviť alebo aj úplne zničiť. Pretože inak sa nakazíte aj vy a kto je chorý, ten má ťažkosti opäť sa postaviť na vlastné nohy a žiť v plnej sile a zdraví.

Toto vám Ja, váš Boh a Kráľ, osobitne kladiem na srdce, bojujte proti tejto pliage, ktorá sa rozprestiera všade okolo vás. Naozaj už všade, aj u malých detí. Pamätajte na to a uchráňte ich pred touto chorobou. Sú to predsa vaše deti, ktoré som vám daroval, aby ste ich ochraňovali a starali sa o ne čo najlepšie ako len viete.

Áno, starali. Nenechávajte ich napospas tomuto svetu, napospas zlým návykom a vplyvom. Viete vôbec, čo je pre nich dobré a čo nie? Pýtajte sa Ma a Ja vám odpoviem. Kto prosí, ten dostane. Nesľúbil som vám to? Áno, sľúbil a Boh svoje sľuby vždy splní, verte tomu.

Nedajte sa zviesť klamom sveta a médií. To všetko je ako rakovina, ktorá sa šíri vo vašom tele. Bráňte sa jej a použite na ňu medicínu. O akej medicíne hovorím? Predsa o vašej viere vo Mňa, o vašich správnych hodnotách a vašich modlitbách. Tieto vám otvoria oči a ochránia vás pred rakovinou, pokiaľ ich budete správne a často užívať.

Lebo len duchovná modlitba je tým správnym liekom a keď sa modlíte, tak nie len perami, ale hlavne srdcom a duchom, lebo takéto modlitby potom stúpajú ku Mne a sú Mnou vypočuté.

Preto nie dlhá bezduchá modlitba, ale radšej krátka, no plná lásky a viery, ktorá Ma dokáže veľmi obšťastniť a vtedy vám za to dávam odmenu. Odmeňujem vás zdravým rozumom a rozvážnym konaním. Vedeli ste to, počuli ste už o tom? Je to tak, to vám sľubujem, lebo kde je zdravý duch, tam je aj zdravé telo.

Preto sa snažte, prinášajte ovocie a buďte moje dobré deti.

To si praje váš Trojjediný Boh
Otec, Syn a Duch Svätý. Amen.

obsah

35. List pre Ježišovu armádu zo dňa 11.11.2016

Tento list je pre vás, moju milovanú armádu pomocníkov. Vám darujem týchto pár riadkov a slov. Darujem vám ich z lásky k vám, aby som vás povzbudil naďalej vytrvať na tejto ceste, ktorú ste ako obetu za mňa prevzali.

Ďakujem vám, moji milovaní, z celého srdca! Ďakujem vám nielen Ja, Ježiš Kristus, ale aj môj Otec, váš Stvoriteľ a Pán Boh, váš Trojjediný Boh. Ďakujeme vám a odovzdávame vám ďalšiu úlohu, aby ste ju konali svedomite, spoľahlivo a verne.

Táto nová úloha spočíva v tom, že sa budete oveľa viac snažiť a angažovať s väčšou láskou nie vo veciach pozemských, ale vo veciach Božích, predovšetkým pri záchrane duší.

A akým spôsobom? Každému podľa jeho schopností a darov je to dané individuálne. Ale jedno vieme určite, že každý je povinný podieľať sa svojim vlastným pričinením na tejto veľkolepej úlohe. Preto, moja milovaná armáda, vás týmto vyzývam a povzbudzujem, podieľajte sa viac na mojom pláne a prosím vás, viacej sa v ňom angažujte. Vyzývam k tomu každého jedného z vás!

Každého jedného, lebo každý z vás je súčasťou tohto plánu a mohlo by sa stať i bez jednej osoby, že by sa nemusel uskutočniť tak, ako si to želám Ja. Preto si navzájom pomáhajte a neubližujte si. Každý z vás dostal dary podľa zásluh a prosím, berte to ako Božiu spravodlivosť a nie ako konkurenciu, či dokonca za duchovný boj.

A preto moja armáda kráčaj ďalej vpred a nedaj sa nikým a ničím zastrašiť, či dokonca odradiť. Ja som stále s vami dňom i nocou a nenechám vás napospas svetu.

Choďte ďalej na tejto požehnanej ceste a ostaňte Mi verní.

O to vás prosí váš Trojjediný Boh Otec, Syn a Duch Svätý. Amen.

Ježiš Kristus – váš dobrodinec a Kráľ

obsah

34. Posolstvo zo dňa 09.11.2016

Môj milovaný národ,

urobím tak, ako som sa rozhodol pre váš a svoj prospech v záujme vašej osobnej aj národnej budúcnosti. Vy ste môj vyvolený národ a vás som si vybral, lebo zodpovedáte mojim predstavám o budúcnosti Európy a sveta po kresťanskej i morálnej stránke.

Vaša zrelá, zdravá a oddaná viera Ma robia šťastným a mám v úmysle na vás budovať veľkolepým, honosným a kráľovským spôsobom, no iba za podmienky, že Mi zostanete verní a svoju vieru Mi budete dokazovať svedectvom vašej viery a lásky ku Mne.

Milujem vás takým spôsobom, že pre stvorenie, akým ste vy, je nemožné, aby to mohlo pochopiť. Nie je však až tak dôležité, aby ste to úplne chápali. Dôležité je, aby ste to plne cítili a podľa toho aj konali.

Ja a môj Otec chceme pre vás len to najlepšie – vašu záchranu. Pretože nie je nič iné, čo by vás mohlo viacej uspokojiť ako to, že sa aj naďalej budete oddávať Mne, vášmu Bohu, a odovzdávať Mi v duchovnom chápaní všetko, čo máte, pretože len tak zostanete na správnej ceste a vaše duše tým získajú dobrú nádej na záchranu.

Ale ak sa vzopriete a nebudete brať vážne moje volanie, dostanete to, čo si zaslúžite – duchovnú slepotu a tmu. Chcete to? Dúfam, že nie, lebo len svetlo prináša pocit blaženosti a raja.

Ja som Boh láskavý a dobrotivý, Boh milosrdný, ale aj Boh, ktorý má na vás nároky, ktoré nie sú uskutočniteľné bez vašej snahy, viery a lásky.

Preto na to pamätajte a naďalej sa snažte a Ja vám ukážem smer, ktorým sa máte uberať. Je to cesta za Mnou, vašim Trojjediným Bohom, za vašim Otcom, Synom a Duchom Svätým.

Vy ste moja pozemská rodina, za ktorú som dal svoj život tu na zemi. Verte Mi, že by som znova dal za vás svoj život, keby to odo Mňa žiadal môj Otec. Až tak veľmi vás milujem, a preto znova opakujem tieto už Mnou vyrieknuté slová, pretože ich dôležitosť je nesmierna.

Môj národ slovenský, poď za Mnou a pevne sa Ma drž, lebo spolu dokážme aj veci nemožné. Spoločne bojujme za Božie práva a zákony, aby vám priniesli vytúžený raj. Nech je toto vašim prvoradým cieľom, pretože všetko ostatné je iba márnosť nad márnosť.

Budete svedkami veľkých svetových i politických zmien. Pamätajte si, že každá epocha má svoje etapy, ktoré som vám daroval ako merítko pre vašu orientáciu a vaše napredovanie. A tak je to aj teraz. Začína sa pre vás nová epocha prinášajúca zmeny, ale aj rozvoj rôznymi smermi.

Buďte pripravení na tieto zmeny, aby vás neprekvapili veci a udalosti Mnou nariadené a vedené. Ja som strojcom všetkého, a teda aj chodu celého sveta. Ponúkam vám nové cesty a smery, aby ste na nich pracovali a tak dosiahli ten vytúžený cieľ.

Deti moje, som vám na pomoci spolu s nebeskou rodinou. Proste nás naďalej o pomoc a bude vám dané to, čo potrebujete. To vám sľubuje váš Trojjediný Boh Otec, Syn a Duch Svätý. Amen.

Choďte v pokoji. Shalom.

Yeshua Hamashiach – váš Kráľ a priateľ

obsah

33. Posolstvo zo dňa 06.11.2016

Môj milovaný slovenský národ,

som pri vás, aby som vám spolu s mojim Otcom oznámil, že nastal ten pravý čas, aby sme spolu vykročili do boja, o ktorom som vám už hovoril v týchto posolstvách. Je čas na aktívny duchovný boj, pretože už nie je iná možnosť, len sa aktívne zapojiť do tohto duchovného boja.

Ak chcem ešte zachrániť, čo sa dá, tak vás musím oboznámiť s touto pravdou. Len veľmi málo z vás je ochotných Ma v pravde a bez kompromisov nasledovať. To spôsobuje Mne i môjmu Otcovi zármutok. Preto sme sa rozhodli, že vám pošleme pomoc, ktorá je už veľmi blízko.

Národ môj, dobre Ma počúvaj a podľa toho konaj. Dávame vám poslednú príležitosť ako si zachrániť vaše duše cez akt môjho milosrdenstva v tomto duchovnom boji. Tento milosrdný akt – Varovanie – je už predo dvermi a otvorí vám nové obzory a ukáže vám nové cesty. Je potrebné, aby ste neochvejne verili vo Mňa a môjho Otca JAHWE a milovali nás a my vám ukážeme, čo, kde a ako máte robiť.

Buďte neustále v spojení so Mnou, pretože len tak môžete dostať rady a pokyny, ktoré vám dávam, aby som čo najviac mojich detí priviedol ku Mne do Nebeského kráľovstva.

Vy si to predsa tiež želáte, ale tento svet vás pomiatol, oklamal a zaslepil vám oči a preto ste prestali vidieť a počuť. Ja prichádzam k vám so svojim milosrdenstvom, aby som vám dal budúcnosť a novú nádej.

Nezaháľajte, nespite a nebuďte letargickí, ale staňte sa živými svedkami toho, čo je skutočné a pravdivé. Buďte tu na zemi svedkami mojej existencie. Som pri vás nie telom, ale duchom a duchovne Ma môžete vnímať a jasne rozpoznať. Iba duchom, nie inak.

Tak bolo povedané a doložené svedkami, že som odišiel z tohto sveta ako človek a Boh, no doposiaľ som s vami zostal ako Duch a Boh.

Verte tomu, moji milovaní, lebo to je hlboká pravda. Je to Božia pravda, ktorá sa nedá zotrieť ani zmeniť. Som neustále v každom z vás. Vnímajte váš vnútorný hlas a počúvajte, čo sa deje vo vašom vnútri.

Ja žijem v niektorých z vás a som prítomný priamo vo vašich srdciach. To je realita, to je skutočná pravda a nie nejaký výmysel. Na tomto princípe a základe je potom možná aj moja komunikácia s mojimi prorokmi a vernými deťmi.

Deti moje, verte Mi a mojim slovám, pretože Ja nemám dôvod nehovoriť vám pravdu. To jediné, čo Ma vedie, je moja láska k vám. Dajte Mne i môjmu Nebeskému Otcovi možnosť priviesť vás do raja. Nepremrhajte túto vašu šancu. Budú vám dané ešte dve možnosti, ale po uplynutí lehoty bude vaša šanca premárnená.

Berte tieto moje slová veľmi vážne. Budú vám dané už len dve možnosti, aby ste sa pokorili a slúžili Mi. Potom vám bude odobratý čas milosti a už nebude možnosť návratu. Len veľmi ťažko sa vám bude hľadať cesta späť, pretože takmer všetky cesty ku Mne budú uzavreté.

Ostane už len jedna možnosť a tou je krvavá obeta, ktorá vás ešte môže vykúpiť z pazúrov diabla.

Tieto veci, ktoré vám hovorím, sú tvrdé, ale spravodlivé. Nikto neunikne mojej spravodlivosti, ani ten najmenší tvor na zemi.

Ja som Boh JAHWE a kto Ma uzná za svojho Pána a bude Mi slúžiť a milovať Ma, získa nárok na miesto v raji, ktoré je mojim bydliskom. Len toto miesto vám ponúkam ako najvytúženejšie miesto pre tých, ktorí milujú Boha. Preto vás prosím, nezahoďte túto šancu.

Moja svätá Matka, Panna Mária, za vás neustále prosí a oroduje. Neustále a bez prestania. Buďte jej za to vďační a milujte ju. Ona tiež trpí, keď vidí vaše hanebnosti a nelásku. A ako jej to môžete vynahradiť? Milujte Ma a ona bude šťastná, lebo kto miluje jej Syna Ježiša Krista, miluje aj ju.

