Mária Julianna

MÁRIA JULIANNA (Maďarsko)
(Slovenské preklady posolstiev zverejňovaných v maďarčine na internetovej stránke: http://jezusuzenete.hu)

OBSAH (kliknutím na príslušný odkaz s názvom posolstva sa dostanete k jeho obsahu)

________________________________________________________________________________________________________

08. Posolstvo Ježiša Krista dané Márii Julianne dňa 11.03.2017

MODLITBA ZA UKRYTIE POD OCHRANNÝ PLÁŠŤ

Moje drahé deti,

moji milí môjho srdca vyvolení, čas je krátky. Už žijete v naplňovaní proroctiev. Neustále proste, aby ste boli vedení Duchom Svätým a mali jasné videnie. Modlite sa modlitbu za ukrytie, lebo satan na vás číha.

Modlitba za ukrytie pod ochranný plášť: “Nech nás rukami anjelov a svätých ukryje Všemohúci Boh Otec, Syn a Duch Svätý a Panna Mária pod ochranný plášť svätého Jozefa do toho šípového keru, z ktorého Pánu Ježišovi uplietli tŕňovú korunu, aby nám, našim bratom a sestrám, aj našim nepriateľom, nemohol uškodiť žiaden pekelný, telesný, ani svetský útočník. Amen.

Moji drahí maličkí, na moju Cirkev, ktorá sa roztriešti a roztrhá na kusy, doľahnú veľmi smutné časy. V mojej Cirkvi a vo svete zavládne doposiaľ nevídaný chaos, ktorý sa už začal. Vy, ktorí Ma v sebe nosíte, Mi zostaňte verní až do smrti a Ja vám dám milosť, aby ste ako maják vyžarovali svetlo do tohto sveta a vydali svedectvo o Mne, keď na to nastane čas.

Príjmite moje posilňujúce požehnanie vylievajúce sa na vás s prekypujúcou láskou môjho srdca v mene Otca i Syna i Ducha Svätého.

Posilnenie zo Svätého Písma:

 • 1. list Solúnčanom 5, 19-20: “Ducha neuhášajte, proroctvami nepohŕdajte!“

obsah

07. Posolstvo Ježiša Krista dané Márii Julianne dňa 09.03.2017

KAŽDÝ, KTO HORLIVO ŽIJE V KRISTOVI, BUDE TRPIEŤ PRENASLEDOVANÍM

Moje drahé deti,

čakajú na vás veľmi ťažké časy. Moje slová sa naplnia tak, ako som vám povedal. Len o to vás prosím, nehľaďte na utrpenie, ktoré bude len dočasné.

Neľutujte tých, ktorých opustíte a netrúchlite za všetkým tým, čo tu zanecháte. Nehľaďte ani na osoby ani na veci, ale zamerajte sa na vašu budúcnosť, v ktorej sa bezprostredne ocitnete potom, ako vaša duša opustí vaše telo, ktoré sa rozloží na prach.

Budúcnosť, v ktorej sa náhle ocitnete, vám ukáže moje sväté svetlo, ktoré vás naplní večným šťastím a pokojom. Zotriem vám každú slzu z vašej tváre a vy zažiarite v mojej sláve, ktorou sa naplní vaša duša na večné veky.

Moji drahí maličkí, potom, ako vás odvlečú a siahnu vám na život, si spomeňte na to, čo je napísané, že každý, kto horlivo žije v Kristovi, bude trpieť prenasledovaním. A na inom mieste stojí napísané, že kvôli Mne budú s vami zaobchádzať ako s ovcami idúcimi na porážku.

Preto neklesajte na duchu, deti moje, lebo to všetko, čo je v Evanjeliu, sa musí vyplniť. Takto sa oddelia verní od neverných, lebo nikto nemá väčšiu lásku ako ten, kto dá svoj život za Boha.

Na to vám, moji maličkí, s prekypujúcou láskou môjho srdca dávam svoje posilňujúce požehnanie v mene Otca i Syna i Ducha Svätého.

