Posolstvá prípravy

POSOLSTVÁ BOŽEJ PRÍPRAVY DUŠÍ
(Slovenské preklady posolstiev zverejňovaných v nemčine na internetovej stránke: http://dievorbereitung.de)

OBSAH (kliknutím na príslušný odkaz s názvom posolstva sa dostanete k jeho obsahu)

________________________________________________________________________________________________________

1177. Posolstvo Panny Márie zo dňa 03.06.2017

NADIŠIEL ČAS NA ZMIERENIE

Moje dieťa,

oznám svetu, že už zostáva len málo času. Môj Syn príde a umožní vojsť do Jeho nového Kráľovstva len tým, ktorí Ho úprimne a z celého srdca milujú.

Pripravte sa, zástupy mojich milovaných detí, lebo blízko je deň príchodu môjho Syna a sláva tomu, kto Mu bol verný a oddaný, lebo bude obdarovaný účasťou na novom Kráľovstve a ten čas je už veľmi blízko.

Preto buďte pripravené, moje deti a veľa, veľa sa modlite. Nadišiel čas na zmierenie a požehnaný je ten, kto ho prijme a nájde môjho Syna a obráti sa a s radosťou Ho bude nasledovať.

Žehnám vám, moje deti. Veľmi vás milujem.

Obráťte sa, moje deti, obráťte sa! Amen.

Vaša Nebeská Matka – Matka všetkých Božích detí a Matka Spásy. Amen.

obsah

1176. Posolstvo Panny Márie zo dňa 02.06.2017

RUŽENCOVÁ KRÁĽOVNÁ

Moje dieťa,

posaď sa ku mne. Prajem si, aby sa častejšie modlieval svätý ruženec. On drží na uzde satana, ktorý vám vtedy nič nemôže urobiť.

Kto sa modlí môj svätý ruženec, nepodľahne vplyvu satana. Ja ho budem ochraňovať a žiadna temná sila nad ním nezíska moc.

Rozširujte po celom svete môj svätý ruženec, pretože on je tou najmocnejšou zbraňou, ktorú ste dostali.

Moje dieťa, daj na známosť toto moje prianie. Amen.

obsah

1175. Posolstvo Ježiša Krista a Panny Márie zo dňa 19.04.2017

MILOSTI BOŽIEHO MILOSRDENSTVA – TENTO DEŇ BUDE VÝNIMOČNÝ

Moje milé dieťa,

ďakujem, že si aj dnes prišla a nasleduješ moje volanie. Dcéra moja, je dôležité, aby si zapisovala. Prosím, počúvaj ma, dieťa moje, čo chcem dnes tebe a deťom tohto sveta povedať ja, tvoja milujúca nebeská Matka a Ježiš, môj milovaný Syn, ktorý vás tak nesmierne miluje.

Váš svet a jeho svetlo stemnie kvôli diablovi a jeho záverečnému besneniu. To znamená, že vás nenechá na pokoji, ale stále viac a viac bude presadzovať svoje plány a zvrátenosti medzi deťmi tohto sveta, aby ani jednému z nich neumožnil získal večný život, na čo zneužije aj najvyšších predstaviteľov katolíckej Cirkvi. Chce vás oslepiť a zmiasť, aby sa naveky zatratili vaše duše, ktoré chce stiahnuť k sebe do pekla, aby vás tam mohol mučiť na večné veky.

Moje deti, moje tak veľmi milované deti, musíte dôverovať Ježišovi, lebo On je svetlom sveta a len On vás môže priviesť do večnosti. On jediný je pre vás svetlom a cestou, preto verte a dôverujte len Jemu, aby ste nepadli do pasce diabla a nešli do zatratenia.

Moje deti, moje tak veľmi Mnou milované deti. Ja, váš Ježiš, prídem a vezmem so sebou každého, kto Mi dôveruje. Vydržte, moje verné deti, ten čas je už blízko.

Milujem vás. Nedovoľte, moje deti, aby vás diabol zviedol a polapil do pasce. Zostaňte ostražité a veľa sa modlite. Modlite sa za všetkých verných kresťanov a za obrátenie tých, ktorí odpadli od viery, poblúdili alebo nemajú poznanie.

Každého z vás veľmi milujem a nikdy vás neprestanem milovať bez ohľadu na to, aký hriech ste spáchali. Avšak musíte sa obrátiť a prísť ku Mne, aby som vám mohol odpustiť cez sviatosť zmierenia a vaše pokánie.

Príďte ku Mne, deti moje, a darujte Mi vašu dôveru, pretože urobím zázraky na tých, za ktorých sa modlíte a na tých, ktorí sa Mi s dôverou oddajú.

Dcéra moja, povedz deťom sveta, aby sa obrátili a pripravili, lebo moje milosrdenstvo je veľké a brány nebeských milostí sú otvorené pre tých, ktorí sú pripravení ich prijať.

Deti moje, modlite sa a majte dôveru vo Mňa, lebo Ja, váš Ježiš, som milosrdný a vylejem svoje milosti na celý svet na sviatok môjho milosrdenstva. Radujte sa, deti moje, pretože tento deň bude výnimočný. Amen.