Buďte s Bohom, moji milovaní. Dávam vám svoje Božie požehnanie. Amen.

Ježiš Kristus Nazaretský

obsah

32. Posolstvo zo dňa 05.11.2016

Milí moji priatelia,

toto posolstvo je pre všetkých mojich verných a tých, ktorí sa práve vydali na cestu s Pánom Bohom, so svojim Kráľom Ježišom Kristom. Preto vás všetkých pozývam k môjmu prestretému stolu, aby ste mali možnosť sa spolu so Mnou zúčastniť slávnostnej večere, ktorú pre vás chystám.

Táto slávnosť sa bude konať za účasti mojej – Ježiša Krista, môjho Nebeského Otca a Ducha Svätého, ktorý nás všade sprevádza.

Termín tejto slávnosti vám bude dostatočne predom oznámený, aby ste mali čas najmä na duchovnú prípravu, pretože pozvaní budú len tí hostia, ktorých odev je čistý bez fľakov a poškvrny.

Len duše čisté ako krištáľ sa môžu zúčastniť na tejto slávnostnej hostine.

Keď sa dívam na vás, moji milovaní, tak vidím len veľmi málo hostí, ktorí by prijali moje pozvanie a ešte menej hostí, ktorí sa čisto obliekli. Je ich len hŕstka, len malá hŕstka.

Preto vás naďalej vyzývam, oblečte si čistý odev, odstráňte škvrny a špinu z vašich šiat a tešte sa na kráľovskú večeru. Pripravil som ju s takou veľkou láskou pre mojich verných. Bohužiaľ nie všetci, ktorí mali byť na večeru pozvaní, sa jej aj zúčastnia. Nie všetci, lebo je ich len hŕstka.

Budem však veľmi rád, ak sa niektorí z vás poponáhľajú a začnú na sebe pracovať, aby sa ešte podarilo aj to nemožné. O to vás prosí váš Trojjediný Boh Otec, Syn a Duch Svätý. Amen.

Yeshua Hamashiach

obsah

31. Posolstvo zo dňa 04.11.2016

Moji milovaní,

ó, deti moje, som stále v spojení s vami aj vďaka tomu, že sa na vás obraciam týmto spôsobom. Prispôsobil som sa vám, aby som s vami mohol komunikovať, radiť vám a usmerňovať vás. Je to preto, lebo som váš Nebeský Otec, ktorý vás miluje a robí si o vás starosti.

Deti moje, sú medzi vami takí, ktorí Ma počúvajú a nasledujú. Ale sú medzi vami aj takí, ktorí Ma nechcú počúvať a už vôbec nie nasledovať. To Mi spôsobuje starosť.

Keby ste vedeli, ako veľmi vás milujem. Prial by som si, aby ste aspoň malú časť tejto mojej lásky mohli pocítiť, len malú časť z nej.

Deti moje, prosím vás, poslúchnite vášho Nebeského Otca a začnite v Neho veriť, aby vám to bolo na úžitok a prinieslo to výsledky a ovocie.

Verte vo Mňa tak presvedčivo, aby každý, koho stretnete, to na vás poznal a od vás pochytil. Pretože len dobrý príklad vo viere zmôže viac ako tisíc vyrienutých slov bez ducha.

Buďte dobrými svedkami mojej lásky a Ja sa vám za to odmením odmenou nie hocijakou, ale kráľovskou od Nebeského Trojjediného Boha, ktorá vás poteší, rozžiari a posunie smerom, ktorý každý z vás osobne potrebuje.

Nebude to obyčajná odmena, ale taká, akú si každý z vás zaslúži podľa svojich snáh a usilovnosti. Tí, čo sú snaživí, dostanú viac ako tí, čo zaháľajú, ktorí dostanú málo alebo aj nič.

Preto vás nabádam, deti moje, poďte vpred a pracujte na sebe i na druhých. Musíte sa snažiť ukázať svojim blízkym, ktorá je tá pravá cesta. Nehanbite sa za Mňa, lebo ani Ja sa za vás nehanbím aj napriek vašim hriechom. Je to preto, lebo vás milujem.

Choďte vpred, deti moje a dajte príklad vašim blízkym, aby vedeli, že to, čo robíte a v čo veríte, robí človeka spokojným, šťastným a vyrovnaným.

Moji milovaní, napredujte bez veľkých zábran a prekážok a buďte dobrým príkladom pre vašich blízkych. Želám si, aby ste moje slová brali vážne a ich aj naplnili, pretože keď Ma poslúchnete, budete za to kráľovsky odmenení.

Choďte a buďte vzorom pre vašich blížnych. Dávam vám na to moje Božie požehnanie v mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen.

Váš Trojjediný Boh
Otec, Syn a Duch Svätý

obsah

30. Posolstvo zo dňa 02.11.2016

Moje deti slovenského národa,

vás som si vybral, aby ste prevzali štafetu a išli vpred v boji proti zlým a negatívnym silám, ktoré sa v súčasnosti rozmnožili vo svete ako veľká skupina parazitov ničiaca všetko, čo im príde do cesty.

Vás, môj slovenský národ, posielam ako predvoj žoldnierov bojujúcich za svojho Pána a Kráľa Ježiša Krista.

Moji milovaní Slováci, vzchopte sa, vezmite rozum do hrsti a konajte s rozvahou a hrdosťou ako národ bojujúci za Mňa.

Umožnil som vám, aby ste sa na túto úlohu pripravili a dosiahli za určité roky aj potrebné duchovné vedomosti. Teraz po vás vyžadujem bojovného ducha a rozvážne konanie. Nie pre vaše osobné ciele, ale pre Mňa a svoj národ.

Dávam vám návod ako máte ísť do tohto boja. Predovšetkým sa nenechajte zmiasť modernizmom a modernými názormi na svet a ľudské práva. To je dielo satana, ktorý sa vás snaží oklamať a zmiasť.

Držte sa mojich Božích zákonov, ktoré ste dostali odo Mňa cez Mojžiša na hore Sinaj. Tvoria základ kresťanstva spolu s vierou vo Mňa. Držte sa týchto slov vyrytých do kamennej tabule, pretože sú návodom na bezpečný a šťastný život. Sú to Božie zákony, ktoré dodnes platia a budú platiť na večné veky.

Nemýľte sa, nikto nezmôže viac ako pravý Trojjediný Boh, pretože to nedovolím. Nedovolím, aby sa moje deti rútili do pekelnej jamy, kde nie je nádej ani svetlo, iba bolesť a škrípanie zubami.

Preto vás vyzývam, držte sa Mňa, vášho Ježiša Krista a dodržujte zákony môjho Otca. To vás bude bezpečne viesť pri hľadaní tej pravej cesty.

Choďte v pokoji, moji Slováci, a vyplňte úlohy ako i proroctvo, ktoré vám bolo predpovedané pred mnohými rokmi. Som neustále dňom i nocou s vami, dôverujte Mi.

Dávam vám svoje Božie požehnanie v mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen.

Váš Kráľ a Pán
Ježiš Kristus

obsah

29. Posolstvo zo dňa 31.10.2016

Moji milovaní priatelia,

želám si, aby som vás mohol všetkých takto nazývať, lebo vy ste mojimi priateľmi, ak Ma milujete a počúvate.

Chcem vám povedať pár slov o tom, čo vám píšem a v prvom rade je to o vašej službe voči Mne. Prial by som si ešte viacej verných služobníkov a priateľov, aby Mi pomáhali pri budovaní nového Jeruzalema tu na zemi.

Nový Jeruzalem je pojem veľmi silný a spomína sa už v mojom svätom Písme. Je to Božie mesto, ktoré som vám ochotný darovať, ak sa splnia podmienky do tej miery, ako ich od vás požadujem.

Pomôžte Mi tu na zemi pri budovaní tohto Božieho kráľovstva a pridajte sa k Božej armáde, ktorá sa usilovne a vytrvalo snaží byť úspešná na tomto projekte.

Nedajte sa dlho prosiť, moji milovaní, lebo času je málo a práce mnoho. Pozývam vás ako Kráľ nového Jeruzalema, dajte sa do práce spolu so Mnou, vašim verným a oddaným Pánom Ježišom Kristom.

Dvere do tohto mesta zostanú otvorené každému, koho srdce bude biť pre Mňa a moju nebeskú svätú rodinu.

Ja, váš Trojjediný Boh, vás volám, poďte a pridajte sa. Potrebujem veľkú a spoľahlivú armádu žoldnierov, aby sme spoločne vybudovali to, čo nám bolo dané za úlohu od môjho a vášho Nebeského Otca.

Poďte, moji verní, a nezaháľajte. Povzbudzujem vás v tomto vašom nasadení a prajem vám veľa radosti pri spoločnej práci so Mnou.

K tomu vám žehná váš Trojjediný Boh
Otec, Syn a Duch Svätý

obsah

28. Posolstvo zo dňa 30.10.2016

Toto posolstvo pojednáva o navštevovaní svätých omší dnes v tejto dobe. Moje pravé sväté obetné omše sú tie, ktoré som vám zanechal pred mnohými rokmi ako jednu z foriem môjho uctievania a vzdávania vďaky.

Keďže sa pod vplyvom zlého moje pravé formy obety zmenili, skreslili a oslabili, nie je súčasná forma obety v katolíckych kostoloch taká, aká by mala byť, a preto sú aj milosti a dary v týchto svätých omšiach neplnohodnotné. To však neznamená, že by táto svätá omša bola úplne bez mojej prítomnosti.

Som stále prítomný v mojom svätostánku, pokiaľ sa nezmení rituál mojich slov, ktoré som ustanovil pri poslednej večeri a nie je z nich vynechané ani len jedno slovíčko.

Vy, moji drahí veriaci, sa zatiaľ neznepokojujte a naďalej navštevujte homílie, na ktorých sa s úctou a vďakyvzdaním uctieva moje Telo a moja Krv.

Latinská, ortodoxná aj pravoslávna forma uctievania je Mi tiež vítaná, pokiaľ je obetovaná s veľkou úctou, pokorou a bázňou. Je to obeta jednorodeného Syna Ježiša Krista v podobe chleba a vína, ktorá sa uskutočňuje na homílii v nekrvavej forme.

Preto v budúcnosti dávajte veľmi dobrý a veľký pozor na slová, ktoré sa pri premieňaní chleba a vína vyslovia a na úkony, ktoré sa vykonajú, aby zostali v súlade s mojou vôľou.

Deti moje, dopredu vás upozorňujem, bdejte a nezmierte sa s kompromismi, pretože to môže byť začiatok vášho pádu. Len pravá nefalšovaná pravda je odo Mňa, Ježiša Krista, vášho Trojjediného Boha.

Dávam vám túto informáciu ako malý podnet na zamyslenie sa nad mojou obetou za vás a nad každodenným darom, ktorý ešte máte, ale vám už onedlho bude vzatý, ak Mňa, vášho Kráľa a Pána Ježiša Krista nebudete nasledovať tak, ako si to želám.

Neprijmite ako náhražku inú verziu mojej svätej obety a mojich chváľ, ale zostaňte verní mojej nefalšovanej pravde, ktorá je len jedna obsiahnutá v mojich slovách, ktoré som dal pri poslednej večeri.

Verte Mi, moji milovaní a konajte moju vôľu.

Choďte v pokoji a nasledujete Ma. Amen.

S vami navždy v láske spojený váš Trojjediný Boh
Otec, Syn a Duch Svätý

obsah

27. Posolstvo zo dňa 29.10.2016

Ó, moje verné i neverné národy,

ako Ma k vôli vám bolí srdce, nielen moje, ale aj môjho Nebeského Otca, vášho Trojjediného Boha.

Prial by som si, aby sa vaša viera obrátila tým správnym smerom, pretože len vtedy, keď sa vaša viera prehĺbi a ustáli, sa môžete stať dobrými bojovníkmi v duchovnom boji proti zlu.

Vaša viera nie je taká, ako by som si želal. Ak sa nezbavíte vlažnosti vo svojich srdciach, nebudete schopní sa vzoprieť zlu, pretože len pevná a stopercentná viera vás môže priviesť ku Mne a môjmu Nebeskému Otcovi.

Ó, národy moje, dávam vám záchranné laná, aby ste ich brali vážne a chopili sa ich. Zachráňte svoje duše i vašich milovaných.