Posilnenie zo Svätého Písma:

 • Marek 16, 15: “a povedal im: ».Choďte do celého sveta a hlásajte evanjelium všetkému stvoreniu..«
 • Marek 14, 41: “Keď prišiel tretí raz, povedal im: ».Ešte spíte a odpočívate? Dosť už. Prišla hodina a hľa, Syna človeka už vydávajú do rúk hriešnikov..«
 • Marek 14, 49: “Deň čo deň som učil u vás v chráme a nezajali ste Ma. Ale musí sa splniť Písmo.
 • Marek 26, 45: “Potom prišiel k učeníkom a povedal im: ».Teraz už spite a odpočívajte! Hľa, prišla hodina; Syna človeka už vydávajú do rúk hriešnikov..«
 • 2. list Korinťanom 4, 2: “Zriekli sme sa tajnej nehanebnosti; nepočíname si úskočne, ani nefalšujeme Božie slovo, ale zjavujeme pravdu, a tak sa pred Bohom odporúčame svedomiu všetkých ľudí.

obsah

06. Posolstvo Ježiša Krista dané Márii Julianne dňa 08.03.2017

PRIJMITE KAŽDÉ MOJE SLOVO AKO VEĽKÚ MILOSŤ A VÝSADU

Moje drahé deti,

prijmite každé jedno moje slovo ako veľkú milosť a výsadu, že som vo svojej nekonečnej láske zostúpil k vám do malej Hostie, aby ste Ma mohli prijať do svojho srdca, zjednotiť sa so Mnou a nežiť viac len sami v sebe, ale aj Ja vo vás.

Od toho času, ako som vás vykúpil, už nepatríte sebe, ale Mne, pretože Ja som za vás zaplatil obrovské výkupné, aby som vás zachránil zo satanovho otroctva a priviedol do Kráľovstva môjho Otca do slávnej armády jeho spasených. Ale to môžem len vtedy, ak sa o to pričiníte aj vy sami.

Bez vašej spoluúčasti vás nedokážem spasiť, lebo vtedy, keď ste boli stvorení mojim Otcom na jeho obraz a podobu, On do vás vložil nesmierne cenné dary – rozum a slobodnú vôľu, ktoré ste od Neho dostali. Ja ako jeho Syn v druhej Božej osobe plne zachovávam a rešpektujem tieto dary môjho Otca a mám ich vo veľkej úcte.

Nikdy by som si nedovolil v niečom obmedziť vašu slobodnú vôľu tak, ako to robí satan, ktorý sa vzoprel poslušnosti voči môjmu Otcovi a neustále sa protiví Božím zákonom. On už ako had zviedol a oklamal prvého človeka tým, že ovplyvnil jeho slobodnú vôľu a až do konca sveta bude klamať všetkých žijúcich ľudí, ktorí sa s ním dajú do reči.

Drahí moji maličkí, ak nechcete, aby vás postihlo zlo, utrpenie a nepríjemnosti, nedávajte sa nikdy do rečí s týmto falošným hadom. Buďte ako malé deti s krotkou dušou, ktoré vždy poslúchajú zákony môjho Otca a uchovávajú si vo svojich srdciach radosť ako drahocenný poklad, ktorý našli a už sa ho nikdy nehodlajú vzdať, lebo im pomáha, aby Mi dôverovali a boli spasení.

Ó, deti moje, keby ste len vedeli, aká veľká odmena a výsady na vás čakajú, ak takto žijete a nasledujete Ma. Radujte sa a ďakujte za vašich nepriateľov, lebo vaša odmena v nebi bude veľká.

Prijmite moje posilňujúce požehnanie vylievajúce sa na vás s prekypujúcou láskou môjho srdca v mene Otca i Syna i Ducha Svätého.

Posilnenie zo Svätého Písma:

 • Marek 7, 13: …“a rušíte Božie slovo pre svoje obyčaje, ktoré si odovzdávate. A mnoho iných podobných vecí robíte.“

obsah

05. Posolstvo Ježiša Krista dané Márii Julianne dňa 07.03.2017

UŽ JE HOTOVÝ PLÁN NA ZMENU LITURGIE, KTOROU MA UKRADNÚ Z OLTÁRNEJ SVIATOSTI

Moje drahé deti,

moji milí môjho srdca vyvolení, príde na vás veľmi ťažké obdobie plné skúšok. Vaše pohodlie sa skončí a budú vás prenasledovať. Budete musieť utekať z jedného miesta na druhé.