Ja, váš Ježiš, vás milujem s Máriou, vašou nebeskou Matkou. Amen.

Odkáž mojim deťom, aby sa modlili moju korunku k Božiemu milosrdenstvu, pretože s ňou sa spájajú mimoriadne milosti v tomto čase. Deti moje, modlite sa Deviatnik k Božiemu milosrdenstvu, lebo on zmierňuje utrpenie môjho Syna a vyprosuje milosti pre celý svet. Amen.

Tieto dni sú posvätné a mali by ste k nim pristupovať s posvätnou úctou (k ich príprave a k sviatku Božieho milosrdenstva – pozn.prekl.). Amen. Deti moje, počas týchto sviatočných dní pristupujte k sviatosti zmierenia a čiňte pokánie, lebo teraz sú mimoriadne veľké milosti. Amen.

obsah

1174. Posolstvo Panny Márie zo dňa 14.04.2017

NEZNESVÄCUJTE TO, ČO JE SVÄTÉ

Moje dieťa, moje milé dieťa,

tento váš svet je v rozvrate. Už sme to často spomenuli a dnes chceme objasniť, čo sa deje. Satan sa uchyľuje ku ľsti a zvrátenosti, aby vás, milované deti môjho Syna, zviedol na špatné cesty. Nikdy si nemyslite, že je správne, aby ste sa po tieto sviatočné dni, ustanovené na počesť môjho Syna, venovali voľným záľubám, lebo to nie je zmyslom týchto sviatkov.

Znesväcujete najposvätnejší čas roka obchodovaním, nakupovaním a uspokojovaním vašich záľub, ale na Ježiša a jeho úctu si sotva nájdete nejaký čas, keď si na Neho takmer vôbec nespomeniete a zneucťujete jeho smrť aj zmŕtvychvstanie tým, že sa ženiete len za svojim pohodlím, zábavou a prosperitou namiesto toho, aby ste sa stíšili a upriamili svoje životy na Neho, vášho Spasiteľa.

Váš svet je obrátený naruby a diabol sa škodoradostne škľabí, lebo ste mu sami padli do pasce tým, ako ľahostajne a bez viery trávite tieto posvätné dni. Či snáď v sebe nemáte ani štipku hanby? Ešte stále si myslíte, že sa dostanete do neba napriek tomu, že počas života tu na zemi ste nemali čas a nenašli si ho pre vášho Spasiteľa?

Moje deti, moje tak veľmi milované deti, zastavte sa a uvažujte, čo je podstatné. Tieto dni sú posvätné a preto ich máte mať vo svätosti. Kto sa aj naďalej oddáva svojim radovánkam, tomu musíme povedať, že nadíde deň zúčtovania a čo potom predloží na ospravedlnenie svojho ľahkovážneho správania?

Milované deti, vedzte, že ten, kto sa počas pozemského života nehlásil k Ježišovi, to bude ľutovať. Bude musieť znášať utrpenie alebo splácať svoj dlh a to pre neho bude bolestné. Jeho duša si bude vedomá, že nesprávne konala a aj to, ako nesprávne žila a bude trhaná na kusy, no aj tak sa nepominie a s ňou ani jej strašné utrpenie.

Milované deti, neprivolávajte na seba toto ukrutné utrpenie a majte v posvätnej úcte tieto sviatočné dni. Prežívajte ich tak, ako vám to ukazuje Ježiš prostredníctvom svojej svätej Cirkvi a zúčastňujte sa na jej oslavách, pretože sú sväté a konané na počesť môjho Syna. Prečo by sa vás mal On, ktorý sa za vás obetoval, zastať a uchrániť vás pred zatratením, keď Ho vy zneucťujete a hľadíte len na svoje vlastné záujmy?

Deti, majte sa na pozore! Blíži sa veľký deň a beda tomu, kto sa neobráti, neoľutuje svoje hriechy a náležite sa nepripraví. Na neho sa budú vzťahovať slová: Vaše duše sa zatratia a nedosiahnu zasľúbený čas spásy. Do Ježišovho nového kráľovstva vojdú len Jeho verné deti a všetci ostatní budú zatratení trpiac na veky.

Preto sa pripravte, moje deti, a neznesväcujte to, čo je sväté! Nedovoľte, aby nad vami získal moc diabol tým, že podľahnete jeho pokušeniu a nevzdáte posvätnú úctu tomu, komu ju vzdať máte. Buďte pevní ako skala, aby ste odolali pokušeniam a zostali verní a oddaní vášmu Pánovi. A vtedy sa aj tento deň stane pre vás veľkým dňom radosti a vaša duša bude plesať šťastím.

Buďte pripravené, deti moje, pretože čas, ktorý vám ešte ostáva, je krátky a už skoro, už veľmi skoro sa spustí rýchly sled udalostí. Amen.

Ja, vaša nebeská Matka, vás milujem. Buďte vždy pripravené.