Veď čo je vzácnejšie na tomto svete ako pokoj v srdci, láska k blížnemu a ku Mne? Najdôležitejšia je láska ku Mne a môjmu Otcovi a až potom to všetko ostatné. Len láska dáva veciam hodnotu a význam. Len láska!

Mám vás nesmierne rád a prial by som si, aby ste len zlomok tejto mojej nehy dokázali vnímať. To by vás natoľko zmenilo, že by ste Ma nasledovali bez pochybností.

No nie každému z vás je daná možnosť Ma takto vnímať, pretože vaše srdcia a duše sú plné hriechu a zatrpknutosti a mnoho razy aj nenávisti. V takýchto dušiach a srdciach Ma nemôžete nájsť. Nájdete Ma len v čistých a očistených srdciach, deti moje.

Musím sa zmieriť s tým, čo mám práve k dispozícii – len hŕstku mojich verných a oddaných, len malú hŕstku.

No nestrácam nádej, pretože Ja i môj Otec vieme, že len nádej nám umožňuje naďalej húževnato pracovať a milovať vás. Je to len nádej, ktorú dávam aj vám, moji milovaní.

Žehnám vám v mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen.

Váš Pán a Kráľ
Ježiš Kristus

obsah

26. Posolstvo zo dňa 28.10.2016

Moje milované deti,

ako veľmi sa teším pokrokom vo vašej viere.

Som šťastný, keď vidím, ako Ma moje deti poslúchajú a idú za Mnou, svojim Pánom a Bohom Ježišom Kristom. Veľkú radosť mám najmä z tých detí, ktoré sa zaviazali, že Mi budú verne slúžiť a nasledovať moje pokyny. Vám, moji milovaní, patrí za to moja veľká vďaka.

Aj dnes sa vám prihováram a volám na vás – poďte a nasledujte Ma, lebo sa blíži chvíľa, keď budete stáť priamo predo Mnou. Áno, prichádzam k vám so svojim Nebeským Otcom, aby sme vám otvorili oči a dušu a priniesli vám novú vieru v Trojjediného Boha, ktorý vás chce ochrániť a vystríhať od nástrah zlého.

Pripravte sa, moji milovaní, už nemáte veľa času. V Božích očiach je to len okamih a Ja som už takmer pri vás. Z lásky vám dávam tieto pokyny, aby ste ich brali vážne a previedli ich do skutkov.

Skutky sú ovocím vašej viery a oddanosti voči Mne, len vaše skutky. Preto sa moji milovaní dobre pripravte na toto stretnutie a to hlavne duchovne.

Pretože Ja prídem náhle a neočakávane. Znova prídem tak, ako som vám sľúbil. Nie ako človek, ale ako duch, ktorý sa zviditeľní rovnako ako pred dvetisíc rokmi, keď som opúšťal túto zem. Bude to rovnakým spôsobom, ako Ma mohli vidieť moji apoštoli pri poslednej rozlúčke.

Nebojte sa tohto aktu, len Mi dôverujte a milujte Ma. Oľutujte všetky svoje hriechy a zlé skutky a robte pokánie, aby vaša duša a srdce mohli zniesť a uniesť túto svätosť, ktorá sa zviditeľní pred každým jedným z vás.

Nebojte sa, deti moje, ale radujte sa, lebo Ja už túžobne očakávam túto chvíľu rovnako ako ženích, ktorý očakáva svoju milujúcu nevestu.

Vám, milované deti, posielam tieto moje slová. Berte ich vážne a zodpovedne, lebo len tí z vás, ktorí budú pripravení, si odnesú plnú náruč mojej lásky. Lásky, ktorá naplní ich srdcia voči Mne, môjmu Nebeskému Otcovi a Duchu Svätému v sprievode mojej svätej Matky Panny Márie a našich verných nebeských služobníkov a pomocníkov.

Bdejte, pripravte sa a dúfajte v lepšie časy. Shalom. Amen.

To vám z celého srdca praje váš milujúci Boh
Otec, Syn a Duch Svätý

obsah

25. Posolstvo zo dňa 27.10.2016

Moje milované deti,

zdraví vás váš Kráľ a obhájca, jednorodený Syn Nebeského Otca, váš Mesiáš a Vykupiteľ Ježiš Kristus, obhajca všetkých utláčaných a prenasledovaných.

Ako veľmi Ma bolí srdce, keď vidím, ako sa svet aj Európa rútia do pekelných hlbín. Rútia sa do pekelnej priepasti, lebo nedodržali moje zákony a zákony môjho Otca. Nielenže Božie zákony nedodržujú, ale ich aj zosmiešňujú.

Cez môjho proroka Mojžiša som vám dal viditeľnú podobu mojej vôle o chode tohto sveta. Dostali ste návod – Desatoro Božích prikázaní, aby vás viedli a ukazovali vám smer, ktorým máte ísť vo vašich životoch a ako sa máte podľa nich správať.

A vy? Čo ste urobili s mojimi zákonmi a prikázaniami? Ako ste s nimi naložili? Vy ich zosmiešňujete, šliapete po nich a pľujete na ne. Nemáte hanby, národy moje?

Aká hlúposť a pýcha vás ovláda, ak si myslíte, že poznáte a viete všetko lepšie ako váš Stvoriteľ – Boh Trojjediný a pravý. Aká to hlúposť a arogancia z vašej strany!

Zobuďte sa, deti moje, už sa konečne zobuďte. Smer, ktorý som vám ukázal, vás mal ochraňovať a priviesť ku Mne. A výsledok? Len hriech a samé zlo. A to preto, lebo ste nebrali vážne moje slová a otočili ste sa Mi chrbtom.

Neustále na vás volám a robím si o vás starosti, ale vy nechcete počúvať slová vášho Boha Otca, ktorý vás tak nesmierne miluje.

Buďte opatrné, deti moje, pretože moje milosrdenstvo a trpezlivosť vám môžu byť odňaté a potom budete musieť znášať dôsledky vášho konania.

Ako je milosrdenstvo mojou súčasťou, tak je ňou aj moja spravodlivosť. Nikto neunikne mojej spravodlivosti, ak si nedá povedať od svojho milujúceho Otca. To vám garantuje váš Trojjediný Boh – Boh večný a spravodlivý.

Kráčajte vždy len s Bohom, moji milovaní, pretože v opačnom prípade sa budete musieť zmieriť s myšlienkou, že vaša večnosť je vo vážnom ohrození. Dobre sa nad tým zamyslite a buďte bdelí.

Majte sa na pozore pred tým, čo vám svet predkladá ako humánne a demokratické. To je len rúško zla skrývajúce sa za týmito peknými slovami, ktoré nie sú odo Mňa.

Preto vás prosím, buďte rozvážni a dobre zvažujte všetky vaše činy, skutky, slová a myšlienky. Sú ovocím vášho života a podľa nich budete raz súdení pred vašim pravým Trojjediným Bohom.

Zostávajte v pokoji. Amen.

Váš Mesiáš
Ježiš Kristus

obsah

24. Posolstvo zo dňa 26.10.2016

Moji milovaní,

prihováram sa vám, deti moje, pretože mám o vás strach. Strach, lebo ste Mi neuverili do tej miery, ako som to od vás očakával. Je to najmä o vás, moji verní služobníci.

Prial by som si, aby sa všetky moje deti ku Mne utiekali a zabezpečili si tým svoju budúcnosť v týchto posledných dňoch pred mojim Druhým príchodom. Môj Druhý príchod sa rýchlo blíži a je len veľmi málo duší, ktoré sa naň pripravili tak, ako by som si to prial.

Preto vás, môj ľud, môj verný ľud, znova vyzývam, pripravujte sa! Robte pokánie a konajte dobré skutky, pretože ak nebudete mať olej vo svojich lampách, kto vám ho potom požičia?

Nebuďte ako tie nerozumné panny, ktoré nemali zásobu oleja a museli sa poň vrátiť. Následkom toho premeškali príchod ženícha. Preto ani vy to nerobte! Chcem vás vyvarovať pred touto chybou, lebo vás milujem.

Jednou z dôležitých vecí, ktoré od vás požadujem, je, aby ste sa Mi aktívne odovzdali a plnili moju vôľu.

Choďte do celého sveta a hlásajte o Mne. Prorokujte a vydávajte ostatným o Mne svedectvo a majte lásku ku svojim blížnym. To sú znaky pravého Kristovho bojovníka. Byť aktívnym v týchto časoch znamená byť v pohybe a mať účasť na dianí všade tam, kam vás pošlem, lebo len tak môžeme spoločnými silami dosiahnuť to, čo mám v pláne na záchranu duší.

Keby ste vedeli, ako strašne túžim po každej jednej duši, ani minútu by ste neváhali a vrhli by ste sa usilovne a s radosťou do tejto práce. Len naša vzájomná spolupráca môže priniesť vytúžený osoh.

Preto, moji milovaní, poďte do práce. Do práce, ktorá prinesie uspokojenie do vašej duše. Verte Mi. Ja vás prosím o vašu úplnú odovzdanosť a vernosť ku Mne najmä teraz, keď sa rozhoduje aj o vašej budúcnosti.

Snažte sa Mi zostať úplne verní a Ja vás povediem cestou k zaručenému víťazstvu, lebo toto je tá cesta, ktorú som pre vás pripravil.

Dôverujte Mi a ďalej bojujte! O to vás prosí váš

Trojjediný Boh Otec, Syn a Duch Svätý,
Ježiš Kristus – Váš Kráľ a záchranca

obsah

23. Posolstvo zo dňa 25.10.2016

Moji verní služobníci,

prihováram sa vám z jedného dôležitého dôvodu. Pýtate sa, aký je to dôvod? Tým dôvodom som Ja, váš Ježiš Kristus.

Chcem vás usmerniť a zdôrazniť vám, aké dôležité je pre vás, aby ste so Mnou, vašim Pánom a Kráľom, zostali v neustálom spojení. Pretože ak sa nebudete dostatočne snažiť zostať so Mnou v spojení, môže sa stať, že ho celkom stratíte až do času, kým sa znova nedostanete do stavu milosti.

Prosím vás preto a kladiem vám na srdce, dbajte na to! Dbajte na to, moji milovaní, pretože aj moja vôľa je zostať s vami v neustálom spojení.

Dávate Mi tým možnosť silnejšie vás k sebe pritiahnuť a Mne sa vtedy radosťou otvára srdce, keď vidím, ako sa usilujete, aby som mal podiel na vašich životoch.

Neváhajte a poďte ku Mne, moji milovaní. Ja na vás čakám s otvorenou náručou. Nenechajte Ma dlho čakať. Nedávajte prednosť iným veciam namiesto Mňa, pretože len Ja, moji milovaní, vám môžem poskytnúť skutočnú radosť a záchranu.

A ty, Peter, nehľaď na nepodstatné veci, akými sú štýl písma, jazyk či gramatika. Hľaď len na to podstatné a to som Ja. Keby si mal predstavu o tom, akú hodnotu majú moje slová napísané z mojej vôle, nehľadel by si na iné veci, len na to, ako Mi urobiť radosť a poslať to ďalej, aby aj ostatné moje deti mali podiel na čítaní týchto mojich riadkov. Ver a dôveruj Mi!

Keď som putoval na tejto zemi a moji učeníci písali moje sväté Evanjeliá, tiež ich písali podľa svojich možností a schopností. Napriek tomu sa tieto sväté Evanjeliá stali podstatou môjho učenia a nesú svoj obsah dodnes. Preto aj ty, Peter, maj vo Mňa dôveru a všetko ostatné vám bude dané. Choď ďalej vpred a nemaj už pochybnosti. Ja sa postarám o to, aby všetko malo svoj chod.

A ešte na záver vás oboch prosím, keď bude potrebné tvoje stretnutie s Helenou, nech sa uskutoční v mojom duchu v prítomnosti Ducha Svätého a vo vašom vzájomnom porozumení. O to vás prosím Ja, váš Kráľ a vládca, Trojjediný Boh Otec, Syn a Duch Svätý.

Choďte v pokoji. Shalom – Amen.