Času je málo. Moje slová sa čoskoro vyplnia. Dívajte sa na tento čas ako na poslednú príležitosť, kedy môžem byť ešte medzi vami v najsvätejšej oltárnej sviatosti a kedy ešte môže byť otvorene a bez prekážok slúžená svätá omša vo vašich kostoloch, lebo vravím vám, už je hotový plán na zmenu liturgie, ktorou Ma ukradnú z oltárnej sviatosti. Vtedy už nebude svätá Hostia, len obyčajný chlieb, v ktorom Ja nebudem prítomný. Ale vy, ktorých už nalnila moja prítomnosť, tam viac nechoďte, lebo okrem nej vás už nedokáže uspokojiť nič iné.

Moji maličkí, vedzte, že vás nikdy neopustím. Tak veľmi vás milujem, že som svojou Krvou zaplatil za vás výkupné.

Žehnám vás, moje detičky, nekonečnou láskou môjho srdca prevyšujúcou každé ľudské chápanie v mene Otca i Syna i Ducha Svätého.

Posilnenie zo Svätého Písma:

 • 1. list Petrov 1, 25: “Ale Pánovo slovo trvá naveky. A to je to slovo, ktoré vám bolo zvestované.“

obsah

04. Posolstvo Ježiša Krista dané Márii Julianne dňa 06.03.2017

KAŽDÉMU ODPLATÍM PODĽA JEHO SKUTKOV

Moje drahé deti,

nech sa vaša pozornosť upriamuje na to, čo je Mne milé a na to, čím žijete vďaka mojim milostiam. Na sviatosti, čistotu zmýšľania, pokoru, poslušnosť a vernosť môjmu nasledovaniu, ktoré sa prejavujú vašim sebazaprením a nesením vášho kríža. Nech oni naplňujú vašu dušu, lebo vravím vám, že za všetko ostatné sa budete zodpovedať pred mojou súdnou stolicou.

Každému odplatím podľa jeho skutkov. Ale tých, ktorí žijú čnostnými životmi podľa mojich zákonov, nebudem súdiť, lebo súd nad nimi už vyniesla moja milosť a cez sviatosť zmierenia už boli ospravedlnení z toho, v čom pochybili. A koľko ráz spadli, toľko ráz sa znova postavili túžiac iba po jedinom, aby sa zaľúbili a vyhoveli iba Mne.

Moji drahí maličkí, prosím vás o to, aby ste sa v trpezlivom znášaní slabostí toho druhého navzájom milovali a spoločne si odpúšťali. Premieňajte v činy slová hymny lásky, v ktorej sa hovorí: “Láska nemyslí na zlé, všetko trpezlivo znesie a pretrpí, pretože láska nikdy nezanikne.“

Najmä teraz je veľmi dôležité, aby ste žili podľa tohto učenia, lebo len tak budete môcť dnes i v blízkej budúcnosti odolať tejto žalostnej dobe. Kvôli vám skrátim tie dni, aby ste ich dokázali vydržať a aby som zachránil vaše duše pred zlým, ktorý chce ešte aj vyvolených strhnúť do zatratenia, ale to mu Ja nedovolím.

Potom, keď uvidíte, ako moju Cirkev uvrhol do záhuby, sa Ma nepýtajte, čo znamenajú slová: “Brány pekelné ju nepremôžu.“ Zdanie je mnoho razy klamlivé, lebo môj protivník dokáže spôsobiť pád len tým dušiam, ktoré s ním spolupracujú.

A tak aj teraz je a zostane jedna skupina tých, ktorí nie sú v jednote s duchom skazy, ktorého zavrhujú a od ktorého sa dištancujú. Živia sa mojimi sviatosťami, v ktorých zo Mňa čerpajú silu a všetku svoju dôveru vkladajú len do Mňa. Pre nich platia moje slová: “Brány pekelné ju nepremôžu“, pretože oni sú tí, ktorí tvoria pravú tvár mojej Cirkvi.