Matka všetkých Božích detí a Matka Spásy. Amen.

obsah

1173. Posolstvo Panny Márie zo dňa 08.04.2017

TOTO JE POSVÄTNÝ ČAS A OTEC VÁS OBDARÚVA NAJVÄČŠÍMI MILOSŤAMI

Moje dieťa, moje milé dieťa,

ďakujem, že si aj dnes prišla a nasleduješ moje volanie. Prosím zapisuj, pretože je to dôležité.

Moje dieťa, povedz našim deťom, aby sa pripravili. Je to posvätný čas a veľké milosti budú udelené tým, ktorí ich prijmú.

Moje deti, modlite sa, kajajte sa, spovedajte sa a oľutujte svoje hriechy. Váš Nebeský Otec pre vás pripravil veľa dobrého, preto robte pokánie a obetujte všetko to, čo sa vám zdá byť priťažké, čo vás sputnáva, sužuje a čo s námahou znášate.

Proste môjho Syna a On vám pomôže všetko niesť a znášať a obetujte Mu vaše ťažkosti, bolesti a trápenia, pretože láska vás pretvorí a vy spoznáte jej plody, keď dozrejú a Pán zozbiera úrodu.

Moje deti, moje tak veľmi milované deti, už vám nezostáva veľa času. Využite tento tak presvätý čas a obráťte sa. Pripravte sa na Pána, pretože On príde.

Využite tento čas a prijmite s radosťou Jeho milosti. Onedlho vám už na to viac nezostane čas, preto sa čiňte a pripravte sa. Očistite sa vo svätej spovedi a robte pokánie. Prinášajte obety, kajajte sa a tešte sa, lebo keď príde Ježiš, budete spasení a zlý nad vami stratí všetku moc. Tak to zostane tisíc rokov, preto sa radujte, milované deti, a buďte neustále pripravené.

Ja, vaša Nebeská Matka, vás milujem!

Matka všetkých Božích detí a Matka Spásy. Amen.

obsah

1172. Posolstvo Panny Márie zo dňa 31.03.2017

NAŠE DETI SA DOSTATOČNE NEMODLIA

Moje dieťa, moje milé dieťa,

ďakujem, že si aj dnes prišla a nasledovala moje volanie. Moje dieťa, moja dcéra, počúvaj, čo chcem ja, tvoja nebeská Matka, povedať tebe i tvojim blízkym a všetkým deťom tejto zeme:

Milované deti, času je málo a je treba viac vašich modlitieb ako kedykoľvek predtým. Ešte je neobrátených mnoho poblúdených detí, polapených a sputnaných v okovách diabla a jeho démonov a vy sa musíte modliť najmä za tieto deti. Oni nemajú dosť síl na to, aby si samé pomohli a ani sa samé nedokážu vyslobodiť spod vplyvu diabla, ak sa za tieto poblúdené deti nebudete modliť.

Moje deti, prichystajte sa a buďte kedykoľvek pripravené. Čas, ktorý vám ešte ostáva, je veľmi krátky a mnohí z vás ešte stále nenašli cestu k môjmu Synovi.

Moje milé deti, modlite sa aj za vedúcich predstaviteľov vašich krajín. Denne sa modlite za vašich kresťanských vodcov i za všetkých ostatných predstaviteľov vo vysokých pozíciách vášho sveta. Takto sa zabráni tomu najhoršiemu a zmierni sa dopad času konca.

Modlite sa, moje deti, modlite sa a žite dôverujúc Ježišovi. On príde, aby vás spasil a tento čas už nie je tak ďaleko. Moje deti, obracajte a modlite sa a buďte pripravené. Amen.

Moje dieťa, daj to na známosť. Je to dôležité, lebo naše deti sa dostatočne nemodlia. Amen.

Ja, vaša Nebeská Matka, vás milujem!

Matka všetkých Božích detí a Matka Spásy. Amen.

obsah

1171. Posolstvo Ježiša Krista zo dňa 25.03.2017

MOJE SRDCE KRVÁCA ZA VÁS, ZA VAŠE OBRÁTENIE

Moje dieťa,

moje srdce je ranené a krváca kvôli vášmu svetu. Toľko veľa utrpenia, toľko veľa viny. Moje srdce krváca za vás, za vaše obrátenie.

Hľadajte Ma, milované deti a zostaňte pri Mne, lebo Ja som váš Spasiteľ a skrze Mňa získate blaženosť, po ktorej tak veľmi prahne vaša duša.

Zobuďte sa, milované deti, lebo dni sa krátia a vám už nezostáva veľa času. Obráťte sa, milované deti, lebo Ja som spása, cesta a láska a Ja vás privediem k Otcovi, ktorý vo svojej hlbokej bezmedznej uzdravujúcej starostlivej láske na vás čaká.

Poďte ku Mne, milované deti, a nechajte sa obdarovať touto nádhernou láskou, ktorú pre vás pripravil môj Otec a Ja, váš Ježiš. Amen.

Ja, váš Spasiteľ, vás milujem z hĺbky môjho srdca, ktoré kvôli vám krváca.

Ja, váš Ježiš, ktorý som vždy a neustále pri vás. Amen.

obsah