Váš Ježiš Kristus
Yeshua Hamashiach

obsah

22. Posolstvo zo dňa 21.10.2016

Moji milovaní,

Ja, váš verný Otec, spolu so svojim jednorodeným Synom Ježišom Kristom sa na vás obraciame s prosbou. Pripravte sa na dobu, v ktorej nebudete mať voľnosť a právo vyznávať svoju vieru tak, ako ste to doteraz poznali. Nie vo všetkých krajinách sveta majú veriaci to privilégium, aby mohli otvorene, bez strachu a podľa slobodnej vôle vyznávať svoju vieru.

Príde doba, v ktorej táto vymoženosť nebude kvôli vášmu nedostatočnému snaženiu zachovať si vieru v pravého Trojjediného Boha a nedodržiavaniu jeho Božích zákonov. Následkom toho príde na túto zem trest.

A hoci som milujúci Otec, ktorý má svoje deti veľmi rád, musím zakročiť, keď vidím, že moje deti Ma nepočúvajú. Musím zabrániť tomu, aby moje deti vkĺzli do čiernej jamy, z ktorej by nebolo pre nich záchrany.

Preto sa na vás obraciam spolu so svojim jednorodeným Synom Ježišom Kristom s prosbou: „Zobuďte sa! Zobuťde sa už konečne!“

Nie zajtra ani pozajtra, ale teraz. Už je čas, už je najvyšší čas, lebo nemáte mnoho času. Na čo ešte chcete čakať? Teraz je tá chvíľa, aby ste konali, teraz je ten čas, kedy je potrebné bojovať.

Bojovať modlitbami, pokáním, službou pre svojich blížnych a hájením si vašich práv na vašu vieru. Chopte sa vašich duchovných zbraní a bojujte za vaše práva, národ môj.

Poslal som vám na pomoc svojho jednorodeného Syna Ježiša Krista, ktorý pred dve tisíc rokmi za vás obetoval svoj život, aby vás zachránil od večnej záhuby.

Môj Syn je tu stále s vami. Hľadajte, počúvajte a milujte Ho. Prišiel, aby vám pomohol. Prijmite jeho pomoc a nespite, lebo čas sa kráti a Božie milosrdenstvo je teraz tu s vami.

Prijmite ho a otvorte svoje srdcia vášmu Trojjedinému Bohu; Ja som váš Otec, Syn a Duch Svätý v troch Božích osobách.

Veľmi vás milujem, ale podrobím vás skúškam a trestom pre vaše priestupky voči Mne, pravému Bohu, len preto, aby som vás priviedol na tu pravú a správnu cestu.

Poď, národ môj, a rozumej mojim slovám. Ja ovládam všetky jazyky tohto sveta, ale najdôležitejším jazykom zo všetkých je jazyk lásky. Jedine láska neodsudzuje a nezavádza. Jedine láska vám dá schopnosť plne Mi dôverovať a veriť. Nie štýl jazyka je rozhodujúci, ale jeho obsah a toho sa držte.

Veď ani Ja som sa nesťažoval, či to alebo ono nie je v poriadku, keď som za vás trpel na kríži. Poslušne som všetko znášal a svoje utrpenie som obetoval za vás môjmu Otcovi, aby som vám priniesol svetlo a večné vyslobodenie.

Poď, národ môj, a nasleduj Ma. Ja som váš Kráľ a vodca, Ja som váš verný ochranca. Buďte Mi aj vy vernými vojakmi a Ja sa vám za to odmením nekonečnou láskou a vďačnosťou.

Som stále s vami, verní moji, nezabúdajte na to. Amen.

Ježiš Kristus, váš Spasiteľ a Vykupiteľ,
ktorý vás neustále sprevádza

obsah

21. Posolstvo zo dňa 15.10.2016

Môj verný ľud,

prichádzam k vám ako váš Kráľ, ktorý vás chce hájiť a ochraňovať. Preto dobre počúvajte, moje milované deti.

Blížia sa časy veľkých búrok a pohrôm, hladu a mrazu. Pripravte sa na tieto ťažké skúšky, deti moje, lebo len ten, kto bude pripravený, obstojí v tomto ťažkom duchovnom boji proti nášmu spoločnému protivníkovi.

Ja som váš Kráľ Ježiš Kristus, ktorého si volajte na pomoc. Buďte radi, milované deti, že ste dostali takého Kráľa, lebo na zemi sú králi, ktorí nechcú vaše dobro a záchranu, ale vašu záhubu a zotročenie, pričom vás klamú, kde len môžu.

Vy sa len držte vášho verného a dobrého Kráľa, ktorého vám poslal váš Nebeský Otec – Trojjediný Boh.

Prihováram sa vám a prosím vás, zobuďte sa, národ môj a nasledujte Ma. Kto za Mnou nepôjde s otvoreným srdcom, pre toho bude veľmi ťažké dostať sa späť do mojej milosti aj napriek tomu, že Ja trpezlivo čakám dávajúc možnosti a príležitosti každému až do konca jeho pozemského života.

Poď za Mnou, národ môj, nesúc vlajku večného obrazu mojej tváre, ktorá tak veľmi pre vás trpela.

Môj národ slovenský poď a buď Mi pomocou a oporou v mojom boji, aby som mohol priviesť do Božej milosti aj iné krajiny a uchránil ich tak pred tlamou levovou.

Ja som váš Kráľ Ježiš Kristus a kto Ma bude nasledovať, ten bude za to odmenený večným životom v nebeskom kráľovstve so všetkými jeho darmi, ktoré očakávajú tých, ktorí Mi zostanú verní do konca.

Ešte o jedno vás prosím, aby ste neprijali to, čo vám hovorí svet a jeho vodcovia, lebo to nie je moja vôľa. Prijmite len to, čo vám hovorím Ja a môj Nebeský Otec spolu s Duchom Svätým a mojou Nebeskou Matkou Máriou.

My sme vašimi najlepšími priateľmi, dobrodincami a ochrancami. Len tí, čo sú v nebi, vám úplne a pravdivo pomáhajú.

Bol by som rád, keby môj ľud nasledoval tých, ktorí bojujú za Mňa a Božie zákony, pretože týchto som poslal Ja, aby vás viedli a ukázali vám cestu života a nie smrti.

Dobre ich počúvajte a verte, že ten, kto bojuje za Mňa, pravého Trojjediného Boha a moje Božie zákony, je Mnou poslaný.

Preto dávajte dobrý pozor a sledujte, koho sa to týka. Sú to osoby Mnou požehnané a vedené. Tieto Božie deti pracujú a budú pracovať pre Mňa, aby Mi pomáhali zachraňovať duše a svet.

Preto aj vy si voľte takých mojich verných predstaviteľov, ktorí za Mňa bojujú a dostanete za to mannu, ktorú potrebujete a o ktorú prosíte. Voľte si týchto mojich verných, ktorí bojujú za Boha a národ.

Toto vám dávam za úlohu a zároveň vás prosím o túto službu pre Mňa. Ak poslúchnete a dáte na moje sväté slová, dostane sa vám potrebnej milosti na to, aby sa zachránilo to, čo sa ešte zachrániť dá.

Ja vás veľmi milujem a prosím, poslúchnite moje slová, ktoré vám prinášajú záchranu, svetlo a porozumenie.

Zostávajte naďalej v pokoji a nedajte sa zviesť týmto svetom.

Váš Otec, Syn a Duch Svätý
Kráľ Ježiš Kristus – Yeshua Hamashiach

obsah

20. Posolstvo zo dňa 12.10.2016

Moje milé deti,

dokiaľ Ma nebudete uctievať tak, ako vás o to prosím, nebudete mať pokoj na vašej zemi.

Prečo Ma neprijímate, prečo Ma odmietate? Prečo ubližujete Mne i môjmu Otcovi?

Odíďte odo Mňa a neubližujte Mi vašimi hanebnými slovami. Neviete alebo vás nenaučili, ako sa máte správať k svojmu Otcovi?

Ó, vy moje nepoučiteľné deti. Nerobte už zle. Robte pokánie za vaše krivé a zlé cesty. Tie vás neprivedú do raja, ale do horúceho tmavého pekla, ak sa nespamätáte a nebudete robiť pokánie a nenapravíte svoje chyby.

Poslúchajte Ma a preukazujte Mi svoju lásku. Milujte Ma a netrýznite Mňa i nevinných ľudí.

Buďte dobrými deťmi a Ja vám odpustím. Napravte svoje zlé skutky a zmeňte svoje smerovanie, lebo len Ja jediný som ten, ktorý vám môže dať, čo naozaj potrebujete. Len Ja, váš Boh a Kráľ Ježiš Kristus. Nikto iný. Preto počúvajte tieto slová a berte ich veľmi vážne.

Ani len vo sne si neviete predstaviť, čo vás čaká po smrti, ak nepríjmete moje slová. Už len to, že vám o tom hovorím, predstavuje hrôzu samu o sebe. Skutočnosť je však oveľa horšia. Bez nádeje, bez svetla, bez lásky, bezo Mňa.

To nie je to, čo by ste chceli alebo áno? Ja vám ponúkam radosť, svetlo a budúcnosť. A vy, čo si zvolíte? Mňa alebo večnú záhubu? Aká bude vaša voľba?

Dal som vám život, aby ste ho žili v plnosti a v spoločenstve so Mnou. Nie v tme a bezo Mňa, pretože to je nesprávna voľba. Nikto iný, len Ja.

Prečo to nevidíte? Čo vás oslepuje svojimi zábavami a klamnými nástrahami? Je to svet a vy sa mu oddávate. Nemáte snáď v sebe múdrosť a rozvahu? Neviete rozpoznať, čo je pre vás dobré a čo nie?

Pýtajte sa Ma a Ja vám odpoviem, lebo Ja som dobro, nie svet.

Svet vás láka na zlé cesty, ktoré nie sú mojimi. Sú to cesty diabla. Moje cesty sú tiché a skromné. Bez hluku a zhonu. Bez ohlušujúcich tamtamov. Bez veľkých osláv a pýchy.

Len v tichosti Ma môžete spoznať, počuť a milovať. To je spôsob, ako Ma spoznať a so Mnou komunikovať. Bez sveta a hluku, bez slávy a veľkých slov. Jedine srdcom budete schopní Ma počuť a poznať, nie inak. Lebo Ja som láska a tá vyviera zo srdca. Ja, váš Spasiteľ a Vykupiteľ Ježiš Kristus som láska.

Tak sa podľa to zariaďte, ak chcete byť spasení.

Váš Spasiteľ a Vykupiteľ
Ježiš Kristus Nazaretský

obsah

19. Posolstvo zo dňa 10.10.2016

Moje milované deti,

prosím vás o pomoc pre stratené duše, o ktoré nikto neprosí. Pomoc pre duše, ktoré nikto z ľudí nemiluje. Poskytnite Mi túto vašu pomoc, o ktorú vás žiadam. Môžete Mi pomôcť tým, že budete ohlasovať moje evanjelium všade po celom svete. Hlásajte ho a staňte sa príkladom pre iných, aby ste svedčili o mojej láske, o láske, ktorú k vám prechovávam. Deti moje, pomôžte Mi aj môjmu Otcovi priviesť čo najviac zblúdených oviec späť do ich domoviny.

Ponúkam vám svoju pomocnú ruku. Choďte a odpovedzte na moje volanie. Reagujte tým, že budete oň prejavovať záujem, že upriamite svoju pozornosť na chorých, na ľudí v núdzi a na tých, o ktorých sa nikto nestará.

Som vašim Trojjediným Bohom prítomným v troch Božích osobách a prosím vás, moje verné deti, o pomoc pri záchrane týchto úbohých duší.

Nenechajte sa odvádzať od tejto práce, ktorú vám predkladám, pretože je to úloha, ktorú vám dáva váš Boh a buďte uistení, že má nesmierny význam. Za vašu pomoc budete odmenení a nie hocijako, ale kráľovsky a na večné veky, ak budete nasledovať moju prosbu. Preto neváhajte a konajte.

Veď či som vás už niekedy sklamal? Alebo nedodržal svoje slovo? Nie nikdy, pretože Ja som Boh, ktorého slová a činy sú pravdivé a pravé. Preto neváhajte a poďte, moji verní, pevne sa držiac Mňa, vášho Kráľa a záchrancu, Ježiša Krista.

Dávam vám silu a požehnanie, aby ste boli schopní rozpoznať, čo má skutočnú hodnotu a čo nie. Len duchovno je vám zárukou, iné nie. Dobre počúvajte moje slová a podľa nich konajte. Choďte medzi ľudí a robte to, o čo vás prosím. Hlásajte evanjelium a rozdávajte lásku medzi svojimi blížnymi, ako som to robil Ja, váš Mesiáš, Kráľ a Vykupiteľ Ježiš Kristus.