Sú to moji verní, ktorí Ma adorujú v úkrytoch, kde sa Mnou živia a oni sú tí, v ktorých môj Otec vidí Mňa. Aj na nich platia slová, ktoré o Mne povedal : “Toto sú moje milované deti, v ktorých som našiel zaľúbenie.“ Takto chápte moje slová zapísané v Evanjeliu, ktoré naplním a “brány pekelné ju (moju Cirkev) nepremôžu.“

Potom, ako oddelím falošných od pravých, neverných od verných a vynesiem nad zemou súd, zostúpim v mojej sláve a dychom svojich úst zvrhnem zlého. Svoju Cirkev ozdobím šperkom ako nevestu, ktorú odejem do krásnych čistých šiat, aby som sa mohol kochať pohľadom na ňu. Bude vyparádená ako nevesta pre svojho ženícha, v ktorej má zaľúbenie Boh.

Drahí moji maličkí, modlite sa za obnovu mojej Cirkvi, aby sa bez prieťahov na nej vyplnil môj svätý večný plán. Moja Cirkev bude znova čistá, pekná a zdravá. Skrze obnovujúcu očistnú moc sviatostí v nej veľa Božích detí obdrží milosť svätosti života. Moja Cirkev sa stane kolískou, pestúnkou a matkou, ktorá bude živiteľkou duší.

To všetko urobím Ja, vzkriesený Spasiteľ a Vykupiteľ, ktorý svojim presvätým drahocenným Telom a svojou presvätou drahocennou Krvou živí svoje verné deti. Každému svojmu nasledovníkovi udelím na to svoje Božie požehnanie, ale tých, ktorí sa Mi vysmievajú, obracajú sa Mi chrbtom, bičujú Ma a pribíjajú Ma na kríž, ponechám svojmu protivníkovi, ktorému slúžia.

Moje drahé milé detičky, prijmite odo Mňa moje posilňujúce požehnanie v prekypujúcej neutíchajúcej láske môjho srdca, ktorá sa na vás vylieva v mene Otca i Syna i Ducha Svätého.

Posilnenie zo Svätého Písma:

 • List Títovi 1, 2: “K nádeji na večný život, ktorý pred večnými vekmi prisľúbil pravdovravný Boh.“

obsah

03. Posolstvo Ježiša Krista dané Márii Julianne dňa 05.03.2017

TERAZ VÁM VEZMÚ MŇA, HLAVU A PODSTATU CIRKVI

Moje drahé deti, milí moji, vyvolení môjho srdca,

toto je záverečné obdobie zničenia mojej Cirkvi. Teraz vám vezmú Mňa, hlavu a podstatu Cirkvi. Moje deti, tento čin vyvolá môj oprávnený hnev, ktorý zošle skazu na cirkev a svet, ktorý bol doteraz uchránený len kvôli svätosti môjho nevinného Tela a Krvi. Svätá omša je nekrvavou podobou mojej obety na kríži a ak aj ona zanikne, potom už nebude viac milosrdenstva.

Až doposiaľ sa díval môj Otec na tento v hriechu sa utápajúci svet skrze moje presväté Telo zomierajúce v mukách na kríži a to bol dôvod, prečo s ním ešte mal milosrdenstvo. Ale ak Mňa vezmú od vás preč, potom už viac Cirkev ani svet nebudú pod ochranou môjho nevinného svätého Tela a mojej svätej Krvi a vtedy zostane už len hriech.

Moja Cirkev, ktorú som Ja sám posväcoval, už nebude svätou, jedine vonkajšie nádvorie, na ktoré sa toto vzťahuje (Kniha Zjavenia 11, 1–2): “Potom som dostal trstinu podobnú prútu so slovami: “Vstaň a zmeraj Boží chrám i oltár a tých, čo sa v ňom klaňajú. Ale vonkajšie chrámové nádvorie vynechaj a nemeraj ho, lebo je vydané pohanom; budú šliapať po svätom meste štyridsaťdva mesiacov.“

Kvôli tomu, že poslúchli satana a ukradli Mi mojich veriacich, musí zahynúť a zatratiť sa veľmi veľa ľudí. Pretože všetci, ktorí sa opovážia tak urobiť, spolu s tými, ktorí budú súhlasiť s týmto odsúdeniahodným kacírstvom, sa stanú obeťou môjho protivníka a budú naveky horieť v plameňoch pekla. Pre nich nebude milosrdenstva, lebo ani oni neboli ku Mne milosrdní a aj na nich sa vzťahujú slová sv. Písma: “Tomu, kto sa rúha proti Duchu Svätému, nebude nikdy odpustené, ale zostane naveky v hriechu pre vlastnú neoblomnosť. Títo nerobia pokánie a neprosia o odpustenie, preto zostanú v hriechu na veky vekov. Každý jeden hriech volá po odplate a dôsledkom nerobenia pokánia za hriechy je večná smrť.

Moji maličkí, buďte teraz ostražití a majte sa na pozore, lebo v mojej Cirkvi sa dopúšťajú takých pochybení a neobvyklých vecí, ktorých si všimnú len moji ostražití veriaci. Ak už nebudete počuť slová premenenia pri svätej omši, potom sa jej nezúčastnite a ani viac neprijímajte takýto chlieb a víno, lebo vám ich podá sám satan cez svoje nástroje.

A potom, keď tak veľmi znesvätia moje chrámy, že do nich povolajú kacírske osoby odvolávajúc sa na nedostatok kňazov, vy obíďte zďaleka kostol a nevstupujte do neho. Nepočúvajte ich kacírske texty, aby nenakazili vašu dušu. Nesúhlaste s tými, ktorí budú hlásať, že je jeden Boh a v Ňom sú v jednote všetky náboženstvá.

To, že je jeden Boh, ktorý je v troch osobách, je naozaj pravda, ale Ja, druhá Božia osoba, som za cenu môjho ukrutného umučenia a smrti na kríži ustanovil najsvätejšiu oltárnu sviatosť a svätú omšu, ktoré som svojim apoštolom prikázal vykonávať slovami: “Toto čiňte na moju pamiatku.“ Bol som to Ja, kto založil pravú univerzálnu jednu apoštolskú Cirkev platnú pre celý svet. Ja som ustanovil jedinú pravú Cirkev, v ktorej som skutočne prítomný vo svetle premenenej svätej Hostie svojim najsvätejším Telom a premeneného vína svojou najsvätejšou Krvou, ktoré sú pokrmom národov na posilnenie ich duší. Nech žijú skrze Mňa a Ja budem prebývať v nich, aby som ich ochránil pred útokmi satana a priviedol ich ku spáse.

Keď kvôli ľudskému chápaniu roztrhajú moju Cirkev a adoráciu Najsvätejšej oltárnej sviatosti odsúdia ako modloslužbu a odsúdeniahodné kacírstvo, oddelia sa sami odo Mňa a oberú sa o moje sviatosti. Môj protivník sa teraz bude snažiť včleniť tento odštiepený úd do veľkej náboženskej jednoty, aby ním nakazil zbytok mojej Cirkvi a sviatosť nahradil kacírstvom. Preto vám hovorím, nebude pre nich ospravedlnenia a hnev Božieho trestu dopadne na nich. Ponechám len zárodok malého svätého stáda z tých, ktorí Ma neprestajne adorujú a volajú k nebesiam úpenlivo Ma prosiac, aby som ostal medzi nimi. Odpoviem na ich láskyplné volanie a splním ich túžbu tým, že označím kňazov žijúcich sväto a označím ich, aby v úkrytoch slúžili svätú omšu, ktorú som ustanovil a ktorá je podstatou mojej Cirkvi.

Živím toto malé stádo žijúce zo Mňa ako ratolesť z viniča. Budem v nich prebývať, starať sa o nich a dovediem ich k spáse, čím splním svoj sľub, keď som povedal: “A hľa, Ja som s vami po všetky dni až do skončenia sveta“ (Mt 28, 20). Nezostanem v úradujúcej Cirkvi, z ktorej Ma vyháňajú. Prenechám ich môjmu protivníkovi, ktorému slúžia a ktorého si pre seba zvolili.