Dávam vám na to svoje Božie požehnanie, silu a odhodlanosť. Nedajte sa od tejto Mnou posvätenej práce odviesť.

Nadovšetko vás milujem.

Váš Mesiáš a Záchranca
Ježiš Kristus Nazaretský

obsah

18. Posolstvo zo dňa 04.10.2016

Dávam vám toto posolstvo ako odmenu pre tých, ktorí uverili a nedali sa zviesť pochybnosťami o mojej prítomnosti v tomto svete. Som stále s vami. Blažení sú tí, ktorí nevideli a uverili.

Vám venujem týchto mojich pár povzbudivých slov ako odmenu za vašu snahu a vieru. Nadovšetko vás milujem, moji milovaní verní bratia a sestry, ktorí Mi verne slúžite.

Som rád, že som našiel spriaznené duše, ktoré sú ochotné Mi venovať svoj čas a svoju silu potrebnú na vykonávanie úloh, ktoré im prideľujem podľa ich zásluh a možností. Som nesmierne rád, že som našiel skupinu mojich verných detí, moju armádu, ktorá je ochotná za Mňa bojovať, a keď na to príde, aj dať svoj pozemský život.

Nebojte sa. Táto obeta nebude nutná, pokiaľ budete plniť moje úlohy a verne sa Mi oddáte. Obránim vás, aby som vás bezúhonných a očistených mohol priviesť do môjho večného kráľovstva.

Poďte moji, poďte do boja spolu so Mnou a dosiahneme veci, ktoré Mi môj Otec zveril, aby som ich spolu s vami naplnil. Nenechajte sa odviesť z tejto cesty. Naďalej Mi dôverujte a milujte Ma aj bez dôkazov.

Raz vám dám dôkaz večný. Dôkaz večnosti, ktorý som pre vás, moji milovaní, s láskou vybral, aby som s vami strávil vašu budúcnosť za predpokladu, že nezídete z pravej cesty. Preto sa Ma držte a nič zlé sa vám nestane.

Vám všetkým ďakujem za vašu vernú službu. Ste mojim balzamom pre moje doráňané srdce, ktoré plače, keď vidí toľké duše ako Ma odmietajú a nechcú vo Mňa uveriť.

Je to ich pýcha, zloba a egoizmus, ktoré im bránia, aby ku Mne prišli a poznali svojho dobrého milujúceho záchrancu.

Ste ako rosa na mojej lúke. Osviežujete Ma a prinášate svetlo do tohto sveta. Moje svetlo, svetlo večného života.

Sľubujem vám, že vás neopustím. Milujte Ma a Ja sa vám za to bohato odmením.

Váš milujúci Otec, Syn a Duch Svätý. Váš Kráľ večnosti a dobrodenia. Váš ženích, ktorý na vás, svoju nevestu, už netrpezlivo čaká.

Zostávajte s Bohom, moji milovaní. Iba s Bohom a s nikým iným. S tým pravým Trojjediným Bohom. Shalom. Amen.

Yeshua Hamashiach

obsah

17. Posolstvo zo dňa 30.09.2016

Deti moje,

hovorí k vám váš Boh a Spasiteľ. Už je čas pripraviť sa na môj príchod. Na príchod vášho Kráľa. Buďte Mi na blízku a dajte na moje slová.

Som pripravený dať vám inštrukcie ohľadne Varovania.

Varovanie je Boží akt, je to akt Božieho milosrdenstva. Počas niekoľkých okamihov vás uvediem do stavu, v ktorom každá duša uvidí svoje hriechy i dobré skutky. Deti do sedem rokov sú z tohto aktu vylúčené.

Pripravte sa na tento deň, lebo ten, kto sa nepripraví modlitbou, spoveďou, pokáním a robením dobrého, to bude mať ťažké. Bude to mať ťažké v tom, že neunesie ťarchu svojich hriechov. Hriech nie je odo Mňa, ale od zlého. Táto ťarcha bude u niektorých taká závažná, že nebudú v stave to prežiť. Preto na vás nalieham, pripravte sa! Čas sa blíži.

Prichádza Váš Ježiš, aby Ho každý uvidel, aby každý dostal dôkaz o jeho existencii. Bdejte a proste o dar múdrosti, o dar Ducha Svätého, o dar kajúcnosti a schopnosti milovať svojho blížneho.

Deti moje. Ja prichádzam. Už som takmer u vás. Nespite a neberte tieto slová na ľahkú váhu.

Máte ešte možnosť, aby ste sa spamätali a prijali Ma do svojich sŕdc. Konajte a milujte Ma, pretože ten, kto neverí a má zatvrdnuté srdce, to bude mať oveľa ťažšie, aby si zachránil svoju dušu ako ten, kto Ma prijme a otvorí svoj zrak, sluch a svoje srdce.

Ja vás doslova prosím. Očakávajte Ma, Ja prichádzam. Chystajte sa, aby ste Ma s úctou prijali. Čaká vás za to veľká odmena vo večnosti v spoločenstve so Mnou a mojim Otcom.

Moji milovaní, dávam vám tieto slová a pokyny, aby ste ich brali vážne a s úctou. Zostaňte bdelí a nedajte sa zviesť na krivé cesty.

Váš milujúci ochranca
Boh Otec, Syn a Duch Svätý

obsah

16. Posolstvo zo dňa 28.09.2016

Moji milovaní,

príslušníci kresťanských cirkví, hovorím k vám Ja, váš Kráľ a Vykupiteľ. Chcem vám dať niekoľko pokynov ako sa zachovať vo vašej situácií, ktorú práve teraz zažívate.

Ako prvé zostaňte verní svojmu kráľovi Ježišovi Kristovi. Zostaňte verní vo všetkom, čo som vám od počiatku môjho učenia dal. Držte sa evanjelia a mojich Božích prikázaní.

Ako druhé neverte každému, kto nosí červenú tuniku alebo zastáva vyššie postavenie v cirkevnej hierarchii, pretože Ja som váš Pán a Kráľ a nikdy som od svojich služobníkov nevyžadoval, aby sa honosne obliekali a prepychovo žili. Som Kráľom chudobných a tých, ktorí sú v núdzi a Kráľom chorých duší.

Preto neverte každému, kto volá: „Ježiš, Ježiš“, lebo Ja vidím do sŕdc ľudí a viem, čo kto je. Dôverujte Mi a konajte podľa mojich rád. Takto dôjdete najistejšie do cieľa.

A potom je tu ešte vec ako sa zachovať, keď vám cirkevný predstavený predloží inú náuku a bude vám hovoriť, že je to najnovšia verzia pravdy.

Neverte! Lebo veľa vlkov v barančom rúchu vás bude chcieť zviesť na krivé cesty. Neverte!

Držte sa len mojej pravej náuky a Mňa, vášho Pána Ježiša Krista. Preto vám hovorím, majte sa na pozore a všímajte si všetko, čo sa okolo vás deje. Budú vás chcieť zviesť. Nedajte sa!

Ostaňte verní a bojujte za svoju vieru. Tú pravú vieru v Ježiša Krista Nazaretského.

Som váš Otec, Syn a Duch Svätý. Dôverujte Mi, moji milovaní. Budem vás sprevádzať na vašich cestách a dávať vám rady. Dôverujte Mi.

Váš Kráľ a ochranca
Yeshua Hamashiach

obsah

15. Posolstvo zo dňa 21.09.2016

Moje dieťa,

máš v ruke červené pero; červená je symbolom krvi. Mojej krvi preliatej za vás na kríži. Budúce časy prinesú krv, ktorá bude výkupným na obnovu cirkvi a viery vo Mňa, Ježiša Krista.

Budú potrebné obete, aby sa znova obnovila moja pravá náuka. Preto sa pripravte. Pripravte sa na krviprelievanie ako výkupné za vaše zlé činy a jednanie.

Ja som Boh dobrotivý, ale musí prísť aj trest, o ktorom je zmienka už v Starom zákone. Preto sa pevne držte môjho slova a dbajte na moje Božie rady, lebo inak zahyniete, moje milé deti.

Zlo už chodí okolo a striehne, koho by zožralo. Preto sa majte na pozore a pamätajte na svoje činy. Obzvlášť vás prosím o pomoc pri záchrane duší, ktoré nie sú v stave milosti, lebo tieto budú pohltené ako prvé.

Buďte bdelé, moje deti, a konajte dobro. Milujem vás a dávam vám rady ako si zachrániť život a dušu. Napriek tomu prídu aj chvíle, kedy nebudete vedieť ako a kam, koho a čoho sa držať. Už len Ja vám ostanem ako tá posledná pravá nádej na vašu záchranu. Dajte na moje slová a pripravte sa na krviprelievanie v tom pravom slova zmysle. Lebo ako som už povedal, len Ja som vaša nádej a budúcnosť a nikto iný.

Buďte so Mnou a pevne sa Ma držte. Dovediem vás do môjho domova, aby ste pocítili moju lásku a nehu, ktorú voči vám prechovávam. Nech by sa už stalo čokoľvek, hľaďte len vpred a spolu so Mnou upriamujte svoj zrak k horizontu.

Ja vás k nemu dovediem a spolu dokončíme započatú cestu. Len so Mnou zostaňte, moje milované deti. Dal som vám informácie o budúcich časoch, preto sa pripravte a konajte dobro, lebo len dobré duše, ktoré Ma milujú, dôjdu do môjho zasľúbeného cieľa.

Váš ochranca
Ježiš Kristus

obsah

14. Posolstvo zo dňa 17.09.2016

Moja milá armáda,

Ja som váš Kráľ a Spasiteľ, váš obhajca u večného Trojjediného Boha, váš Ježiš Kristus Nazaretský. Toto posolstvo dávam celému svetu. Pozorne Ma počúvajte, moja armáda.

Deti moje, ako som vám už naznačil, ide do tuhého. Ešte pár mesiacov vám zostáva na to, aby ste svojimi modlitbami obmäkčili srdce Trojjediného Boha a prosili Ho o milosrdenstvo pre Európu a celý svet.

Končí sa rok milosrdenstva a začiatkom nového roka sa začnú diať veci prorocké, veci, ktoré stoja v Knihe pravdy. Ide o inváziu moslimov do Európy.

Ak chcete ovplyvniť a oslabiť túto situáciu a tlak tejto ohromnej sily, potom povstaňte a bráňte, čo je vaše. Bráňte Európu, bráňte si svoju vieru, svoje tradície a svoje územie, lebo ak sa modlitbami aktívne nespojíte, dovolíte nepriateľovi, aby vošiel na vaše územie a vy i generácia vašich detí budete trpieť. Preto poďte do boja duchovného, do boja proti silám, ktoré neslúžia Mne.

Dávam vám potrebné zbrane – modlitbu, pokánie, vieru, dôveru, vaše dobré skutky a vašu lásku k svojim blížnym. Bol by som rád a prial si, aby sa čo najviac veriacich spojilo v tomto boji a aby sme ako armáda dokázali aj nemožné veci, ktoré len na čele so Mnou, vašim Kráľom Ježišom Kristom a po boku mojej Matky Márie, vás dovedú do vytúženého cieľa. Preto vás prosím a žiadam, poďte do boja, do modlitebného boja proti invázii proti kresťanstvu, proti invázii, ktorá útočí na všetko, čo je moje a odo Mňa.

Buďte opatrní a dôslední. Nie ste ponechaní sami na seba. Som s vami Ja, váš Vykupiteľ a Stvoriteľ, váš obhajca a záchranca, váš Ježiš Kristus, ktorý vás pripravuje na ťažký a strastiplný čas. Dôverujte vo Mňa, dôverujte v Trojjediného Boha Otca, Syna a Ducha Svätého, lebo len On je vašou istotou, silou a pravým domovom.

Budeme stáť na čele tohto boja s vami. Choďte vpred, moja armáda, a dajte Mi dôkaz vašej viery a oddanosti a Ja vás ochránim od nežiaducich, zotročujúcich a zhubných vplyvov. Len Ja dávam ten pravý život, život večný, nekonečný, plný lásky a blaženosti.