Takto sa naplní podobenstvo, ktoré som vyriekol o mojej Cirkvi, keď som ju prirovnal k lodi na rozbúrenom mori, ktorá vŕzgajúc a praskajúc sa rozlomí na dve časti a jedna z nich klesne úplne až na samé dno pekla. Ale tí, ktorí Ma v skrytosti adorujú, budú sa pevne držať dvoch základých pilierov, z ktorých jeden tvorím Ja svojou Najsvätejšou oltárnou sviatosťou a druhý moja svätá Matka, ktorá neprestajne oroduje za moje deti.

Pápež Benedikt XVI. riadi z úkrytu činnosť mojej Cirkvi svojim skrytým orodovaním, modlitbami a obetovaním svojho utrpenia za zvyšok môjho stáda, ktoré Mi zostane verné až do smrti. Modlite sa za neho, aby ho moja milosť ochraňovala pred pôsobením všetkého toho zla, ktoré ho obklopuje a mu hrozí. Jeho som si vyvolil za vodcu a skrze jeho modlitby a utrpenie, ktoré Mi obetuje, zachránim zbytok mojej Cirkvi.

Moji maličkí, zostaňte Mi verní až do smrti, lebo len tak budete spasení. Dávam vám s prekypujúcou láskou môjho srdca moje posilňujúce požehnanie v mene Otca i Syna i Ducha Svätého.

Posilnenie zo Svätého Písma:

 • 1. list Solúnčanom 2, 13: “Preto aj my neprestajne vzdávame vďaky Bohu za to, že keď ste od nás prijali Božie slovo, ktoré sme hlásali, neprijali ste ho ako ľudské slovo, ale – aké naozaj je – ako slovo Božie; a ono pôsobí vo vás veriacich.
 • 1. list Solúnčanom 2, 14-16: “Ved vy, bratia, napodobňujete Božie cirkvi, čo sú v Judei v Kristovi Ježišovi, lebo aj vy ste od svojich súkmeňovcov vytrpeli to isté, čo oni od Židov. Oni zabili Pána Ježiša aj prorokov a nás prenasledovali. Bohu sa nepáčia, všetkým ľudom odporujú a nám bránia kázať pohanom, aby boli spasení; a tak stále napĺňajú mieru svojich hriechov. Ale už sa im až na pokraj priblížil Boží hnev.

obsah

02. Posolstvo Ježiša Krista dané Márii Julianne dňa 04.03.2017

DÍVAJTE SA NA VAŠE UTRPENIE AKO NA DOČASNÝ STAV, KTORÝ SA RÝCHLO POMINIE

Moje drahé deti,

utešujte sa navzájom. Neupriamujte sa na súčasný svet, ale len na Mňa ukrižovaného na kríži, ktorý som vstal z mŕtvych a žijem. Aj vás vzkriesim a vezmem do domu môjho Otca.

Ja, ktorý som každý deň s vami až do konca sveta, držím vaše ruky v objatí svojho náručia. Prebývam vo vašich srdciach, lebo aj vy ste súčasťou môjho srdca.

Ak žijete vo Mne, vnárate sa do očistného plameňa môjho milosrdného srdca, ktorý vo vás spaľuje všetky vaše nedokonalosti a každý hriech už v jeho zárodku. Vaše srdcia potom zaplaví radosť, pokoj a nekonečná láska k Bohu.

Preto sa dívajte na vaše utrpenie, ktoré vás čaká, ako na dočasný stav, ktorý sa rýchlo pominie. Vašim utrpením Mi vzdáte večnú slávu, pretože vašou poslušnosťou voči Mne oslávite moje meno a zachránite tým milióny duší.

Drahí moji maličkí, takto sa dívajte na prichádzajúce udalosti a neľakajte sa. Nech len Ja som vašou nádejou a potom sa nikdy nesklamete.

Prijmite moje láskyplné posilňujúce požehnanie v mene Otca i Syna i Ducha Svätého.