Poďte, deti moje, do boja za Boha a svoj národ. Na čo ešte čakáte? Už je najvyšší čas, už je dvanásta hodina a vy ešte stále spíte ako moji apoštoli, ktorých som prosil, aby so Mnou bdeli. Ale oni nedali na moje rady. Nemodlili sa so Mnou.

Nerobte aj vy túto chybu. Bdejte a volajte so Mnou o pomoc môjho všemohúceho, dobrotivého a milosrdného Otca. Bdejte a nenechajte sa oklamať nepriateľom. Ja vás milujem a prosím, nespite, ale podieľajte sa na výhre, ktorú vám ponúkam za podmienky, že Ma poslúchnete a budete so Mnou bojovať za vašu budúcnosť a spásu.

Robím tak z nezištnej a hlbokej lásky k vám. Poďte, deti moje, a Ja vás povediem na čele tohto boja. Len Ja som ten, ktorý zmôže aj nemožné. Len Ja, Ježiš Kristus Nazaretský, váš Kráľ a dobrodinec.

Onedlho nastanú časy, kedy budete zúfalí, bez nádeje a šance. Ale keď svoj život zasvätíte Mne, svojmu Kráľovi, záchrancovi a Spasiteľovi, potom aj v tej najneprehľadnejšej situácii nájdete svetlo, ktoré je večné a ktoré vám ukáže cestu, ktorú hľadáte. Svetlo, ktoré vás nikdy nesklame a nezradí. Držte sa ho, lebo vás dovedie do vytúženého cieľa.

Ó, moja drahá armáda, dávam vám rady a pokyny, preto ich pozorne čítajte, aby ste raz nemohli povedať, že vám nebola daná príležitosť na záchranu a nový život. Už som vám tak veľa ráz povedal, že som život, cesta, že som pre vás všetko.

Choďte deti moje a buďte v tomto duchovnom boji dobrými vojakmi mojej armády. Potrebujem každého jedného z vás, aby sa mohli naplniť moje plány. Mám môj Boží plán pre každého jedného z vás. Spolupracujte so Mnou a nechajte sa viesť, aby sme mohli dosiahnuť aj nemožné vo vašich očiach.

Som váš priateľ, preto sa nedivte, že sa vám váš Boh prihovára takýmto spôsobom. Ja som váš priateľ, vy nie ste moji sluhovia. Preto som si vybral Mne milý nástroj, aby som vám rečou priateľa, Boha a človeka, mohol odovzdať tieto slová, pretože vás milujem a neprajem si nič iné, než vašu záchranu a spoločnú večnosť po mojom boku.

Modlite sa a proste o ochranu Európy, o ochranu Slovenska a pozvite aj moju Matku, aby vám v tomto duchovnom boji naďalej pomáhala napriek veľkým útokom voči jej osobe. Moju Matku milujem nadovšetko a jej prosby majú u Mňa veľkú hodnotu.

Nasledujte Ma a chráňte vašu vieru a to, čo som vám daroval, aby ste to spravovali podľa mojich predstáv a zásluh. Ideme do boja duchovného proti silám nadprirodzeným, proti silám temnoty.

Choďte, deti moje a nerobte veci, ktoré by ste raz mohli oľutovať, lebo len Ja som vaša istota, budúcnosť a záchrana. Ja som vaša večnosť a vaše všetko. Majte sa, deti moje, na pozore.

Váš Ježiš Kristus
Trojjediný Boh Otec, Syn a Duch Svätý

obsah

13. Posolstvo zo dňa 09.09.2016

Obraciam sa na tých, ktorí veria a nenechajú sa zviesť na zlé, nejasné cesty. Na tých, ktorí sú odvážni a nenechajú sa odradiť pri prvej prekážke.

Dávam vám pokyny ako ďalej. Kráčajte vpred, moja armáda a plne Mi dôverujte. Choďte a buďte vernými a presvedčivými svedkami môjho evanjelia.

Nechoďte za tými, ktorí sú oblečení v bielom rúchu, pod ktorým sa ukrýva dravý vlk. Za tými nechoďte. Vždy nasledujte len Mňa, vášho jediného vodcu Ježiša Krista, ktorého učenie je jasné, čisté a nezahmlené.

Len Mňa nasledujte, deti moje. Ostatní, ktorí sa nevydajú touto cestou, budú stratení. Len veľmi ťažko nájdu cestu späť. Preto neurobte chybu a hneď na začiatku cesty sa rozhodnite správne. Ja vás povediem a ukážem vám, kam a kde je tá cesta istá. Pretože ak pôjdete inou cestou bezo Mňa, neprežijete.

Len Ja som tá pravá cesta, pravda a nádej. Len Ja, Ježiš Kristus Nazaretský.

Zostaňte Mi vždy verné, deti moje. Shalom.

Yeshua Hamashiach

obsah

12. Posolstvo zo dňa 08.09.2016

Tak, ako slnko napĺňa svojim svetlom deň, aj Ja napĺňam svojou prítomnosťou vás vo vašich srdciach.

Som veľmi potešený, keď vám je moja prítomnosť príjemná, lebo Ja som samotná láska a tým aj vy prejavujete vašu lásku ku Mne.

Ale ak osoba, jej duša, nemá záujem, aby jej srdce naplnila moja prítomnosť, vtedy som veľmi sklamaný a bolí Ma to. Preto by som si prial, aby vaše srdcia boli naplnené mojou prítomnosťou a prijali Ma do svojich príbytkov.

Majte sa na pozore, deti moje a nedovoľte nepriateľovi, aby dobil a vlastnil vaše srdcia, lebo ak sa tak stane, bude pre vás veľmi ťažké vrátiť sa na dobrú a správnu cestu. Som pripravený pomáhať vám v tomto boji, len Mi darujte vašu dôveru a vernosť.

Ešte stále máte na výber, buď Ja alebo môj protivník. Len pri Mne, vašom Trojjedinom Bohu, máte zaručenú ozajstnú šťastnú budúcnosť.

Odovzdajte sa Mi do rúk a Ja vás povediem. Povediem vás na ceste ku Mne do raja.

Buďte dobré, moje milované deti a nebuďte neverné. Ja som s vami po celý čas.

Váš Kráľ a Vodca
Syn Trojjediného Boha – Ježiš Kristus

obsah

11. Posolstvo zo dňa 07.09.2016

To, čo sa momentálne deje vo svete, sú všetko znaky konca časov, ako dobre viete.

Dávam vám neustále upozornenia, aby ste nespali, aby ste na moje slová dali a Ma počúvali. Príde čas, kedy budete ľutovať, že ste túto príležitosť nebrali vážne a moje milosrdenstvo odmietli. Nech vám Duch Svätý dodáva odvahy tieto posolstvá rozoznať a v ne uveriť.

Ja som to JAHWE, váš Vykupiteľ a Spasiteľ, ktorý vás volá. Ja som to, deti. Nech si všetky národy uvedomia, že sa blíži koniec časov a k tomu aj všetky udalosti týchto dní.

Preto nebuďte ako neveriaci Tomáš, ktorý, až keď uvidí, uverí. Uverte už predtým, ako vám dám osobné dôkazy. Lebo tí, čo nevideli a uverili, majú v prvom rade u Mňa vyhradené miesto.

Buďte dobrými služobníkmi Boha a netrápte už aj tak moje doráňané srdce.

Som váš najvyšší prorok a učiteľ a vy Ma odmietate. To je smutné, veľmi smutné.

Posielam vám tieto posolstvá, aby ste mali nádej a lásku. Aby ste mali dosť hojnosti vo vašom konaní, aby ste mali a dostali všetko, čo je potrebné na záchranu duší. Ó, deti moje, aká bolesť Ma zoviera pri pohľade na vašu nedôveru. Aká bolesť preniká priamo do hrude, môjho srdca.

Veď len Ja som vaša istota, budúcnosť a záchrana. Len Ja, Ježiš Kristus. Tak poďte, moje stádo a nasledujte svojho pastiera.

Dávam vám aj pomoc v prítomnosti mojej svätej Biblie – Evanjelium podľa Matúša, kap. 16, odst. 8.

Choďte a volajte do celého sveta a bubnujte na poplach. Váš Kráľ prichádza!

Na večné veky s vami s láskou spojený Váš

Trojjediný Boh Otec, Syn a Duch Svätý

obsah

10. Posolstvo zo dňa 06.09.2016

Dnešné moje posolstvo sa týka mojich milovaných bratov a sestier v službe Boha.

Ako viete, mám v službe viacero prorokov a vizionárov. Aj to je pravda, že nie všetci títo takzvaní proroci a vizionári sú odo Mňa. Ale sú aj takí, ktorých posielam v každom storočí, aby pracovali pre Mňa a aby pomáhali ľuďom nájsť cestu ku Mne.

Tieto posolstvá, ktoré teraz dostávate, sú odo Mňa, od vášho verného Boha, Boha Otca a jeho jednorodeného Syna Ježiša Krista spolu s Duchom Svätým.

Keby ste si dokázali uvedomiť hodnotu týchto slov, tak by ste ani chvíľočku neváhali tieto riadky zverejniť.

Chýba vám ešte milosť na to, aby ste dokázali rozoznať Božieho ducha od ducha nepriateľa. Ponúkam vám túto milosť, len proste o ňu. Dám vám ju a aj milosť múdrosti, len o to proste.

Bol by som veľmi rád, keby ste mi začali v plnej miere dôverovať a Ma pozvali do vášho príbytku. Ó, ako dlho už čakám. A vy nie ste ochotní Mi tieto dvere otvoriť. Nech sú vám dané milosti, ktoré potrebujete, aby vaše srdce pocítilo moje volanie a moje prosby.

Buďte moje dobré deti a vezmite moje slová vážne. Ja som bol na začiatku Slovo, to Slovo bolo u Boha a Boh bol s vami.

Prečo vás volám a na vás čakám? Lebo vás milujem a chcem vaše dobro a záchranu každej jednej duše. To je mojim veľkým cieľom. Priviesť duše ku Mne na večné veky. Nič iné, deti moje, nič iné.

Mám vás nekonečne rád a prosím ešte raz o prijatie.

Dovoľte Mi vojsť a vám ukázať tú pravú cestu do večnosti. Som váš záchranca a dobrý pastier, ktorý sa o svoje ovce stará a nenechá ich vojsť na krivé cesty.

Dbajte na moje slová a naplňte moje túžby. Budem na vás čakať a proste o milosť poznania, rozpoznávania a milosť Ducha svätého. On vám ukáže tú pravú cestu, On Vám ukáže pravdu a dovedie vás ku Mne. Dávam vám na to moje sväté požehnanie. Nech vás moja otcovská ruka na týchto cestách sprevádza.

Váš Trojjediný Boh
Otec, Syn a Duch Svätý

obsah

9. Posolstvo zo dňa 02.09.2016

Toto dávam na známosť všetkým národom sveta: Poďte moji milovaní, poďte do boja – do boja za Boha a za národ.

Už po toľký raz vás prosím, dajte na moje slová a poďte za Mnou. Nebojte sa, moji milovaní. Ja som to, váš Ježiš Kristus, ktorý za vás vylial svoju presvätú krv. Poďte a nasledujte Ma.

Národy sveta, do vašich sŕdc sa vkrádam ako zlodej. Musím prísť ako zlodej. A či Mi neprislúcha prísť ako váš Kráľ? Ako Kráľ vojsť do vašich sŕdc a priviesť vás do môjho nebeského kráľovstva. Poďte, deti moje, a otvorte svoje srdcia pre Mňa, aby som vám mohol ukázať, čo je ozajstná láska a milosť. Dajte mi predsa tú šancu.

Nemôžete Ma spoznať, nemôžete Ma počuť a Ma prijať. Hlas vášho Kráľa, pretože vaše srdcia sú zatvrdnuté a maloverné. Ó, ako plačem, ako vás prosím a vyzývam, ale vy stále odmietate rozpoznať môj hlas.

Hlásajte všetkým národom, že Ja som už na ceste, že váš Kráľ už prichádza a prosí o prijatie. Prijatie hodné Kráľa, prijatie hodné Vykupiteľa, prijatie hodné vašej lásky.

Dovoľte Mi vojsť do vašich domovov, do vašich ulíc a do vašich príbytkov. Aby som mohol váš život obohatiť mojou prítomnosťou Boha Trojjediného. Nenechajte Ma stáť pred dverami.

Chcem vás obohatiť mojou prítomnosťou. Verte Mi, ja som to, Ježiš Kristus, ktorý stojí pri dverách a klope. Klope a čaká na vaše obmäkčené srdcia, ktoré sa voči Mne otvoria. Ja som to, ktorý chce vaše srdcia obmäkčiť, Ja som to, ktorý chce vaše srdcia naplniť, Ja som to, ktorý chce vaše srdcia spojiť s mojim.

Nedajte sa zviesť na iné chodníčky, široké a ľahké, lebo tie nevedú ku Mne. Len cesty úzke a strastiplné vedú ku Mne. Pretože kto chce ísť za Mnou, musí veľa uniesť a svoj kríž na pleci akceptovať.

Len takáto cesta vedie ku Mne. Iná nie! Táto cesta je síce ťažká, ale na konci oslobodzujúca od všetkých útrap, nerestí a súžení.

Dávam vám ďalšie a ďalšie príležitosti, pretože vás ľúbim ako Otec svoje deti. Len dobrý Otec nenechá svoje deti bez opatery. Aj moja Matka Mária vás stále volá: „Hľadajte môjho Syna, lebo len On je vaša záchrana. Nikto iný, len On, váš Ježiš Kristus. Váš Ježiš, ktorý je v každej svätej Hostii a čaká na prijatie.“

Ja som sa stal kvôli vám takým malým vo svätej Hostii, aby som mohol byť s vami a aby ste ma mohli prijať. Príďte a neodmietnite Ma. Ja som to najvzácnejšie, čo môžete dosiahnuť na tomto svete.

Ó, moji, ako trpím. Ó moji, ako krvácam, keď vidím, ako sa moje deti ženú do záhuby. Nie len z nevedomosti, ale aj z pýchy a tvrdosti srdca.

Pomôžte Mi pri záchrane týchto duší. Sú to moje deti, ktoré čakajú na záchranu a spásu.

Otvorte svoje srdcia dokorán, aby som do nich mohol vojsť.

Nech vás na týchto cestách sprevádza Trojjediný Boh Otec, Syn a Duch Svätý.

Ja som JAHWE
Váš Boh a Vykupiteľ

obsah

8. Posolstvo zo dňa 25.08.2016

Ako som vám už viac razy oznámil, má prísť čas veľkých súžení a trápení. Prečo, pýtate sa? Pretože ste neposlúchli svojho pravého Boha. Boha Večného Trojjediného Otca, Syna a Ducha Svätého. Dal a dávam vám stále príležitosti, ale vy nechcete počúvať, deti moje. Choďte a robte pokánie.

Pokánie je začiatkom vašej novej cesty. Novej cesty ku Mne Ježišovi Kristovi, vášmu záchrancovi. Dajte na Mňa, robte pokánie. Ideme do posledného obdobia, do poslednej fázy, ktorá sa spomína v Knihe kníh, v Jánovom evanjeliu, v Zjavení Jána. Berte to veľmi vážne. Táto časť v Biblii je vám známa, preto ju študujte a hľadajte v nej, kde sa práve nachádzate.

Spoznávajte znaky, ktoré vám posielam a rozlišujte. Máte ešte čas a možnosť rozšíriť si svoj obzor a spoznať Božie tajomstvá. Nebojte sa, Ja som s vami, budem vás sprevádzať, ak mi to dovolíte. Choďte vpred. Dám vám všetko, čo potrebujete. Príde čas, keď nebude možné používať najmodernejšiu techniku, nebude možné komunikovať s najmodernejšími prostriedkami. Preto sa pripravte a skladujte svoje vzácne knihy o pravde.

To, čo je napísané na papieri, sa nedá len tak zmazať. Chráňte si tieto veci a dbajte, aby ich aj ďalšia generácia mohla zdediť. Nastane čas, keď nebude možné sa o Mne dozvedieť cez internet. Preto choďte do celého sveta a ohlasujte evanjelium.

Dajte si na tom záležať. Je to moja veľká túžba. Milujem vás a chcem vám dať všetky inštrukcie, ktoré vám pomôžu zachrániť tie najdôležitejšie hodnoty, akými sú viera a pravda v toho pravého Trojjediného Boha.

Nenechajte sa odlákať z týchto ciest, ale pokračujte ďalej, rázne a v pozitívnej nálade a verte v moju budúcnosť. Buďte optimistickí a verte, že Ja, Ježiš Kristus, som váš vodca a Kráľ a všetky veci, aj tie nepríjemné, sú pod kontrolou môjho Otca – JAHWE. On riadi celý vesmír, On riadi celý svet a On má pod kontrolou aj celé ľudstvo.

Dal vám slobodnú vôľu, môžete s ňou slobodne narábať a využívať ju, ale môj Otec JAHWE je jej pôvodcom. On vám všetkým dal to, čo potrebujete. Niektorým viacej, iným menej, ale každému podľa toho, čo na mieru potrebuje. Verte Mu a nehazardujte s vašimi darmi, pretože to, čo ste raz odhodili, už možno nikdy nenájdete!

S vašimi darmi dobre zaobchádzajte a dobre s nimi hospodárte. Snažte sa svoje zahrabané mince vykopať a rozmnožiť. Ten, kto dostal jednu mincu, nech ju rozmnoží na dve mince. Ten, kto dostal pät mincí, nech ich rozmnoží na desať mincí. A ten, kto dostal málo, nech z toho mála urobí dvojnásobok. Ten, čo dostal veľa, nech z toho urobí ešte viac.

Lenivé duše, ktoré sa boja, že stratia aj tú jednu mincu a znova ju zakopú, nemajú u Mňa odmenu. Pretože len tie usilovné duše, duše verné a dôverujúce Mi, majú u Mňa odmenu istú. Preto choďte a hospodárte spravodlivo a dobre.

Nezahadzujte moje dary a ani moje mince. Dal som vám ich z lásky a na pomoc druhým. Choďte a hospodárte podľa Božích zákonov. Nie podľa vašich. Dal som vám na pomoc Desatoro Božích prikázaní. Tak sa ich držte a nemeňte ich.

Pretože veci od Boha dané sa nemenia, sú večne platné. Kto čo len položí ruku na Božie zákony a pokúsi sa ich meniť, pocíti tvrdosť mojej spravodlivosti pred večným súdom. Tam sa odhalí každá jedna dobrá, ale aj zlá vec, ktorú ste kedy vykonali. Majte to na pamäti. Božie ako vidí všetko a všade. Aj to najintímnejšie, aj to najskrytejšie tajomstvo.

Moji milovaní, choďte a plňte moju vôľu.

Dávam vám moje Božie požehnanie. Na večnosť s vami spojený

Váš Boh a Kráľ
Ježiš Kristus

obsah

7. Posolstvo zo dňa 24.08.2016

Moji milovaní,

ako som vám už povedal, budem vám dávať pokyny prostredníctvom týchto posolstiev. Toto je prvé z posolstiev svetového významu určené pre všetky národy sveta. Ak vám to bude možné, dajte ho preložiť aj do iných jazykov. Budem tomu veľmi rád.

Ako som vám už povedal, choďte po mojich šľapajach a nič sa vám nestane. Dám vám príležitosť, aby ste zlepšili situáciu vo svete. A to takým spôsobom, že budete robiť to, čo vám poviem.

Ako prvé choďte do celého sveta a hlásajte moje evanjelium.

Ako druhé dajte na moje rady obsiahnuté v mojich posolstvách a zostaňte Mi verní, lebo inak sa nenaplní proroctvo, ktoré má zachrániť milióny duší tohto sveta. Znamená to, že máte enormnú zodpovednosť nie len za svoju dušu, ale aj za duše svojich blížnych. Tým, ktorí odmietnu ísť v mojich šľapajach, len poviem: Škoda. Veľká škoda, lebo im neostáva nádej a bez nádeje niet ani žiadneho cieľa.

Deti moje. Nebuďte nerozumné a tvrdohlavé. Dávam vám šancu na prežitie a večnú záchranu svojej i iných duší.

Zostaňte Mi verné a choďte do celého sveta ohlasovať moje evanjelium. Len tak sa môže svet o Mne dozvedieť, aj tie deti, ktoré ešte nemali príležitosť sa so Mnou stretnúť.

Choďte a hovorte o Mne, choďte a píšte o Mne, choďte a spievajte o Mne. Čo sa vám zapáči, ale konajte. Neseďte a nečakajte len na Božie milosrdenstvo, hoci aj to je potrebné, ale musíte aj vy sami niečo pre to urobiť.

Skutky robia človeka bohabojným. Skutky robia človeka odovzdaným. Dajte sa všetci do práce, ktorí čítate tieto posolstvá a Ja vás odmením. Bohato vás odmením večným kráľovstvom, deti moje. Tam budeme spolu ako jedna verná rodina. Ako rodina, ktorá pracuje pre jedného Trojjediného Boha Otca, Syna a Ducha Svätého.

Tak len do toho. Ja som s vami a na čele môjho vojska, mojej armády, ste vy, moji silní, verní, oddaní vojaci. Bojujte za Krista, za vášho večného Krista, ktorý za vás svoj život dal a znova by ho dal, keby to bolo nutné.

Dajte sa do práce, nezaháľajte. Ja som s vami a budem s vami po celé dni vášho pozemského života. Tak, ako som povedal, na večné veky vekov. Amen.

Dal som vám prvé pokyny, riaďte sa nimi. Hlásajte evanjelium a buďte mojimi novými apoštolmi. Apoštolmi živého Boha Otca, Syna a Ducha Svätého.

Len Ja som skutočný Boh. Nikto iný, len Ja. Dávajte si na to pozor, komu sa klaniate a koho zvelebujete. Je to nebezpečná hra s ohňom. Nie sa hrať na priebojníka a potom zlyhať pri najmenšej prekážke.

Zostaňte pevný ako skala, ako diamant a nechajte sa okresať a obrábať. Bude z vás nádherný diamant Mnou opracovaný a Mnou vyleštený. Je to namáhavá práca, ale stojí za to.

Ja som váš remeselník, ktorý vás obrába a skrášľuje. Dajte Mi šancu, aby som vás opracoval tak, aby ste boli hodní vojsť do môjho kráľovstva a mohli tam so Mnou prebývať na večné časy. Na moje večné časy, nie vaše, lebo vaše časy pominú, ale moje nikdy nepominú. Verte Mi. Ja som prítomný v týchto časoch a môžem to potvrdiť. Verte. Som prorokom a svedkom nekonečnej večnosti, krásnej Božej večnosti. Večnosti bez strachu, námahy a zloby. Panuje tu len láska a mier. Len láska a spokojnosť. Len láska a starostlivosť o tých, ktorí ešte potrebujú pomoc.

Nedajte sa odlákať od tohto nádherného daru, akým je raj. To Boh ho pre vás stvoril a ešte ho stále zveľaďuje. Veci nie sú ukončené, o ktorých vám hovorím, ale sú neustále budované a zdokonaľované.

Tak len do toho, moji milovaní, čakám na vás. Už nezaháľajte, ale pustite sa do práce. Dávam vám obrovskú príležitosť, prijmite ju. Chopte sa jej.

Sú medzi vami ľudia, ktorí potrebujú povzbudenie a pomoc. Dajte im ju. Pomáhajte im, zoberte ich za ruku a ukážte im cestu, ktorá ich privedie ku Mne. Ja vás mám všetkých nevýslovne rád. Všetkých, každého jedného z vás. Myslite na to. Som to Ja, váš dobrý, milujúci Kráľ a Spasiteľ, Vykupiteľ, manžel a ochranca. Vy ste moja nevesta. Moja Božia nevesta, pre ktorú prídem, keď nastane na to čas. Ako je napísané v Knihe kníh – sám Kráľ vyzdvihne svoju nevestu a zoberie si ju k sebe. Bude vytrhnutá z náručia zla a bude vzatá do nebeského raja, do Božieho raja, kde už všetci na ňu čakajú. Aj Ja, Ježiš Kristus, ktorý sa na tomto vytrhnutí budem aktívne podieľať. Verte či nie, tak sa stane.

To hovorí váš Pán a Kráľ Ježiš Kristus – JAHWE.

Už sa nemôžeme dočkať toho dňa, keď bude moja nevesta prijatá do môjho kráľovstva. Tam ju čaká prestretý stôl a celé nebo na čele so Mnou. Všetci anjeli a svätí a aj môj Otec Boh a celá nebeská ríša. Bude tam prítomná aj moja Matka, ktorú nevýslovne milujem a ľúbim. Ona za vás neprestajne prosí a oroduje. A mnohí ju odmietajú. Moju dobrú, milovanú Matku Máriu. Ona je vašou Patrónkou a Spoluvykupiteľkou, lebo ona spolu so Mnou veľmi trpela počas môjho ukrižovania. A aj teraz trpí, keď vidí, čo robia naše deti na zemi.