Posilnenie zo Svätého Písma:

 • Lukáš 1, 45: “A blahoslavená je tá, ktorá uverila, že sa splní, čo jej povedal Pán.“

obsah

01. Posolstvo Ježiša Krista dané Márii Julianne dňa 02.03.2017

MEČOM MÔJHO SÚDU BUDE SVÄTÉ EVANJELIUM A HLAVNÉ PRIKÁZANIE – LÁSKA

Moje drahé deti,

moje proroctvá sa čoskoro vyplnia. Teraz sa veľa modlite najmä za mojich kňazov, lebo nastáva konečný boj, keď oddelím ovce od capov.

Moji maličkí, znova vám vravím: Teraz sa ešte väčšmi modlite a prinášajte viacej obiet za záchranu duší, lebo tento čas je posledným zúfalým bojom satana proti dušiam, ktoré chce okradnúť o vieru, aby potom, ako zostanú bez nej, ľahšie mohol privodiť ich pád.

Moji maličkí, moje deti vykúpené mojou Krvou, nepremárnite milosti, ktoré povstali z môjho strašného umučenia a ukrutnej smrti na kríži. Nedovoľte môjmu protivníkovi, aby vás uvrhol do zatratenia a naveky sa vám vysmieval z toho, ako sa mu podarilo priviesť vás k pádu.

Moje deti, buďte pripravené a prichystajte sa tým, že budete prosiť o neochvejnú a silnú vieru. Denne čítajte sväté Evanjelium a premieňajte jeho obsah v činy. Ihneď od seba odvrhnite učenie, ktoré by mu protirečilo, nech by vyšlo z kohokoľvek úst.

Moji maličkí, antikrist je pripravený vystúpiť a už len čaká na príhodnú chvíľu. Neverte jeho klamstvu, že on je Mnou. Neverte jeho falošným zázrakom, ktoré bude cez neho konať satan. Diabol je Božou opicou, ale vy mu nenaleťte.

Moje detičky, nech vašou jedinou nádejou som Ja, ktorý sa onedlho vrátim vo svojej sláve v oblakoch, aby som dychom svojich úst zmietol zlého a súdil ľudí. Mečom môjho súdu bude sväté Evanjelium a hlavné prikázanie – láska. Všetci, ktorí moje učenie obrátia v činy, zvíťazia a budú spolu so Mnou panovať na večné veky. Ale ten, kto sa nechá zlákať falošným učením a antikristom, sa pričlení k večne porazeným a jeho osudom bude zatratenie.

Moji maličkí, teraz podstúpite veľkú skúšku. Každý človek si sám musí vybrať svoj večný osud. Ale pre vás, ktorí Ma milujete s neochvejným srdcom, to bude ako jedno veľké divadlo, ktorým sa vy nebudete riadiť, pretože sa od neho budete dištancovať.

Budete Ma nerušene adorovať vo svojej duši, nasledovať moje učenie a posolstvá a v radosti očakávať naše veľkolepé stretnutie, aby ste Ma mohli uzrieť v žiare svetla. A vtedy nechám vo vás zaznieť moju veľkňazskú modlitbu: “Otče môj, dovŕšil som dielo, ktorým si Ma poveril, a oslávil som Ťa na zemi.“

Buďte Mi verní, moji drahí maličkí, a Ja ostanem pri vás každý deň až do konca sveta. A potom, keď nadíde vaša posledná hodina, vás vyzdvihnem k sebe do mojej večnej slávy, kde sa spolu so Mnou budete radovať bez konca. Nebo a zem sa pominú, ale moje slová zostanú platné na veky.

Prijmite moje posilňujúce požehnanie s prekypujúcou nekonečnou láskou môjho srdca v mene Otca i Syna i Ducha Svätého.

Posilnenie zo Svätého Písma:

 • 1. list Korinťanom 7, 29: “A tak, bratia, hovorím, čas je krátky, aby napokon aj tí, čo majú ženy, boli, akoby ich nemali.
 • List Filipanom 3,6: “Čo do horlivosti prenasledovaťeľ Cirkvi, čo do spravodlivosti, ktorá je v zákone, žil som bezúhonne.
 • List Títovi 1, 2-3: “K nádeji na večný život, ktorý pred večnými vekmi prisľúbil pravdovravný Boh, ale v určenom čase zjavil svoje slovo v kázaní, ktoré mi bolo zverené na rozkaz Boha, nášho Spasiteľa.

obsah