Je to bolesť, ktorá nekončí, je neprestajná a neutíchajúca. Preto proste moju Matku o pomoc. Dám na ňu a na jej modlitby. Nikdy som neodmietol ani len jednu jej prosbu. Mám ju veľmi rád a prial by som si, aby ste ju tiež milovali. Ona je vašou orodovnicou a prihovára sa za vás dňom i nocou. A vy ňou mnoho razy pohŕdate. To je veľmi smutné a bolestivé. Bdejte a modlite sa a nedajte sa zlákať na všelijaké klamstvá a krivé cesty.

Som neustále s vami, moji milovaní. Čakám na vašu reakciu. Samozrejme na tú pozitívnu.

Ak si myslíte, že Boh, Ježiš Kristus, by takýmto spôsobom s vami nehovoril, potom sa mýlite.

Ja hovorím s mojimi deťmi tak, ako som hovoril s mojimi apoštolmi, keď som žil tu na zemi. Preto neodsudzujte tieto posolstvá. Sú pravé a nedám príležitosť nepriateľovi, aby Mi do nich hovoril alebo sa do nich miešal, pretože Ja som strojcom všetkého. Aj týchto posolstiev. Neodsudzujte ani mojich prorokov, lebo oni sú pod mojou ochranou. Tá im bola udelená od samotného Boha Otca.

Majte sa preto na pozore, čo a ako hovoríte. Pretože každé zlé slovo sa vám zapíše do Knihy života a podľa toho budete raz súdení. Dávajte si na to pozor. Je to naozaj tak. Každá jedna myšlienka a každé jedno slovo je v Knihe života. Samozrejme aj všetky skutky. Tie dobré, aj tie zlé.

Rozmýšľajte, čo poviete a čo urobíte. Premyslite si dobre každé jedno slovo. Lebo vám to môže raz priťažiť. Ja vás na to upozorňujem, aby som vám pomohol dosiahnuť večné kráľovstvo. Len s čistou dušou a srdcom je možný tento vstup do večnosti, inak nie.

Preto na sebe pracuje a nedajte sa odlákať z mojich ciest, večných ciest. Som stále s vami, dňom i nocou.

Váš záchranca a milujúci Otec JAHWE, večné svetlo, ktoré vás privedie do môjho večného kráľovstva. Amen.

obsah

6. Posolstvo zo dňa 19.08.2016

Milí obyvatelia tejto zeme,

toto posolstvo je určené pre všetkých obyvateľov tejto zeme. Buďte Mi vernými deťmi a dobrými deťmi. Ja som váš Spasiteľ a Vykupiteľ. Choďte po mojich cestách a nič sa vám nestane. Čakajú na vás ťažké časy, ktoré vám predpovedám. Ja som váš prorok, prorok celého sveta. Mňa poslal môj Otec na tento svet, aby som vám oznámil dobrú správu, správu o Mne, Synovi Božom, o Ježišovi Kristovi.

Berte ma vážne a nezaháľajte. Choďte do celého sveta a prorokujte. Dávajte ľuďom nádej a lásku. Dajte im istú budúcnosť a nekonečný život.

Čo to len robíte deti moje! Prečo sa nepoučíte zo starých právd, prečo klamete samých seba? Prečo sa Ma bojíte? Veď ja som láska sama. Láska bez konca. A vy? Čo robíte vy?

Chodíte po svojich cestách, ktoré sú široké a krivolaké. Tie nevedú ku Mne. Moje cesty sú veľmi úzke a hodne ťažké. Ale vedú do raja. Do večného nekonečného raja. Ja som jeho správcom a budovateľom. Chcete vedieť, kto vojde do tohto raja? Len duše, ktoré sú ako malé deti. To znamená plne dôvery, bez žiadnych otázok: Prečo? Začo? Ako to? Oni my musia stopercentne dôverovať, milovať Ma a úplne sa Mi odovzdať. Len tak vojdú do môjho nebeského kráľovstva. Inak nie. Buďte preto rozumní a počúvajte moje slová.

Vy nechcete veriť, že tieto slová sú odo Mňa. Ale prečo nie? Ja som tu na zemi až do konca vekov. Nesľúbil som vám to? Sľúbil. A Ja neklamem. Ja som tu. Preto mi dôverujte a milujte Ma.

Dal som vám už veľa možností, tak sa ich chopte a dajte sa do práce. Lebo príde čas, keď sa budete musieť za všetko zodpovedať, aj za to, že ste môj hlas nebrali vážne. A to vás bude stáť príliš veľa. Verte mi. Aj keď som láska sama, ale spravodlivosť sa nedá vymazať.

Poslúchnite moji milovaní. Poslúchnite! Ja vás doslova o to prosím, aj keď som váš Boh JAHWE. Poslúchnite! Ja chcem len vaše dobro, vašu nádej, vašu budúcnosť, vašu istotu. To chcem pre vás. Nič iné len dobro. Ja som láska sama a vy Ma nechcete. Bolí Ma to. Veľmi Ma to bolí.

Príďte ku Mne. Ja som váš pastier a vy ste moje ovce.

Chvála Ježišovi Kristovi na veky vekov. Amen.

obsah

5. Posolstvo zo dňa 14.08.2016

Ako deň začína východom slnka, tak aj Ja, Váš Pán, prídem k vám na počiatku časov a prinesiem vám svetlo a život.

Majte sa na pozore, deti moje. Sú tu sily, o ktorých neviete a nemáte tušenia, ako vás môžu ovplyvňovať a zneužiť. Majte sa v strehu a na pozore.

Dnešné posolstvo sa týka celého sveta.

Nie je úplná pravda to, že Ja už nedávam posolstvá pre celý svet. Sú to vplyvy zlého, ktorý vám tieto myšlienky vkladá. Ja sa budem vždy kontaktovať s celým svetom prostredníctvom mojich prorokov a služobníkov – mojich nástrojov.

Sú to moji verní, ktorým odovzdávam moje posolstvá. Len v niektorých prípadoch dopustím, aby sa do toho zamiešal môj protivník.

V tomto prípade buďte kľudní a v pokoji, moji milovaní. Som to Ja, sám váš Pán, Vykupiteľ Ježiš Kristus Nazaretský, ktorý k vám hovorí prostredníctvom mojej služobnice Heleny.

Verte jej. Je to moje verné dieťa. Dal som jej na to splnomocnenie vykonávať túto prácu. Neubližujte jej a majte ju radi, lebo s jej pomocou príde svetlo do vašich životov. Som jej učiteľ a vládca, váš verný záchranca a bojovník. Buďte so Mnou, milé deti, a milujte sa navzájom, ako vás Ja milujem.

Dal som vám už pár pokynov a teraz pokračujem ďalej. Tak buďte poslušní a verní a nerobte zle svojim blízkym.

Príde krutý čas a v tomto čase je potrebná vzájomná láska. Je to merítko vašich skutkov a konaní. Dávajte na to veľký pozor.

Bolo by dobré, keby Mi Peter vyhovel a tieto posolstvá, ktoré mu chcem posielať, aj zverejňoval. Nie pre jeho, ale pre môj prospech. Pre prospech Boha živého a večného.

Milujte Ma. Dávam vám slová pravé, večné a pravdivé. Dôverujte, preverujte a učte sa. Ja som váš zákon a záruka. Len so Mnou máte istú budúcnosť. Len so Mnou, s nikým iným. Preto vás ešte raz prosím v mojom mene, v mene Boha večného, milujte Ma a robte dobre! Dobre druhým i sebe.

Ja som vaša láska – láska na večnosť. Ako deň začína východom slnka, tak aj Ja prichádzam k vám a prinášam vám svetlo. Vezmite toto svetlo a neste ho do celého sveta. Každému národu a každej rase. Každému vyznaniu a každej krajine.

Ja sa o to postarám, aby toto svetlo bdelo vo vás, vo vašich srdciach a skutkoch. Samotný skutok dokáže niekedy viac ako tisíc modlitieb. Preto konajte a nezaháľajte, lebo viera bez skutkov je ako ovocie bez šťavy.

Budem vám všetkým dávať inštrukcie týmto spôsobom. Dám vám rady a pokyny. Berte ich vážne a s rozumom. Neplytvajte s mojimi slovami. Tieto slová sú Božie a čo je od Trojjediného Boha, to je sväté.

Váš Trojjediný Boh
Otec, Syn a Duch Svätý

obsah

4. Posolstvo zo dňa 28.07.2016

Momentálne sa dejú veľké veci vo svete. Nebudete stíhať všetko to, čo bolo v pláne. Nie je čas. Boh sa rozhodol, že ide konať. Ide o záchranu veľa duší. Tak, ako je napísané v Zjavení Jána, začal sa čas vojny, vojny duchovnej. Vojny medzi nebom a zemou. Vy ste tá armáda, naša armáda, nebeská armáda. Choďte do boja a vyhrajte. Dbajte na to, aby ste na duši ujmy neutrpeli. Bojujte za Boha a za národ. Dám vám všetky zbrane, ktoré sú potrebné na tento duchovný boj. Nebojte sa, som s vami, Ja, váš Kráľ, Ježiš Kristus, váš vodca a veliteľ. Buďte Mi dobrými vojakmi, vernými a spoľahlivými. Dám vám všetko, čo bude potrebné, aby sa môj úmysel naplnil. Pôjdeš do boja na čele tejto armády. Dávam ti na to splnomocnenie a podporu. Je to žiadosť a prosba môjho Otca – Boha Najvyššieho. Robte tak, ako som vám povedal. Ja som váš hrad, vaša opora a váš ochranca. Nebojte sa, som s vami teraz a na veky vekov! Amen.

Váš verný
Otec, Syn a Duch Svätý

obsah

3. Posolstvo zo dňa 27.07.2016

Dnes vám chcem povedať nasledovné: To, čo sa deje momentálne vo svete, nie je moja vôľa. Dal som vám na výber, buď Ja alebo protivník. Mali ste možnosť si vybrať. Ale keďže ste tak neurobili, musíte rátať s následkami. Ja vás mám rád, ale mojej spravodlivosti sa nedá uniknúť. Už som vás prosil veľa razy. Poslúchajte, nerobte zle a dôverujte Mi. Ale vy Ma nepočúvate a robíte si po svojom! To sa mi nepáči, som z toho smutný. Bude to mať veľké následky. Dal som vám na výber, ale vy ste si vybrali zlo. To zlo, čo teraz na vás príde, bude neúnosné! Neúnosné! Proste a modlite sa. Som stále s vami.

Váš milujúci Boh
Ježiš Kristus

obsah

2. Posolstvo zo dňa 18.06.2016

Buďte ako malé deti, veď Ja som váš Otec, mám vás rád. Choďte po mojich cestách a nič vám nebude chýbať. Ochránim vás a dám vám všetko, čo potrebujete. Ja som vaša budúcnosť, prítomnosť a minulosť. Len so Mnou môžete dosiahnuť aj nemožné. Budem vás sprevádzať všade, aj na najťažších cestách. Som vaša opora, vaša nádej a vaša budúcnosť. Len so Mnou sa cítite v bezpečí. Som váš Kráľ a záchranca. Tak, ako sa slnko vznáša na oblohe, tak sa Ja pohybujem medzi vami. Som svetlo sveta a prameň života. Len sa Ma držte a nechoďte na iné cesty, ktoré vás zvedú do tmy. Ja som tá pravá cesta, pravda a život.

Trojjediný Boh
Otec, Syn a Duch Svätý

obsah

1. Posolstvo zo dňa 05.06.2016

Matka Božia bez dedičného hriechu počatá. Matka Božia bez dedičného hriechu počatá. Matka Božia bez dedičného hriechu počatá. Vy všetci s dedičným hriechom poznačení, vám bude raz odpustené, ak budete konať moju vôľu a ostanete v mojej láske. Zostaňte v mojej vôli a mojej láske a Ja vás za to bohato odmením. To je dnes moja správa. Boh vás požehnáva a ochraňuje.

Yeshua Hamashiach
Boh Otec, Syn a Duch Svätý

obsah